Arbetsmarknadstorget

Portfolio

Verksamhetsbeskrivning

Arbetsmarknadstorget är sedan september 2013 en ordinarie verksamhet med ett myndighetsgemensamt team. Personalen samarbetar för att möta unga 16 – 29 år som har behov av arbetslivsinriktade insatser för att komma vidare på vägen mot arbete eller studier. Samarbetet mellan, arbetsförmedlare, socialsekreterare, arbetsmarknadskonsulenter, studie- och yrkesvägledare samt psykiatrisamordnare sker i gemensamma lokaler där medarbetarna sitter hel eller en del av sin arbetstid.

Syftet med Arbetsmarknadstorget är att nå en hållbar situation för individer som har behov av samordnade myndighetsinsatser samt att använda samhällets resurser mer effektivt. Målet är att individer som uppbär offentlig försörjning eller saknar försörjning ska ta steg mot att uppnå eller öka graden av självförsörjning.

Arbetsmarknadstorget utgör en plattform för samverkan vilket kortar kontaktvägarna mellan myndigheterna.

Verksamheten styrs av en ledningsgrupp bestående av chefer från Arbetsförmedlingen, Skellefteå kommun, Region Västerbotten samt Försäkringskassan.

GENOMFÖRANDE  

Handläggare ute i organisationerna gör bedömningen att individen har behov av insatser från flera myndigheter och att denna samverkan inte kan ges i den ordinarie verksamheten. Tillsammans med individen görs en aktualisering till beredningsgruppen för ungdomar. Individen skriver på ett samtycke till informationsutbyte där den medger att angivna parter får ta del av sådan information bedöms nödvändig och som finns hos andra myndigheter. Beredningsgruppen för unga bedömer sedan om Arbetsmarknadstorget är rätt insats för individen.

Det finns alltid två handläggare inkopplade i ett ärende på Arbetsmarknadstorget för att få olika perspektiv och syn på vilka insatser som kan vara aktuella. Handläggarna på Arbetsmarknadstorget genomför en kartläggning och utifrån den görs en välförankrad planering mot målet arbete eller utbildning. Viktigt för framgången är att involvera så många nyckelpersoner som möjligt i planeringen. En förtroendefull relation och tät kontakt med individen har under åren visat sig vara framgångsrikt.

KONTAKT

Tomas Hedlund, utvecklingsledare

Telefon: 010-486 40 93

E-post:

Verksamhetsdetaljer

  • ProjektperiodOrdinarie myndighetssamverkan
  • ProjektägareDe fyra myndigheterna
  • SamverkansparterDe fyra myndigheterna
  • StyrgruppRepresentanter från deltagande myndigheter
  • MålgruppUnga 16 - 29 år som har behov av ett arbetslivsinriktade insatser för att komma vidare på vägen mot arbete eller studier
  • KontaktpersonTomas hedlund, utvecklingsledare, tel. 010-486 40 93
X