Pågående – NY

[su_tabs class=”sutabs-projektverksamhet” style=”fancy” vertical=”yes” active=”1″ title=”Projektverksamhet, Pågående”]
[su_tab class=”sutab-projektverksamhet” disabled=”no” anchor=”projekt-co-active” title=”Co-Active”]

Logotyp, Europeiska Socialfonden

Co-Active

[su_accordion class=”suaccordion-projektverksamhet”]
[su_spoiler title=”Fakta” class=”suspoiler-projektverksamhet-fakta” style=”fancy” open=”yes” icon=”caret” anchor=”projekt-co-active-fakta”]

Projektperiod: 2016-02-01–2018-12-31
Projektägare: Urkraft Service AB, Skellefteå
Samverkande parter: Urkraft, Norsjö kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västerbottens läns landsting (primärvård och psykiatri), EFS Mobackenkyrkan, Skellefteå kommun.
Styrgrupp: Samordningsförbundets samordnade styrgrupp.
Målgrupp: Personer 18–64 år som är arbetslösa, sjukskrivna och/eller nyanlända i behov av språkträning.
Kontaktperson: Therese Lundgren, projektledare, 0910-579 38, 0910-579 00
Hemsida: www.urkraft.se

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Om Projektet” class=”suspoiler-projektverksamhet-om-projektet” style=”fancy” open=”no” icon=”caret” anchor=”projekt-co-active-om-projektet”]
[su_row class=”surow_projektverksamhet”]
[su_column class=”sucolumn-projektverksamhet” size=”1/2″ centered=”yes”]

Arbetsintegrationen kommer att möjliggöras genom samverkan för att underlätta vägen till egen försörjning för personer som är arbetslösa, sjukskrivna och nyanlända i behov av språkträning.

Co-Active syftar till att utveckla, samordna och överföra arbetsmetoder för arbetslivsintegration i Skellefteå och Norsjö. Detta bygger på inflytande, helhetssyn, tid och kontinuitet oavsett om man är arbetslös, sjukskriven eller nyanländ med behov av språkpraktik. Varje insats är unik och kommer att anpassas till deltagaren, dennes situation och behov, varför tiden i en aktivitet kan variera.

Minst 140 personer ur målgruppen ska delta i projektets verksamheter i Skellefteå och Norsjö. Projektet ska i sitt arbete med deltagarna utveckla fungerande metoder för arbetslivsintegration och samverkan. Målet är att deltagarens individuella förutsättningar till egenförsörjning ska öka med hjälp av samverkan, med Norsjö kommun, försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, primärvården och psykiatrin. Nya utvecklingsområden kring målgrupperna har urskilts från tidigare projekt, Finsams rapporter och utredningar, regionala och lokala utvecklingsplaner samt olika myndigheter.

[/su_column]
[su_column class=”sucolumn-projektverksamhet” size=”1/2″ centered=”yes”]

Att alla ska få känna sig behövda är viktigt för enskilda, familjer och samhället. Arbetsförmedlingens prognos pekar mot att de som står längst från arbetsmarknaden om två år kommer att utgöra 80 procent av landets arbetslösa. Målgruppen är: personer med funktionsnedsättning, personer 55 år och äldre, personer med låg utbildning eller är födda utanför Europa. För att mejsla fram nya arbetstillfällen för målgrupperna används Job Carving-metoden samt uppbyggnaden av två sociala företag, ett i nära samverkan med Knut’n, Norsjö kommun och ett kopplat till EFS Mobackenkyrkan i Skellefteå.

[/su_column]
[/su_row]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Genomförande” class=”suspoiler-projektverksamhet-genomforande” style=”fancy” open=”no” icon=”caret” anchor=”projekt-co-active-genomforande”]
[su_row class=”surow_projektverksamhet”]
[su_column class=”sucolumn-projektverksamhet” size=”1/1″ centered=”yes”]

Våra insatser syftar till att underlätta individens väg till egen försörjning och att utveckla optimerade samverkansmetoder för detta:

 1. Utveckling av arbetsmetoder för arbetslivsintegration.
 2. Skapa möjlighet till eget inflytande för personer på väg till egen försörjning.
 3. Utveckling av flödeseffektivitet mellan medicinsk rehabilitering och arbetslivsrehabilitering som möjliggör kontinuitet under deltagarens väg till egen försörjning.
 4. Utveckling av samverkan mellan olika aktörer för rehabilitering inom offentlig och ideell sektor samt regionalt näringsliv.
 5. Utveckling av nya ingångar för målgrupperna till arbetsmarknaden genom försök att påverka företagares attityder och identifiera nya arbetsuppgifter genom bland annat Job Carving.
 6. Utbildning av deltagare och näringsliv för att minska könssegregering på arbetsmarknaden.
 7. Utveckling av arbetsplatser för språkpraktik för nyanlända med möjlighet till anställning.
 8. Stödja utvecklingen av nya sociala företag.

[/su_column]
[/su_row]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Resultat” class=”suspoiler-projektverksamhet-resultat” style=”fancy” open=”no” icon=”caret” anchor=”projekt-co-active-resultat”]
[su_row class=”surow_projektverksamhet”]
[su_column class=”sucolumn-projektverksamhet” size=”1/2″ centered=”yes”]

Arbetlivsintegrerande insatser: Vi har utvecklat hållbara samverkansformer mellan myndigheter och organisationer inom social ekonomi som arbetar med arbetslivsintegration vilket skapat helhetssyn och gett adekvat stöd till kvinnor och män. Därigenom har övriga insatser i rehabiliteringen fått bättre genomslag. Deltagaren är tryggare, är centralfigur i sin rehabiliteringsprocess, inte passiv mottagare. Dennes anställningsbarhet har ökat och samordningen mellan aktörer är förbättrad.

Flödeseffektivitet mellan medicinsk rehabilitering och arbetslivsrehabilitering: En implementering har skett av samordning med Försäkringskassa, Arbetsförmedling och primärvård där arbetslivsrehabilitering med integrerad medicinsk rehabilitering är en självklarhet. Samsyn mellan myndigheter och sjukvård har ökat deltagarens trygghet. Dennes anställningsbarhet har ökat och samordning mellan aktörerna är förbättrad.

Anhörigstöd: En implementering har gjorts av struktur och rutin för involvering av anhöriga i rehabilitering och integration. Större trygghet och förståelse från närmaste omgivningen har inneburit en mer hållbar arbetslivsintegration. Deltagarens anställningsbarhet har ökat och könssegregeringen på arbetsmarknaden i regionen har minskat.

Språkpraktik: Samarbete har etablerats med företag, anställda, målgrupp samt myndigheter för bättre matchning mellan individernas vilja/strävan och kompetens samt företagens behov. Detta har kortat vägar till anställning för den enskilde, ökat mångfalden på företagen och inneburit mer effektiv rekrytering för företagen. Detta har ökat anställningsbarheten för målgrupperna, förbättrat samordningen mellan aktörerna samt minskat könssegregeringen på arbetsmarknaden i regionen.

[/su_column]
[su_column class=”sucolumn-projektverksamhet” size=”1/2″ centered=”yes”]

Job Carving-metoden: Minst 40 arbetsplatser har skapats via Job Carving, vilket lett till att arbetsgivare upptäckt och definierat sitt rekryteringsbehov samt utvecklat långsiktigt hållbara rekryteringsprocesser. De 40 nya anställningarna ur målgrupperna har minskat långtidsarbetslösheten i regionen och minskad könssegregering på arbetsmarknaden.

Attitydpåverkande insatser: Minst 60 företag/chefer har deltagit i utbildning och workshops kring nyttan och lönsamheten med ökad mångfald på arbetsplatsen. Detta har gett målgrupperna fler anställningsmöjligheter, minskat långtidsarbetslösheten samt minskat könssegregeringen på arbetsmarknaden i regionen.

Stöd av utveckling av sociala företag: Minst ett socialt företag är etablerat i Skellefteå och minst ett socialt företag etablerat i Norsjö i nära samarbete med Knut´n, vilket ökat antalet arbetsplatser, minskat arbetslösheten bland målgrupperna samt reducerat könssegregeringen på arbetsmarknaden i regionen.

[/su_column]
[/su_row]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Rapporter, Övrigt Material” class=”suspoiler-projektverksamhet-rapporter” style=”fancy” open=”no” icon=”folder-2″ anchor=”projekt-co-active-rapporter”]


[/su_spoiler]
[/su_accordion]
[/su_tab]
[su_tab class="sutab-projektverksamhet" disabled="no" anchor="projekt-en-bra-start" title="En bra start"]

En bra start

[su_accordion class="suaccordion-projektverksamhet"]
[su_spoiler title="Fakta" class="suspoiler-projektverksamhet-fakta" style="fancy" open="no" icon="caret" anchor="projekt-en-bra-start-fakta"]
<!--Logotyp, En bra start

-->

Projektperiod: -2016-08-01 - 2018-06-30
Projektägare: -Skellefteå kommun
Samverkande parter: -Västerbottens läns landsting, Skellefteå kommun och
Förebyggande rådet i Skellefteå, FRIS.
Styrgrupp: -
Målgrupp: -Alla elever och personal i årskurs 4-8 vid Örjanskolan
i Skelleftehamn.
Kontaktperson: Helene Hedström och Anneli Lindgren, projektledare, 0910-73 50 00, 073-086 06 98
Hemsida: -

[/su_spoiler]
[su_spoiler title="Om Projektet" class="suspoiler-projektverksamhet-om-projektet" style="fancy" open="no" icon="caret" anchor="projekt-en-bra-start-om-projektet"]
[su_row class="surow_projektverksamhet"]
[su_column class="sucolumn-projektverksamhet" size="1/2" centered="yes"]

Se "Rapporter, Övrigt Material"

[/su_column]
[su_column class="sucolumn-projektverksamhet" size="1/2" centered="yes"]

[/su_column]
[/su_row]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title="Genomförande" class="suspoiler-projektverksamhet-genomforande" style="fancy" open="no" icon="caret" anchor="projekt-en-bra-start-genomforande"]
[su_row class="surow_projektverksamhet"]
[su_column class="sucolumn-projektverksamhet" size="1/2" centered="yes"]

Se "Rapporter, Övrigt Material"

[/su_column]
[su_column class="sucolumn-projektverksamhet" size="1/2" centered="yes"]
<!--Projektet består av följande insatser (urval):

-->
[/su_column]
[/su_row]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title="Resultat" class="suspoiler-projektverksamhet-resultat" style="fancy" open="no" icon="caret" anchor="projekt-en-bra-start-resultat"]
[su_row class="surow_projektverksamhet"]
[su_column class="sucolumn-projektverksamhet" size="1/2" centered="yes"]

Se "Rapporter, Övrigt Material"

[/su_column]
[su_column class="sucolumn-projektverksamhet" size="1/2" centered="yes"]

[/su_column]
[/su_row]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title="Rapporter, Övrigt Material" class="suspoiler-projektverksamhet-rapporter" style="fancy" open="yes" icon="folder-2" anchor="projekt-en-bra-start-rapporter"]


[/su_spoiler]
[/su_accordion]
[/su_tab]
[su_tab class="sutab-projektverksamhet" disabled="no" anchor="projekt-fokus-arbetsliv-psykisk-halsa-i-fokus" title="Fokus arbetsliv – Psykisk hälsa i fokus"]

Fokus arbetsliv – Psykisk hälsa i fokus

[su_accordion class="suaccordion-projektverksamhet"]
[su_spoiler title="Fakta" class="suspoiler-projektverksamhet-fakta" style="fancy" open="no" icon="caret" anchor="projekt-fokus-arbetsliv-psykisk-halsa-i-fokus-fakta"]
<!--Logotyp, Fokus arbetsliv – Psykisk hälsa i fokus

-->

Projektperiod: -2016-08-01 - 2016-12-31
Projektägare: -Västerbottens läns landsting och Skellefteå kommun
Samverkande parter: -Västerbottens läns landsting och Skellefteå kommun
Styrgrupp:
Målgrupp: -Förstudie psykisk hälsa syftar till att utveckling av samverkan, insatser och förebyggande arbete på arbetsplatser.
Kontaktperson: Per Bergman, enhetschef Socialkontoret, 070-622 66 93
Hemsida: -

[/su_spoiler]
[su_spoiler title="Om Projektet" class="suspoiler-projektverksamhet-om-projektet" style="fancy" open="no" icon="caret" anchor="projekt-fokus-arbetsliv-psykisk-halsa-i-fokus-om-projektet"]
[su_row class="surow_projektverksamhet"]
[su_column class="sucolumn-projektverksamhet" size="1/2" centered="yes"]

Se "Rapporter, Övrigt Material"

[/su_column]
[su_column class="sucolumn-projektverksamhet" size="1/2" centered="yes"]

[/su_column]
[/su_row]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title="Genomförande" class="suspoiler-projektverksamhet-genomforande" style="fancy" open="no" icon="caret" anchor="projekt-fokus-arbetsliv-psykisk-halsa-i-fokus-genomforande"]
[su_row class="surow_projektverksamhet"]
[su_column class="sucolumn-projektverksamhet" size="1/2" centered="yes"]

Se "Rapporter, Övrigt Material"

[/su_column]
[su_column class="sucolumn-projektverksamhet" size="1/2" centered="yes"]
<!--Projektet består av följande insatser (urval):

-->
[/su_column]
[/su_row]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title="Resultat" class="suspoiler-projektverksamhet-resultat" style="fancy" open="no" icon="caret" anchor="projekt-fokus-arbetsliv-psykisk-halsa-i-fokus-resultat"]
[su_row class="surow_projektverksamhet"]
[su_column class="sucolumn-projektverksamhet" size="1/2" centered="yes"]

Se "Rapporter, Övrigt Material"

[/su_column]
[su_column class="sucolumn-projektverksamhet" size="1/2" centered="yes"]

[/su_column]
[/su_row]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title="Rapporter, Övrigt Material" class="suspoiler-projektverksamhet-rapporter" style="fancy" open="yes" icon="folder-2" anchor="projekt-fokus-arbetsliv-psykisk-halsa-i-fokus-rapporter"]


[/su_spoiler]
[/su_accordion]
[/su_tab]
[su_tab class="sutab-projektverksamhet" disabled="no" anchor="projekt-gruppbehandling-vid-adhd-symtom" title="Gruppbehandling vid ADHD-symtom"]

Gruppbehandling vid ADHD-symtom

[su_accordion class="suaccordion-projektverksamhet"]
[su_spoiler title="Fakta" class="suspoiler-projektverksamhet-fakta" style="fancy" open="no" icon="caret" anchor="projekt-gruppbehandling-vid-adhd-symtom-fakta"]
<!--Logotyp, Gruppbehandling vid ADHD-symtom

-->

Projektperiod: -2016-08-01 - 2016-12-31
Projektägare: -Västerbottens läns landsting
Samverkande parter: -Försäkringskassan
Styrgrupp: -
Målgrupp: -Unga med ADHD-symtom i väntan på eventuell diagnos.
Kontaktperson: Helene Karlsson, titel, 072-529 43 04
Hemsida: -

[/su_spoiler]
[su_spoiler title="Om Projektet" class="suspoiler-projektverksamhet-om-projektet" style="fancy" open="no" icon="caret" anchor="projekt-gruppbehandling-vid-adhd-symtom-om-projektet"]
[su_row class="surow_projektverksamhet"]
[su_column class="sucolumn-projektverksamhet" size="1/2" centered="yes"]

Se "Rapporter, Övrigt Material"

[/su_column]
[su_column class="sucolumn-projektverksamhet" size="1/2" centered="yes"]

[/su_column]
[/su_row]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title="Genomförande" class="suspoiler-projektverksamhet-genomforande" style="fancy" open="no" icon="caret" anchor="projekt-gruppbehandling-vid-adhd-symtom-genomforande"]
[su_row class="surow_projektverksamhet"]
[su_column class="sucolumn-projektverksamhet" size="1/2" centered="yes"]

Se "Rapporter, Övrigt Material"

[/su_column]
[su_column class="sucolumn-projektverksamhet" size="1/2" centered="yes"]
<!--Projektet består av följande insatser (urval):

-->
[/su_column]
[/su_row]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title="Resultat" class="suspoiler-projektverksamhet-resultat" style="fancy" open="no" icon="caret" anchor="projekt-gruppbehandling-vid-adhd-symtom-resultat"]
[su_row class="surow_projektverksamhet"]
[su_column class="sucolumn-projektverksamhet" size="1/2" centered="yes"]

Se "Rapporter, Övrigt Material"

[/su_column]
[su_column class="sucolumn-projektverksamhet" size="1/2" centered="yes"]

[/su_column]
[/su_row]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title="Rapporter, Övrigt Material" class="suspoiler-projektverksamhet-rapporter" style="fancy" open="yes" icon="folder-2" anchor="projekt-gruppbehandling-vid-adhd-symtom-rapporter"]


[/su_spoiler]
[/su_accordion]
[/su_tab]
[su_tab class="sutab-projektverksamhet" disabled="no" anchor="projekt-hall-i-hall-ut" title="Håll i – Håll ut"]

Håll i – Håll ut

[su_accordion class="suaccordion-projektverksamhet"]
[su_spoiler title="Fakta" class="suspoiler-projektverksamhet-fakta" style="fancy" open="no" icon="caret" anchor="projekt-hall-i-hall-ut-fakta"]
<!--Logotyp, Håll i – Håll ut

-->

Projektperiod: -2016-08-01 - 2016-12-31
Projektägare: -Skellefteå kommun/Gymnasiekontoret/Vuxenutbildningen
Samverkande parter: -Skellefteå kommun/Arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen
Styrgrupp: -
Målgrupp: -Elever på VUX med fokus på unga 20-24 år och elever med annat modersmål än svenska, som behöver stöd för att klara/slutföra sina studier, men inte på grund av en diagnos.
Kontaktperson: Christina Fahlgren-Lövheim, verksamhetschef, 0910-73 50 00
Hemsida: -

[/su_spoiler]
[su_spoiler title="Om Projektet" class="suspoiler-projektverksamhet-om-projektet" style="fancy" open="no" icon="caret" anchor="projekt-hall-i-hall-ut-om-projektet"]
[su_row class="surow_projektverksamhet"]
[su_column class="sucolumn-projektverksamhet" size="1/2" centered="yes"]

Se "Rapporter, Övrigt Material"

[/su_column]
[su_column class="sucolumn-projektverksamhet" size="1/2" centered="yes"]

[/su_column]
[/su_row]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title="Genomförande" class="suspoiler-projektverksamhet-genomforande" style="fancy" open="no" icon="caret" anchor="projekt-hall-i-hall-ut-genomforande"]
[su_row class="surow_projektverksamhet"]
[su_column class="sucolumn-projektverksamhet" size="1/2" centered="yes"]

Se "Rapporter, Övrigt Material"

[/su_column]
[su_column class="sucolumn-projektverksamhet" size="1/2" centered="yes"]
<!--Projektet består av följande insatser (urval):

-->
[/su_column]
[/su_row]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title="Resultat" class="suspoiler-projektverksamhet-resultat" style="fancy" open="no" icon="caret" anchor="projekt-hall-i-hall-ut-resultat"]
[su_row class="surow_projektverksamhet"]
[su_column class="sucolumn-projektverksamhet" size="1/2" centered="yes"]

Se "Rapporter, Övrigt Material"

[/su_column]
[su_column class="sucolumn-projektverksamhet" size="1/2" centered="yes"]

[/su_column]
[/su_row]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title="Rapporter, Övrigt Material" class="suspoiler-projektverksamhet-rapporter" style="fancy" open="yes" icon="folder-2" anchor="projekt-hall-i-hall-ut-rapporter"]


[/su_spoiler]
[/su_accordion]
[/su_tab]
[su_tab class="sutab-projektverksamhet" disabled="no" anchor="projekt-indikatorprojektet" title="Indikatorprojektet"]

Logotyp, Europeiska Socialfonden

Indikatorprojektet

[su_accordion class="suaccordion-projektverksamhet"]
[su_spoiler title="Fakta" class="suspoiler-projektverksamhet-fakta" style="fancy" open="yes" icon="caret" anchor="projekt-indikatorprojektet-fakta"]

Projektperiod: -2012 - 2017
Projektägare: Nationella Nätverket för Samordningsförbund, NNS
Samverkande parter: NNS och 12 samordningsförbund i Sverige, däribland Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö.
Styrgrupp: -
Målgrupp: Diverse verksamheter som möjliggörs av bl.a. Samordningsförbundet.
Kontaktperson: Maria Lindgren-Tuoma, förbundschef, Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö, 0910-73 73 61, 070-236 58 55
Hemsida:

[/su_spoiler]
[su_spoiler title="Om Projektet" class="suspoiler-projektverksamhet-om-projektet" style="fancy" open="no" icon="caret" anchor="projekt-indikatorprojektet-om-projektet"]
[su_row class="surow_projektverksamhet"]
[su_column class="sucolumn-projektverksamhet" size="1/2" centered="yes"]

Arbetsmarknadstorget ingår i en pilotstudie som ägs av Nationella Nätverket för Samordningsförbund, NNS. Studien startade 2014 och 12 förbund ingår. Studien syftar till att ta fram ett instrument för uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Studien leds av professor Berth Danermark och fil.dr. Susanna Larsson-Tholén, Örebro universitet. Indikatorerna skall synliggöra och spegla kvalitet (hur) och effektivitet (målnivåer) för god samverkan mellan parterna. Projektet syftar till att utveckla relevanta, begripliga, användbara, mätbara och mätsäkra indikatorer som ger information till samordningsförbunden om egen verksamhetsutveckling över tid, samt möjliggöra jämförelser mellan samordningsförbund.

[/su_column]
[su_column class="sucolumn-projektverksamhet" size="1/2" centered="yes"]

Kärnindikatorerna speglar olika perspektiv på genomförande och effekter av insatser. Fyra nivåer; samhälle, organisation, personal och deltagare är representerade. Tio av dem är processindikatorer och fem avser effekt. För att nå praktisk användning av indikatorerna krävs att de görs mätbara, vilket var bakgrunden till projektet.

Man kan säga att de tester som nu genomförts, och det sista görs våren 2016, resulterat i ett instrument som uppnått sådan relevans och mätsäkerhet att vi kan börja använda det i våra verksamheter under 2016.

[/su_column]
[/su_row]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title="Genomförande" class="suspoiler-projektverksamhet-genomforande" style="fancy" open="no" icon="caret" anchor="projekt-indikatorprojektet-genomforande"]
[su_row class="surow_projektverksamhet"]
[su_column class="sucolumn-projektverksamhet" size="1/2" centered="yes"]

-

[/su_column]
[su_column class="sucolumn-projektverksamhet" size="1/2" centered="yes"]

-

[/su_column]
[/su_row]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title="Resultat" class="suspoiler-projektverksamhet-resultat" style="fancy" open="no" icon="caret" anchor="projekt-indikatorprojektet-resultat"]
[su_row class="surow_projektverksamhet"]
[su_column class="sucolumn-projektverksamhet" size="1/2" centered="yes"]

-

[/su_column]
[su_column class="sucolumn-projektverksamhet" size="1/2" centered="yes"]

-

[/su_column]
[/su_row]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title="Rapporter, Övrigt Material" class="suspoiler-projektverksamhet-rapporter" style="fancy" open="no" icon="folder-2" anchor="projekt-indikatorprojektet-rapporter"]


[/su_spoiler]
[/su_accordion]
[/su_tab]
[su_tab class="sutab-projektverksamhet" disabled="yes" anchor="projekt-kartlaggning-av-unga-vuxna-20-24-ar-utan-gymnasieexamen-och-som-inte-ar-inskrivna-pa-arbetsformedlingen" title="Kartläggning av unga vuxna 20–24 år utan gymnasieexamen och som inte är inskrivna på Arbetsförmedlingen"]

Kartläggning av unga vuxna 20–24 år utan gymnasieexamen och som inte är inskrivna på Arbetsförmedlingen

[su_accordion class="suaccordion-projektverksamhet"]
[su_spoiler title="Fakta" class="suspoiler-projektverksamhet-fakta" style="fancy" open="no" icon="caret" anchor="projekt-kartlaggning-av-unga-vuxna-20-24-ar-utan-gymnasieexamen-och-som-inte-ar-inskrivna-pa-arbetsformedlingen-fakta"]
<!--Logotyp, Kartläggning av unga vuxna 20–24 år utan gymnasieexamen och som inte är inskrivna på Arbetsförmedlingen

-->

Projektperiod: -
Projektägare: -
Samverkande parter: -
Styrgrupp: -
Målgrupp: -
Kontaktperson: Förnamn Efternamn, titel, ####-## ## ##, ###-### ## ##, ####-## ## ##
Hemsida: -

[/su_spoiler]
[su_spoiler title="Om Projektet" class="suspoiler-projektverksamhet-om-projektet" style="fancy" open="no" icon="caret" anchor="projekt-kartlaggning-av-unga-vuxna-20-24-ar-utan-gymnasieexamen-och-som-inte-ar-inskrivna-pa-arbetsformedlingen-om-projektet"]
[su_row class="surow_projektverksamhet"]
[su_column class="sucolumn-projektverksamhet" size="1/2" centered="yes"]

Se "Rapporter, Övrigt Material"

[/su_column]
[su_column class="sucolumn-projektverksamhet" size="1/2" centered="yes"]

[/su_column]
[/su_row]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title="Genomförande" class="suspoiler-projektverksamhet-genomforande" style="fancy" open="no" icon="caret" anchor="projekt-kartlaggning-av-unga-vuxna-20-24-ar-utan-gymnasieexamen-och-som-inte-ar-inskrivna-pa-arbetsformedlingen-genomforande"]
[su_row class="surow_projektverksamhet"]
[su_column class="sucolumn-projektverksamhet" size="1/2" centered="yes"]

Se "Rapporter, Övrigt Material"

[/su_column]
[su_column class="sucolumn-projektverksamhet" size="1/2" centered="yes"]
<!--Projektet består av följande insatser (urval):

-->
[/su_column]
[/su_row]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title="Resultat" class="suspoiler-projektverksamhet-resultat" style="fancy" open="no" icon="caret" anchor="projekt-kartlaggning-av-unga-vuxna-20-24-ar-utan-gymnasieexamen-och-som-inte-ar-inskrivna-pa-arbetsformedlingen-resultat"]
[su_row class="surow_projektverksamhet"]
[su_column class="sucolumn-projektverksamhet" size="1/2" centered="yes"]

Se "Rapporter, Övrigt Material"

[/su_column]
[su_column class="sucolumn-projektverksamhet" size="1/2" centered="yes"]

[/su_column]
[/su_row]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title="Rapporter, Övrigt Material" class="suspoiler-projektverksamhet-rapporter" style="fancy" open="yes" icon="folder-2" anchor="projekt-kartlaggning-av-unga-vuxna-20-24-ar-utan-gymnasieexamen-och-som-inte-ar-inskrivna-pa-arbetsformedlingen-rapporter"]

[/su_spoiler]
[/su_accordion]
[/su_tab]
[su_tab class="sutab-projektverksamhet" disabled="no" anchor="projekt-livet-ar-ditt" title="Livet är ditt"]

Livet är ditt

[su_accordion class="suaccordion-projektverksamhet"]
[su_spoiler title="Fakta" class="suspoiler-projektverksamhet-fakta" style="fancy" open="yes" icon="caret" anchor="projekt-livet-ar-ditt-fakta"]

Projektperiod: 2016-08-01–2018-06-30
Projektägare: Västerbottens läns landsting, Psykiatriska kliniken (Skellefteå) och Försäkringskassan (Skellefteå)
Samverkande parter: Västerbottens läns landsting, Psykiatriska kliniken (Skellefteå), Försäkringskassan (Skellefteå)
Styrgrupp: Lokala Samverkansgruppen
Målgrupp: Unga kvinnor 20–30 år som är sjukskrivna och vill förändra sin livssituation.
Kontaktperson: Maria Hedström, skolläkare, bildterapeut och projektledare, 072-203 83 91, 0910-73 50 00
Carita Green-Granström, gymnasielärare, bildterapeut och projektledare, 0910-73 41 28, 070-572 08 01, 0910-73 50 00
Hemsida: -

[/su_spoiler]
[su_spoiler title="Om Projektet" class="suspoiler-projektverksamhet-om-projektet" style="fancy" open="no" icon="caret" anchor="projekt-livet-ar-ditt-om-projektet"]
[su_row class="surow_projektverksamhet"]
[su_column class="sucolumn-projektverksamhet" size="1/2" centered="yes"]

Då främst unga kvinnors psykiska hälsa ökar görs en satsning på hälsofrämjande samverkansinsatser för att underlätta unga sjukskrivna kvinnors väg till egen försörjning.

Livet är ditt är en hälsofrämjande insats som syftar till att stärka unga kvinnors självbild och hälsa, framtidstro samt motivation till studier, praktik och arbete. Verksamheten erbjuder kreativt skapande enligt en bildterapeutisk metod. Bildskapandet gör att den kreative upplever ett tillstånd av medveten närvaro som har en läkande effekt eftersom båda hjärnhalvor aktiveras. Symboler skapade i konstnärliga sammanhang beskriver en inre verklighet, känslor och sinnesstämningar på ett annat sätt än ord.

Insatsen sker både i grupp och enskilt. Inga konstnärliga förkunskaper krävs. Hänvisning sker via sjukskrivande och behandlande läkare inom psykiatrin.

[/su_column]
[su_column class="sucolumn-projektverksamhet" size="1/2" centered="yes"]

[/su_column]
[/su_row]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title="Genomförande" class="suspoiler-projektverksamhet-genomforande" style="fancy" open="no" icon="caret" anchor="projekt-livet-ar-ditt-genomforande"]
[su_row class="surow_projektverksamhet"]
[su_column class="sucolumn-projektverksamhet" size="1/2" centered="yes"]

Två projektledare kommer att arbeta 30 % av en heltid vardera med projektet, förutom en handläggare från Försäkringskassan på 10 % och en dietist. Även psykiatrin bidrar med befintlig personal.

Projektet består av följande insatser/aktiviteter i grupp/enskilt (urval):

 1. En första enskild träff med deltagaren (kartläggning/handlingsplan?)
 2. Hälsofrämjande aktiviteter
 3. Bildskapande
 4. Kreativ verkstad
 5. Mångfald
 6. Coachande
 7. Individanpassade

[/su_column]
[su_column class="sucolumn-projektverksamhet" size="1/2" centered="yes"]

 1. Relationella (teman: jag och andra, respekt och bemötande, gemenskap och glädje)
 2. Upplevelsebaserade
 3. Grupporienterade
 4. Flexibla
 5. Lösningsfokuserade
 6. Salutogena
 7. Framåtsyftande
 8. Förtroendefulla samtal

Myndighetsresurser för tematräffar är Karin Våglund, Lina Tjärnström, Åsa Forsell samt Lena Stenvall.

[/su_column]
[/su_row]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title="Resultat" class="suspoiler-projektverksamhet-resultat" style="fancy" open="no" icon="caret" anchor="projekt-livet-ar-ditt-resultat"]
[su_row class="surow_projektverksamhet"]
[su_column class="sucolumn-projektverksamhet" size="1/1" centered="yes"]

För uppföljning och utvärdering av resultat och effekter används Indikatorprojektets indikatorer, intervjuer med deltagarna och synpunkter från sjukskrivande läkare.

[/su_column]
[/su_row]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title="Rapporter, Övrigt Material" class="suspoiler-projektverksamhet-rapporter" style="fancy" open="no" icon="folder-2" anchor="projekt-livet-ar-ditt-rapporter"]


[/su_spoiler]
[/su_accordion]
[/su_tab]
[su_tab class="sutab-projektverksamhet" disabled="no" anchor="projekt-mysam" title="MySam"]

MySam, Myndighetsgemensam Samverkan

[su_accordion class="suaccordion-projektverksamhet"]
[su_spoiler title="Fakta" class="suspoiler-projektverksamhet-fakta" style="fancy" open="yes" icon="caret" anchor="projekt-mysam-fakta"]

Projektperiod: 2015-09-01–2016-12-31
Projektägare: Skellefteå kommun
Samverkande parter: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skellefteå kommun, Västerbottens läns landsting
Styrgrupp: Representanter från deltagande myndigheter.
Målgrupp: Personer 30 år och äldre som är i behov av samordnat stöd från två eller fler myndigheter och som har eller riskerar att hamna i behov av långvarigt försörjningsstöd.
Kontaktperson: Eva Hedlund, samordnare, 0910-71 20 33, 070-604 58 16
Hemsida: -

[/su_spoiler]
[su_spoiler title="Om Projektet" class="suspoiler-projektverksamhet-om-projektet" style="fancy" open="no" icon="caret" anchor="projekt-mysam-om-projektet"]
[su_row class="surow_projektverksamhet"]
[su_column class="sucolumn-projektverksamhet" size="1/2" centered="yes"]

MySams organisation består av tre medarbetare på heltid, socialsekreterare Birgitta Meijer och socialsekreterare Eva Jakobsson och Eva Hedlund, som tillsammans handlägger, samordnar och organiserar samverkansarbetet inom ramen för MySam. MySam har kontaktpersoner från Arbetsmarknadsenheten, Socialtjänsten, Solkraft, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Psykiatrin. Kontaktpersonerna bidrar med information och kunskap från den egna organisationen vid ärendegenomgångar och med allmän och aktuell information från respektive organisation.

Personer 30 år och äldre som är i behov av samordnat stöd från två eller fler myndigheter och som har eller riskerar att hamna i behov av långvarigt försörjningsstöd. Bedömningen att det finns ett behov av samordnat stöd från flera olika myndigheter kan vara av fysiska, psykiska, intellektuella, sociala och/eller arbetsmarknadsmässiga orsaker. Det ska finnas en önskan hos individen ett erhålla samordnat stöd från de olika myndigheterna/instanserna.

[/su_column]
[su_column class="sucolumn-projektverksamhet" size="1/2" centered="yes"]

Målsättningen är att erbjuda ett samordnat stöd och insatser som ökar möjligheten för deltagarna att ta steg närmare egen försörjning och motverka behov av långvarigt försörjningsstöd.

Deltagarna ska uppleva att deras medverkan i samordnad samverkan bidragit till en positiv, långsiktig och hållbar personlig utveckling.

[/su_column]
[/su_row]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title="Genomförande" class="suspoiler-projektverksamhet-genomforande" style="fancy" open="no" icon="caret" anchor="projekt-mysam-genomforande"]
[su_row class="surow_projektverksamhet"]
[su_column class="sucolumn-projektverksamhet" size="1/2" centered="yes"]

Remitterande instans gör bedömningen att individen har behov av fler insatser än vad de kan ge i sin egen organisation. En remiss/intresseanmälan formuleras i samråd med individen.

I remissen/intresseanmälan besvaras frågor kring den bedömning som föranleder remissen såsom:

 • syfte
 • tidigare insatser
 • utredning
 • övriga myndighetskontakter

Ärendet återkopplas till remitterande handläggare.

[/su_column]
[su_column class="sucolumn-projektverksamhet" size="1/2" centered="yes"]

Remitterande handläggare behåller sitt handläggningsansvar för individen. Medgivande till utlämnande av uppgifter mellan organisationerna undertecknas av personen och bifogas remissen.

MySam samordnar och sammankallar aktuella myndigheter/instanser för samarbete runt den enskilde. Samverkan genom samarbetsmöten med individen i fokus där de olika myndigheterna deltar och bidrar med insatser utifrån respektive myndighets/instans uppdrag.

[/su_column]
[/su_row]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title="Resultat" class="suspoiler-projektverksamhet-resultat" style="fancy" open="no" icon="caret" anchor="projekt-mysam-resultat"]
[su_row class="surow_projektverksamhet"]
[su_column class="sucolumn-projektverksamhet" size="1/1" centered="yes"]

Se "Rapporter, Övrigt Material"

[/su_column]
[/su_row]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title="Rapporter, Övrigt Material" class="suspoiler-projektverksamhet-rapporter" style="fancy" open="no" icon="folder-2" anchor="projekt-mysam-rapporter"]


[/su_spoiler]
[/su_accordion]
[/su_tab]
[su_tab class="sutab-projektverksamhet" disabled="no" anchor="projekt-praktiksteget-pafart-gymnasiet" title="Praktiksteget/Påfart Gymnasiet"]

Praktiksteget/Påfart Gymnasiet

[su_accordion class="suaccordion-projektverksamhet"]
[su_spoiler title="Fakta" class="suspoiler-projektverksamhet-fakta" style="fancy" open="yes" icon="caret" anchor="projekt-praktiksteget-pafart-gymnasiet-fakta"]

Projektperiod: 2016-08-01–2019-06-30
Projektägare: Norsjö kommun
Samverkande parter: Projektet har sin grund i DUA-överenskommelsen mellan kommunerna Norsjö och Skellefteå samt Arbetsförmedlingen. Dessutom sker samverkan med Norsjö kommun/Individ- och familjeomsorgen och Försäkringskassan.
Styrgrupp: Christoffer Wagnsson, IFO Norsjö, Max Bohman, Norsjö Gy, Therese Berg, Norsjö kommun, Kristina Nygren Arbetsförmedlingen, Fredrik Eriksson Arbetsmarknad Norsjö kommun, Linnea Pedersen, SYV Norsjö
Målgrupp: Elever som gjort avbrott i sina gymnasiestudier i nationellt program samt unga som av olika skäl inte sökt till gymnasiet.
Kontaktperson: Max Bohman, rektor vid Norsjö gymnasium, 0918-142 75, 0918-14 000
Hemsida: -

[/su_spoiler]
[su_spoiler title="Om Projektet" class="suspoiler-projektverksamhet-om-projektet" style="fancy" open="no" icon="caret" anchor="projekt-praktiksteget-pafart-gymnasiet-om-projektet"]
[su_row class="surow_projektverksamhet"]
[su_column class="sucolumn-projektverksamhet" size="1/2" centered="yes"]

Projektet syftar till att skapa möjlighet för unga att avklara sina gymnasiestudier för ökad framtidstro och minskat enskilt lidande.

Bakgrunden till projektet är att unga kan ändra sig. Under de år Norsjö gymnasium, NG, haft nationella program årskurs 1 har elever återvänt från gymnasieskolor i andra kommuner på grund av fel valt program, ovilja att bo på annan ort, eller att pendla emellan, och/eller otrivsel med en för stor skola. Eleverna har då haft möjlighet att komma till en liten skola där personalen kunnat bemöta dem på ett bra sätt, anpassat till var och ens behov. Hösten 2015 startade inget nationellt program på NG och därför uppstod behovet av att skapa detta alternativ för de unga.

Ett annat skäl är kommunens uppföljningsansvar. Det behövs en plats att möta unga med olika behov. Elever som hoppar av gymnasiet, eller som inte sökt dit men finns kvar i kommunen, behöver en träffpunkt där lärare/personal kan motivera dem till studier på nationellt program. Unga kan behöva draghjälp när de mår dåligt, har psykisk ohälsa eller sociala problem som gör det svårt för dem att ta steget till gymnasieskolan. I Norsjö finns också unga som inte fullföljer grund- och gymnasieskolan på grund av etnisk/kulturell bakgrund.

[/su_column]
[su_column class="sucolumn-projektverksamhet" size="1/2" centered="yes"]

Det är av största vikt att alla unga får möjlighet att slutföra ett gymnasieprogram för att undvika arbetslöshet, högre sjuktal och att bli beroende av försörjningsstöd. Ansvaret att hjälpa ligger på flera myndigheter och projektverksamheten kan minska den unges beroende av stöd från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt kommunens Individ- och familjeomsorg.

En arbetsmetod ska utvecklas under projekttiden med intryck från Stockholms stadsmissions ordinarie verksamhet Oneeighty. Metoden utgår från de ungas intressen och styrkor och knyter deras informella lärande till skolans kurs- och läroplaner. Deras pedagoger och socionomer skapar en relation med unga via kontinuerlig onlinekontakt på bestämda chattider under dagar och kvällar. De unga får hjälp att kartlägga sina intressen och mål, bryta mönster, komma tillbaka till skolan, vända frånvaro till närvaro och få betyg. Gemensamt arbetar man fram en plan för att nå målen i nära samarbete med familj, skola och eventuellt socialtjänst. Oneeighty fungerar som en brygga mellan den unga, skolan och samhället. Även Fryshusets arbetsmetoder kan vara av intresse för projektet.

[/su_column]
[/su_row]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title="Genomförande" class="suspoiler-projektverksamhet-genomforande" style="fancy" open="no" icon="caret" anchor="projekt-praktiksteget-pafart-gymnasiet-genomforande"]
[su_row class="surow_projektverksamhet"]
[su_column class="sucolumn-projektverksamhet" size="1/2" centered="yes"]

Projektets främsta syfte är att elever ska bli motiverade att söka nationellt program, delmål är ökad skolnärvaro, behörighet till gymnasiet och betyg i ämnesstudier.

Projektet består av följande insatser (urval):

 1. För en elev som hoppat av ett nationellt program kan en lösning vara att erbjudas ett individuellt alternativ på Norsjö Gymnasium kompletterat med praktik på 4/5 av tiden. Då forskning visar att långa uppehåll är negativt för inlärning, kan ett års studieuppehåll knappast vara positivt. Därför kombineras praktiken med ämnesstudier. De unga får samtidigt en sysselsättning som hjälper dem att skapa och behålla rutiner. Att tillhandahålla hela utbudet av gymnasiegemensamma ämnen är omöjligt i dagsläget, däremot erbjuds ett grundutbud med matematik, svenska/svenska som andra språk och engelska. Individen styr nivån på kurserna - i vissa fall behövs grundskolenivå i andra fall gymnasienivå.
 2. Ämnesstudierna kompletteras med studieteknik samt självbildsstärk-ande och motivationshöjande verksamhet. Sistnämnda har gett goda resultat i Skellefteå och Umeå, i projektet Plug In/Första rummet och ordinarie verksamhet.
 3. Eleven erbjuds praktik fyra dagar och skolverksamhet en dag/vecka. Innedagen samordnas för att alla elever vid Påfart gymnasiet ska vara inne samtidigt. En kontaktperson/lärare gör praktikbesök och hjälper eleven att definiera vad hen vill ha ut av sin praktik.
 4. Till stöd för läraren finns en studie- och yrkesvägledare som ger eleven information så att denne kan söka till nationellt program.

[/su_column]
[su_column class="sucolumn-projektverksamhet" size="1/2" centered="yes"]

 1. Kurserna sker delvis via Folkuniversitetets lärplattform Moodle och delvis på skolan, i samarbete med antingen elever på Påfart gymnasiet, lärare eller elever på Språkintroduktion (SI)-eller Vuxdistanselever.
 2. Under innedagen håller en eller flera lärare i de olika momenten och har ansvar för att eleven jobbar mot uppsatta mål och får hjälp och stöd. Eleverna ska kunna jobba tillsammans, men det måste vara utifrån individernas behov. Ett avhopp kan bero på felval och en sådan elev kan vara mycket välmotiverad att fortsätta studera, medan en annan elev kan ha hoppat av på grund av skoltrötthet eller social fobi och ha helt andra behov.
 3. Det är viktigt med ett gott bemötande och goda relationer mellan elev och personal, vilket leder till en harmonisk miljö. Det stärker elevens självkänsla och självförtroende vilket gör att hen växer som människa. Studiemotivationen kan komma automatiskt när det finns personal som tror på eleven och lyfter fram det positiva. Av sådant individbemötande har NG:s personal stor vana och det är en tydlig framgångsfaktor.
 4. Påfart gymnasiet är en tänkbar lösning även för unga som av olika skäl inte sökt till gymnasiet. Möjligheten att läsa upp grundskolebetyg från F till E för att nå behörighet till gymnasiet är därför möjligt.

[/su_column]
[/su_row]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title="Resultat" class="suspoiler-projektverksamhet-resultat" style="fancy" open="no" icon="caret" anchor="projekt-praktiksteget-pafart-gymnasiet-resultat"]
[su_row class="surow_projektverksamhet"]
[su_column class="sucolumn-projektverksamhet" size="1/1" centered="yes"]

Nyckeltal/statistik över (insatsens) resultat/effekter

Utvärderingskriterier:

 • andel elever som påbörjar nytt/samma nationellt- eller introduktionsprogram som året/terminen innan
 • närvaro
 • meritvärde betyg i matematik, svenska och engelska

Strävansmål/kriterier:

 • upplevd anknytning/gott bemötande i skolmiljön
 • jämställdhetsaspekter (upplevt bemötande av personal och inflytande på planering/undervisning/skillnad pojkar/flickor)

[/su_column]
[/su_row]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title="Rapporter, Övrigt Material" class="suspoiler-projektverksamhet-rapporter" style="fancy" open="no" icon="folder-2" anchor="projekt-praktiksteget-pafart-gymnasiet-rapporter"]

[/su_spoiler]
[/su_accordion]
[/su_tab]
[su_tab class="sutab-projektverksamhet" disabled="no" anchor="projekt-ridse" title="Rådgivare inom den sociala ekonomin"]

Rådgivare inom den sociala ekonomin

[su_accordion class="suaccordion-projektverksamhet"]
[su_spoiler title="Fakta" class="suspoiler-projektverksamhet-fakta" style="fancy" open="yes" icon="caret" anchor="projekt-ridse-fakta"]

Projektperiod: 2016-03-01–2018-02-28
Projektägare: Coompanion Nord
Samverkande parter: Projektet drivs gemensamt av Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö och Coompanion.
Styrgrupp: Lokala Samverkansgruppen
Målgrupp: Juridisk person som startar sociala företag
Kontaktperson: Lisa Nilsson, Affärsutvecklare, Coompanion, 073-150 73 30
Hemsida: www.nord.coompanion.se

[/su_spoiler]
[su_spoiler title="Om Projektet" class="suspoiler-projektverksamhet-om-projektet" style="fancy" open="no" icon="caret" anchor="projekt-ridse-om-projektet"]
[su_row class="surow_projektverksamhet"]
[su_column class="sucolumn-projektverksamhet" size="1/2" centered="yes"]

Rådgivare inom den sociala ekonomin syftar till att utveckla en stödverksamhet inför och vid bildandet av företag inom social ekonomi. Projektet innebär även utveckling av former för strategisk påverkan, information, utbildning och rådgivning.

Social ekonomi avser organiserad verksamhet med samhälleliga ändamål, som bygger på demokratisk värdering och är organisatoriskt fristående från offentlig sektor. Sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs i huvudsak av föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande. Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) utgör en del av den sociala ekonomin.

[/su_column]
[su_column class="sucolumn-projektverksamhet" size="1/2" centered="yes"]

Sociala företag bidrar till lokal och regional utveckling genom ökad möjlighet till arbete för personer utanför arbetsmarknaden, målsättningen är att fler ska klara sin egen försörjning.

[/su_column]
[/su_row]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title="Genomförande" class="suspoiler-projektverksamhet-genomforande" style="fancy" open="no" icon="caret" anchor="projekt-ridse-genomforande"]
[su_row class="surow_projektverksamhet"]
[su_column class="sucolumn-projektverksamhet" size="1/2" centered="yes"]

Rådgivaren arbetar med såväl strategiskt som operativt arbete i syfte att stärka den sociala ekonomin i Skellefteå och Norsjö.

 1. Rådgivningsfunktion – till enskilda individer, organisationer och föreningar inom civilsamhället, med flera, som vill starta företag inom den sociala ekonomin.
 2. Strategiskt påverkansarbete – gentemot myndigheter, beslutsfattare och näringsliv för stimulera utveckling av affärsidéer inom social ekonomi så att fler personer utanför den reguljära arbetsmarknaden ska nå egen försörjning.
 3. Stöd till befintliga företag – att stödja företag inom den sociala ekonomin i deras utvecklingsarbete samt agera som kontaktman gentemot myndigheter.

[/su_column]
[su_column class="sucolumn-projektverksamhet" size="1/2" centered="yes"]

 1. Information, utbildning och rådgivning – till Samordningsförbundets styrelse, Lokala samverkansgruppen, lokal processgrupp, myndigheter, föreningar/organisationer med flera.
 2. Omvärldsbevakning – för att kunna dela med sig av uppdaterad information till intressenter.
 3. Återkoppling och strategi – att återkommande återkoppla och lyfta strategiska frågor till Samordningsförbundet och Skellefteå och Norsjö kommuner i deras egenskap av beställare samt till projektets styrgrupp.

[/su_column]
[/su_row]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title="Resultat" class="suspoiler-projektverksamhet-resultat" style="fancy" open="no" icon="caret" anchor="projekt-ridse-resultat"]
[su_row class="surow_projektverksamhet"]
[su_column class="sucolumn-projektverksamhet" size="1/1" centered="yes"]

Se "Rapporter, Övrigt Material"

[/su_column]
[/su_row]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title="Rapporter, Övrigt Material" class="suspoiler-projektverksamhet-rapporter" style="fancy" open="no" icon="folder-2" anchor="projekt-ridse-rapporter"]


[/su_spoiler]
[/su_accordion]
[/su_tab]
[su_tab class="sutab-projektverksamhet" disabled="no" anchor="projekt-validering-integration-arbete" title="Validering Integration Arbete"]

Logotyp, Europeiska Socialfonden

Validering Integration Arbete

[su_accordion class="suaccordion-projektverksamhet"]
[su_spoiler title="Fakta" class="suspoiler-projektverksamhet-fakta" style="fancy" open="no" icon="caret" anchor="projekt-validering-integration-arbete-fakta"]
<!--Logotyp, Validering Integration Arbete

-->

Projektperiod: -
Projektägare: -
Samverkande parter: -
Styrgrupp: -
Målgrupp: -
Kontaktperson: Förnamn Efternamn, titel, ####-## ## ##, ###-### ## ##, ####-## ## ##
Hemsida: -

[/su_spoiler]
[su_spoiler title="Om Projektet" class="suspoiler-projektverksamhet-om-projektet" style="fancy" open="no" icon="caret" anchor="projekt-validering-integration-arbete-om-projektet"]
[su_row class="surow_projektverksamhet"]
[su_column class="sucolumn-projektverksamhet" size="1/2" centered="yes"]

Se "Rapporter, Övrigt Material"

[/su_column]
[su_column class="sucolumn-projektverksamhet" size="1/2" centered="yes"]

[/su_column]
[/su_row]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title="Genomförande" class="suspoiler-projektverksamhet-genomforande" style="fancy" open="no" icon="caret" anchor="projekt-validering-integration-arbete-genomforande"]
[su_row class="surow_projektverksamhet"]
[su_column class="sucolumn-projektverksamhet" size="1/2" centered="yes"]

Se "Rapporter, Övrigt Material"

[/su_column]
[su_column class="sucolumn-projektverksamhet" size="1/2" centered="yes"]
<!--Projektet består av följande insatser (urval):

-->
[/su_column]
[/su_row]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title="Resultat" class="suspoiler-projektverksamhet-resultat" style="fancy" open="no" icon="caret" anchor="projekt-validering-integration-arbete-resultat"]
[su_row class="surow_projektverksamhet"]
[su_column class="sucolumn-projektverksamhet" size="1/2" centered="yes"]

Se "Rapporter, Övrigt Material"

[/su_column]
[su_column class="sucolumn-projektverksamhet" size="1/2" centered="yes"]

[/su_column]
[/su_row]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title="Rapporter, Övrigt Material" class="suspoiler-projektverksamhet-rapporter" style="fancy" open="yes" icon="folder-2" anchor="projekt-validering-integration-arbete-rapporter"]


[/su_spoiler]
[/su_accordion]
[/su_tab]
[/su_tabs]

X