Ungdomstorget

Verksamhetsbeskrivning

Om verksamheten

Ungdomstorget är en strukturerad samverkar runt ungdomar 18–25 år (i vissa fall 16–29 år) som har behov av ett samordnat stöd av arbetslivsrehabiliterande insatser inför egen försörjning.

Verksamheten startade som ett projekt september 2009 med stöd från Samordningsförbundet. Då var de samverkande parterna Försäkringskassan, Umeå kommun och Arbetsförmedlingen. 2012 uppdaterades verksamheten i en andra version då även psykiatriska kliniken – NUS ingick i samarbetet. Från och med januari 1 januari 2015 arbetar Ungdomstorget efter version tre som bland annat innebär att man arbetar mer efter evidensbaserad praktik samt att verksamheten anses vara ordinarie verksamhet och inte projekt.

Ungdomstorget ingår ett 30 tal medarbetare varav majoriteten är samlokaliserade. Varje medarbetare har sin förankring i sin respektive hemorganisation och arbetar också delvis med arbetsuppgifter utanför Ungdomstorgets uppdrag. På Ungdomstorget sker samarbetet genom teamorganisering med tydliga roll- och ansvarsfördelningar. Här arbetar arbetsförmedlare, personliga handläggare, socialsekreterare, arbetskonsultenter, SIUS konsulenter, arbetsterapeuter och psykolog nära. Målet är att skapa en effektiv verksamhet med samordnade insatser för ungdomar i behov av stöd från flera parter.

 

Genomförande

Ungdomstorget är en arena för samarbete. Nyckelorden är gemensam bedömning och samordning av insatser.

De plattformar som underlättar det dagliga arbetet är teamträffar, introduktion av deltagare, flerpartsamtal, tvärgruppsarbeten för organisatorisk utveckling, tät uppföljning av verksamheten och styrgruppsmöten med verksamhetsnära agenda.

Ungdomstorget består av två team. Ett team samarbetar främst med unga som uppbär försörjningsstöd och ett team samarbetar kring unga med aktivitetsersättning. Teamen träffas en gång i veckan. Vid dessa teammöten diskuterar aktörerna Arbetsförmedlingen, socialtjänsten och Försäkringskassan behovet av samarbete. Närvarande vid träffen finns också Viva arbete unga, psykolog och arbetsterapeuter. Ungdomen fyller alltid i en samtyckesblankett alt. att ärendet dras anonymt. En gång i månaden handleder psykologen teamen i mer komplexa ärenden.

När Ungdomstorgets parter inom teamen identifierat behovet av nära samarbete erbjuds dessa ungdomar tre halvdagar av introduktion, s.k. intro.dagar. Dessa dagar skapar en gemensam plattform för diskussion och information för såväl deltagare som handläggare, som vidare bidrar till ett bra underlag för ett första steg i en arbetsrehabilitering.

Flerpartsamtalen tillsammans med ungdomen är knutpunkten där ungdomen får en välförankrad handlingsplan. I bästa fall deltar flera nyckelpersoner som är viktiga för ungdomens fortsatta planering.

Verksamheten följs upp minst fyra gånger/år genom avvikelserapporter och verksamhetsträffar. Ungdomstorget har ett styrkort och en målkarta som styrmedel. Styrgruppen träffas ca var 6:e vecka och ansvarar för att skapa förutsättningar till verksamhetens utveckling. Målet är att skapa en verksamhet som ger mervärde ur ett försörjnings- och hälsoperspektiv för individen och samhället i stort.

Verksamhetsdetaljer

  • PartnersArbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Umeå kommun och Västerbottens läns landsting
  • StyrgruppEva Edwards; Viva Kompetenscentrum, Annica Jonsson; Arbetsförmedlingen, Lotta Qvarnlöf; Försäkringskassan (tf), Leif Karlsson; Socialtjänsten, Umeå kommun, Kerstin Eliasson; Västerbottens läns landsting, Psykiatri, Katarina Hansson; Utvecklingsledare
  • MålgruppUnga vuxna med sammansatta behov där samverkan mellan olika parter är en förutsättning för ett framgångsrikt stöd.
  • KontaktpersonKatarina Hansson, utvecklingsledare, 070-315 55 14
  • Hemsidahttp://ungdomstorget.nu http://www.facebook.com/ungdomstorget.umea http://www.umea.se/ungdomstorget
X