Topp

Förbundsordning för Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö

Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö (nedan kallat förbundet) har inrättats med stöd av Lagen (SFS nr 2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Försäkringskassa, Arbetsförmedling, kommun och landsting.


1 § Förbundets namn och bildande

Förbundets namn är Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö.

2 § Förbundets säte

Förbundets säte är Skellefteå.

3 § Förbundets medlemmar

Förbundets medlemmar är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västerbottens läns landsting samt Skellefteå och Norsjö kommuner.

4 § Förbundets ändamål

Förbundets ändamål är att inom Skellefteå och Norsjö kommuns geografiska område svara för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, landstinget och kommunerna i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. Insatserna ska avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbeta.

5 § Styrelsen

Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse.

Styrelsen ska bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare. Varje medlem väljer vardera en ledamot och en ersättare för denne. Ersättarna har närvaro- och yttranderätt.

Landstingets och kommunernas representanter utses av respektive fullmäktigeförsamling. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser sina respektive representanter.

Valbar till samordningsförbundets styrelse är

  • ledamot eller ersättare i landstings- eller kommunfullmäktige
  • anställd vid Försäkringskassan
  • anställd vid Arbetsförmedlingen.

Ledamot och ersättare för Norsjö kommun väljs första gången för tiden från och med den 1 januari 2014 till och med den 31 mars 2015. Därefter väljs ledamöter och ersättare för samtliga medlemmar för fyra år räknat från och med den 1 april året efter det att val av fullmäktige i landsting och kommuner har ägt rum. Styrelsen utser ordförande och vice ordförande.

6 § Uppgifter och beslutanderätt

Förbundet har till uppgift att

  • besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
  • stödja samverkan mellan samverkansparterna
  • finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser
  • besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas
  • svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder
  • upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.

Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. För alla beslut i styrelsen krävs kvalificerad majoritet. Beräkningsgrunden för kvalificerad majoritet är antalet närvarande röstberättigade och kan utgöras av 2/3, 3/4 eller 4/5 majoritet.

Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller att tillhandahålla tjänster som är avsedda för enskilda.

7 § Personal

Förbundsstyrelsen ska utse en tjänsteman som ska leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar.

Styrelsen har därutöver rätt att anställa övrig personal i mån av behov och tillgång på medel.

8 § Initiativrätt

Medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen enligt respektive huvudmans beslutsordning.

9 § Samråd

Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av förbundets verksamhet och om frågor av större organisatorisk eller ekonomisk betydelse.

Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

10 § Kungörelser

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på den officiella anslagstavlan hos Skellefteå och Norsjö kommun samt Västerbottens läns landsting.


11 § Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna.

Fördelningen mellan medlemmarna är att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, landstinget med en fjärdedel samt Skellefteå och Norsjö kommun med en fjärdedel.

Fördelningen av den kommunala delen fastställs utifrån antalet personer i yrkesverksam ålder (18-64 år) i respektive kommun per den 31 december året innan budget fastställs.

Medlemmarna ska täcka de kostnader för förbundets verksamhet som inte täcks på annat sätt.

12 § Styrning och insyn

Förbundsstyrelsen ska upprätta kvartalsvisa uppföljningar med helårsprognos för verksamheten och ekonomin som finns tillgängliga för medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska också årligen i samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall för medlemmarna

Samordningsförbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver vad som är sedvanliga krediter för verksamheten.

13 § Budget

Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de kommande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en preciserad årsbudget. Överskott eller underskott överförs till nästa verksamhetsår.

Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för verksamheten.

Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande kalenderår. Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten.

Styrelsen ska svara för samordningsförbundets räkenskaper och årligen inom tre månader från räkenskapsårets slut upprätta årsbokslut och årsredovisning.

14 § Revisorer och revision

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska Försäkringskassan utse en gemensam revisor. Skellefteå kommun och Norsjö kommun samt landstinget ska utse en gemensam revisor. Den för kommunerna och landstinget gemensamma revisorn väljs av landstingsfullmäktige.

Mandattiden för kommunernas och landstingets gemensamma revisor är densamma som för styrelsens ledamöter och ersättare. Mandattid för statens revisor hanteras i särskild ordning.

Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

15 § Utträde

En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. uppsägningstiden är tre år.

Vid en förbundsmedlems utträde upplöses förbundet och medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden regleras enligt 11 § i denna förbundsordning.

Om det efter utträde på den kommunala sidan återstår minst en kommun ska upplösning endast ske om det beslutas enligt 16 §.

16 § Likvidation, upplösning och ändring av stadgar

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det eller om en eller flera medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut ska alltid föregås av ett samråd mellan huvudmännen.

När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Därefter ska kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § i denna förbundsordning. Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen.

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. Det görs genom att styrelsen visar en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet som redovisar betalning av skulder, försäljning av egendom och skiftet av därefter resterande tillgångar. Till berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen.

Förbundet är upplöst när förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgivits medlemmarna.

17 § Tvister

Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid en allmän domstol i Sverige.

18 § Ersättning till ledamöter och revisorer

Ersättning för arvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, ersättare samt kommunernas och landstingets gemensamma revisor ska följa Skellefteå kommuns principer.

Arvode till statens revisor och kommunernas och landstingets gemensamma revisor betalas av samordningsförbundet.

19 § Arkivtillsyn

Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun ansvarar för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782).

20 § Förbundets bildande

Förbundets anses bildat den 1 december 2005 under namnet Samordningsförbundet Skellefteå och från och med den 1 januari 2014 utvidgat med Norsjö kommun i enlighet med vad som anges i denna förbundsordning.

X