Topp

Förbundsordning för Samordningsförbundet Lycksele–Malå

Samordningsförbundet Lycksele–Malå har inrättats med stöd av Lag (SFS nr 2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.


1 § Förbundets namn

Förbundets namn är Samordningsförbundet Lycksele–Malå

2 § Förbundets säte

Förbundets säte är Lycksele.

3 § Förbundets medlemmar

Förbundets medlemmar är Västerbottens läns landsting, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Lycksele och Malå kommuner.

4 § Förbundets ändamål

Förbundets ändamål är att inom Lycksele och Malå kommuners geografiska område svara för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västerbottens läns landsting samt Lycksele och Malå kommuner. Syftet är att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. Det ska ske genom att de samordnade resurserna används för samordnade bedömningar och insatser för att invånare i yrkesverksam ålder som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna skall kunna uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

5 § Styrelsen

Samordningsförbundet skall ledas av en styrelse.

Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare. Varje medlem utser vardera en styrelseledamot och en ersättare. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande.

Västerbottens läns landsting och Lycksele och Malå kommuners representanter utses av respektive fullmäktigeförsamling.

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser sina respektive representanter.

Valbar till samordningsförbundets styrelse är

 • Ledamot eller ersättare i landstings- eller kommunfullmäktige
 • Anställd vid Försäkringskassan
 • Anställd vid Arbetsförmedlingen

Mandattiden är fyra år och räknas från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. Ledamot och ersättare för Malå kommun väljs första gången för perioden 1 januari 2014 till och med 31 december 2014.

6 § Uppgifter och beslutanderätt

Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande.

För alla beslut gällande i styrelsen krävs kvalificerad majoritet. Beräkningsgrunden för kvalificerad majoritet är antalet närvarande röstberättigade och kan utgöras av 2/3, 3/4 eller 4/5.

Förbundet har till uppgift att

 • besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen,
 • stödja samverkan mellan samverkansparterna,
 • finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser vilka syftar till att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde,
 • besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas,
 • svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna samt
 • upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

Samordningsförbund får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda. Förbundet får inte heller svara för offentlig upphandling av insatser som riktar sig till enskilda.

7 § Personal

Förbundsstyrelsen skall utse en förbundschef, som har att leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar. Därutöver skall finnas övrig personal i mån av behov och tillgång på medel.

8 § Initiativrätt

Medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen enligt respektive huvudmans beslutsordning.

9 § Samråd

Styrelsen skall se till att medlemmarna hålls underrättade innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

10 § Kungörelser

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden skall anslås på den officiella anslagstavlan hos Lycksele och Malå kommuner samt hos Västerbottens läns landsting.


11 § Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna.

Kostnaderna för förbundets verksamhet ska täckas genom bidrag från förbundsmedlemmarna enligt nedan:

 • Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 50 procent
 • Västerbottens läns landsting 25 procent
 • Kommunerna gemensamt 25 procent

Fördelningen av den kommunala delen fastställs utifrån antalet mantalsskrivna invånare i yrkesverksam ålder (18–64 år) i respektive kommun per den 31 december året innan budget fastställs.

12 § Styrning och insyn

Förbundsstyrelsen skall upprätta kvartalsvisa uppföljningar med helårsprognos för verksamheten och ekonomin som tillställs medlemmarna. Förbundsstyrelsen skall också årligen till medlemmarna i samband med bokslutet redovisa verksamhetens ekonomiska utfall och måluppfyllelse.

Samordningsförbundet får inte ingå borgen. Förbundet får inte heller sätta sig i skuld utöver när det gäller sedvanliga krediter för verksamheten.

13 § Budget

Förbundsstyrelsen skall varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de nästföljande tre åren. För det första av de tre åren skall styrelsen upprätta en preciserad årsbudget.

Årsbudgeten skall också åtföljas av mål för verksamheten.

Förbundsstyrelsen fastställer budgeten. Förbundsstyrelsen skall dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten.

Årsbudgeten fastställs av förbundsstyrelsen senast den 30 november året för budgetåret (kalenderår).

14 § Revision

Försäkringskassan utser en revisor för statens räkning. Denna revisor har en mandattid som hanteras i särskild ordning.

Lycksele och Malå kommuner samt Västerbottens läns landsting utser en gemensam revisor som väljs av fullmäktige i Västerbottens läns landsting. Mandattiden för denna revisor är densamma som för förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare.

15 § Utträde

En förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde.

Reglering av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar. Regleringen ska ske utifrån den beslutade fördelningsgrunden enligt § 11 i förbundsordningen. Kvarvarande medlemmar antar de ändringar i förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet.

En fortsatt verksamhet förutsätter dock att förbundet även fortsättningsvis kommer att bestå av de fyra parter som anges i lagen om finansiell samordning.

16 § Likvidation, upplösning och ändring av stadgar

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens därom eller om en eller flera medlemmar utträder ur förbundet.

När förbundet trätt i likvidation skall skulderna betalas och egendomen avyttras. Härefter skall kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § i denna förbundsordning.

Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen.

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag skall den avge en slutredovisning för sin förvaltning. Detta sker genom framläggandet av en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet med redovisning av betalningen av skulder, försäljning av egendom och skiftet av därefter resterande tillgångar. Till berättelsen skall fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen.

När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits medlemmarna är förbundet upplöst.

Samordningsförbundets stadgar kan ändras efter samstämmigt beslut av förbundets medlemmar.

17 § Tvister

Tvister mellan förbundet och dess medlemmar skall avgöras vid allmän svensk domstol med tillämpning av svensk rätt.

18 § Ersättning till ledamöter och revisorer

Ersättning till ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, ersättare, revisorer skall följa Lycksele kommuns principer och betalas av Samordningsförbundet. Skäligt arvode till den revisor som utses för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen betalas av Samordningsförbundet.

19 § Arkivtillsyn

Ansvaret för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782) åvilar kommunstyrelsen i Lycksele kommun.

20 § Förbundets bildande

Förbundets anses bildat den 1 maj 2005 under namnet Samordningsförbundet Lycksele och från och med de 1 januari 2014 utvidgat med Malå kommun i enlighet med vad som anges i denna förbundsordning.

X