Praktiksteget – Påfart Gymnasiet

Verksamhetsbeskrivning

Praktiksteget/Påfart gymnasiet erbjuder gymnasiestudier inom individuellt alternativ kompletterat med praktik under ca 80 % av tiden samt möjlighet att läsa upp grundskolbetyg för att bli behörig till gymnasiet. Projektet ska motverka långa studieuppehåll, vilket forskning visat vara negativ för inlärning, samt bidra till att eleverna skapar och behåller rutiner. Projektet har sin grund i DUA-överenskommelsen mellan Norsjö kommun, Skellefteå kommun och Arbetsförmedlingen. Dessutom sker samverkan med Individ- och familjeomsorgen och Försäkringskassan. Delegationen för unga till arbete har regeringens uppdrag att främja statlig och kommunal samverkan och utveckla nya samverkansformer.

Projektet syftar till att skapa möjlighet för unga att avklara sina gymnasiestudier för ökad framtidstro och minskat enskilt lidande.

Bakgrunden till projektet är att unga kan ändra sig. Under de år Norsjö gymnasium, NG, haft nationella program årskurs 1 har elever återvänt från gymnasieskolor i andra kommuner på grund av fel valt program, ovilja att bo på annan ort, eller att pendla emellan, och/eller otrivsel med en för stor skola. Eleverna har då haft möjlighet att komma till en liten skola där personalen kunnat bemöta dem på ett bra sätt, anpassat till var och ens behov. Hösten 2015 startade inget nationellt program på NG och därför uppstod behovet av att skapa detta alternativ för de unga.

Ett annat skäl är kommunens uppföljningsansvar. Det behövs en plats att möta unga med olika behov. Elever som hoppar av gymnasiet, eller som inte sökt dit men finns kvar i kommunen, behöver en träffpunkt där lärare/personal kan motivera dem till studier på nationellt program. Unga kan behöva draghjälp när de mår dåligt, har psykisk ohälsa eller sociala problem som gör det svårt för dem att ta steget till gymnasieskolan. I Norsjö finns också unga som inte fullföljer grund- och gymnasieskolan på grund av etnisk/kulturell bakgrund.
Det är av största vikt att alla unga får möjlighet att slutföra ett gymnasieprogram för att undvika arbetslöshet, högre sjuktal och att bli beroende av försörjningsstöd. Ansvaret att hjälpa ligger på flera myndigheter och projektverksamheten kan minska den unges beroende av stöd från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt kommunens Individ- och familjeomsorg.

En arbetsmetod ska utvecklas under projekttiden med intryck från Stockholms stadsmissions ordinarie verksamhet Oneeighty. Metoden utgår från de ungas intressen och styrkor och knyter deras informella lärande till skolans kurs- och läroplaner. Deras pedagoger och socionomer skapar en relation med unga via kontinuerlig onlinekontakt på bestämda chattider under dagar och kvällar. De unga får hjälp att kartlägga sina intressen och mål, bryta mönster, komma tillbaka till skolan, vända frånvaro till närvaro och få betyg. Gemensamt arbetar man fram en plan för att nå målen i nära samarbete med familj, skola och eventuellt socialtjänst. Oneeighty fungerar som en brygga mellan den unga, skolan och samhället. Även Fryshusets arbetsmetoder kan vara av intresse för projektet.

GENOMFÖRANDE

Projektets främsta syfte är att elever ska bli motiverade att söka nationellt program, delmål är ökad skolnärvaro, behörighet till gymnasiet och betyg i ämnesstudier.

Projektet består av följande insatser (ett urval):

För en elev som hoppat av ett nationellt program kan en lösning vara att erbjudas ett individuellt alternativ på Norsjö Gymnasium kompletterat med praktik på 4/5 av tiden. Då forskning visar att långa uppehåll är negativt för inlärning, kan ett års studieuppehåll knappast vara positivt. Därför kombineras praktiken med ämnesstudier. De unga får samtidigt en sysselsättning som hjälper dem att skapa och behålla rutiner. Att tillhandahålla hela utbudet av gymnasiegemensamma ämnen är omöjligt i dagsläget, däremot erbjuds ett grundutbud med matematik, svenska/svenska som andra språk och engelska. Individen styr nivån på kurserna – i vissa fall behövs grundskolenivå i andra fall gymnasienivå.

Ämnesstudierna kompletteras med studieteknik samt självbildsstärk-ande och motivationshöjande verksamhet. Sistnämnda har gett goda resultat i Skellefteå och Umeå, i projektet Plug In/Första rummet och ordinarie verksamhet.

Eleven erbjuds praktik fyra dagar och skolverksamhet en dag/vecka. Innedagen samordnas för att alla elever vid Påfart gymnasiet ska vara inne samtidigt. En kontaktperson/lärare gör praktikbesök och hjälper eleven att definiera vad hen vill ha ut av sin praktik.

Till stöd för läraren finns en studie- och yrkesvägledare som ger eleven information så att denne kan söka till nationellt program.

Kurserna sker delvis via Folkuniversitetets lärplattform Moodle och delvis på skolan, i samarbete med antingen elever på Påfart gymnasiet, lärare eller elever på Språkintroduktion (SI)-eller Vuxdistanselever.

Under innedagen håller en eller flera lärare i de olika momenten och har ansvar för att eleven jobbar mot uppsatta mål och får hjälp och stöd. Eleverna ska kunna jobba tillsammans, men det måste vara utifrån individernas behov. Ett avhopp kan bero på felval och en sådan elev kan vara mycket välmotiverad att fortsätta studera, medan en annan elev kan ha hoppat av på grund av skoltrötthet eller social fobi och ha helt andra behov.

Det är viktigt med ett gott bemötande och goda relationer mellan elev och personal, vilket leder till en harmonisk miljö. Det stärker elevens självkänsla och självförtroende vilket gör att hen växer som människa. Studiemotivationen kan komma automatiskt när det finns personal som tror på eleven och lyfter fram det positiva. Av sådant individbemötande har NG:s personal stor vana och det är en tydlig framgångsfaktor.

Påfart gymnasiet är en tänkbar lösning även för unga som av olika skäl inte sökt till gymnasiet. Möjligheten att läsa upp grundskolebetyg från F till E för att nå behörighet till gymnasiet är därför möjligt.

RESULTAT

Nyckeltal/statistik över (insatsens) resultat/effekter

Utvärderingskriterier:
 • andel elever som påbörjar nytt/samma nationellt- eller introduktionsprogram som året/terminen innan
  närvaro
 • meritvärde betyg i matematik, svenska och engelska
Strävansmål/kriterier:
 • upplevd anknytning/gott bemötande i skolmiljön
 • jämställdhetsaspekter (upplevt bemötande av personal och inflytande på planering/undervisning/skillnad pojkar/flickor)

KONTAKT

Jenny Lindmark, projektledare, Sandra Karlsson, projektledare

Telefon: 0918-14 218; telefonväxel: 0918-14 000

E-post: jenny.lindmark@norsjo.se

Verksamhetsdetaljer

 • Projektperiod2016-08-01–2019-06-30
 • ProjektägareNorsjö kommun
 • SamverkansparterProjektet har sin grund i DUA-överenskommelsen mellan kommunerna Norsjö och Skellefteå samt Arbetsförmedlingen. Dessutom sker samverkan med Norsjö kommun/Individ- och familjeomsorgen och Försäkringskassan.
 • MålgruppElever som gjort avbrott i sina gymnasiestudier i nationellt program på annan ort och unga som inte sökt till gymnasiet.
 • KontaktpersonJenny Lindmark, projektledare, tel: 0918-14 218
X