CoActive

Portfolio

Verksamhetsbeskrivning

CoActive är ett Socialfondsprojekt med Samordningsförbundet som medfinansiär som ska öka deltagarens möjlighet till arbete genom att utveckla metoder, skapa nya arbetstillfällen och stödja utvecklingen av två sociala företag. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan hänvisar deltagaren plats. Arbetsintegrationen kommer att möjliggöras genom samverkan för att underlätta vägen till egen försörjning för personer som är arbetslösa, sjukskrivna och nyanlända i behov av språkträning.

CoActive syftar till att utveckla, samordna och överföra arbetsmetoder för arbetslivsintegration i Skellefteå och Norsjö. Detta bygger på inflytande, helhetssyn, tid och kontinuitet oavsett om man är arbetslös, sjukskriven eller nyanländ med behov av språkpraktik. Varje insats är unik och kommer att anpassas till deltagaren, dennes situation och behov, varför tiden i en aktivitet kan variera.

Minst 140 personer ur målgruppen ska delta i projektets verksamheter i Skellefteå och Norsjö. Projektet ska i sitt arbete med deltagarna utveckla fungerande metoder för arbetslivsintegration och samverkan. Målet är att deltagarens individuella förutsättningar till egenförsörjning ska öka med hjälp av samverkan, med Norsjö kommun, försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, primärvården och psykiatrin. Nya utvecklingsområden kring målgrupperna har urskilts från tidigare projekt, Finsams rapporter och utredningar, regionala och lokala utvecklingsplaner samt olika myndigheter.

Att alla ska få känna sig behövda är viktigt för enskilda, familjer och samhället. Arbetsförmedlingens prognos pekar mot att de som står längst från arbetsmarknaden om två år kommer att utgöra 80 procent av landets arbetslösa. Målgruppen är: personer med funktionsnedsättning, personer 55 år och äldre, personer med låg utbildning eller är födda utanför Europa. För att mejsla fram nya arbetstillfällen för målgrupperna används Job Carving-metoden samt uppbyggnaden av två sociala företag, ett i nära samverkan med Knut’n, Norsjö kommun och ett kopplat till EFS Mobackenkyrkan i Skellefteå.

GENOMFÖRANDE

Våra insatser syftar till att underlätta individens väg till egen försörjning och att utveckla optimerade samverkansmetoder för detta:

Utveckling av arbetsmetoder för arbetslivsintegration.

Skapa möjlighet till eget inflytande för personer på väg till egen försörjning.

Utveckling av flödeseffektivitet mellan medicinsk rehabilitering och arbetslivsrehabilitering som möjliggör kontinuitet under deltagarens väg till egen försörjning.

Utveckling av samverkan mellan olika aktörer för rehabilitering inom offentlig och ideell sektor samt regionalt näringsliv.

Utveckling av nya ingångar för målgrupperna till arbetsmarknaden genom försök att påverka företagares attityder och identifiera nya arbetsuppgifter genom bland annat Job Carving.

Utbildning av deltagare och näringsliv för att minska könssegregering på arbetsmarknaden.

Utveckling av arbetsplatser för språkpraktik för nyanlända med möjlighet till anställning.

Stödja utvecklingen av nya sociala företag.

RESULTAT

Arbetlivsintegrerande insatser: Vi har utvecklat hållbara samverkansformer mellan myndigheter och organisationer inom social ekonomi som arbetar med arbetslivsintegration vilket skapat helhetssyn och gett adekvat stöd till kvinnor och män. Därigenom har övriga insatser i rehabiliteringen fått bättre genomslag. Deltagaren är tryggare, är centralfigur i sin rehabiliteringsprocess, inte passiv mottagare. Dennes anställningsbarhet har ökat och samordningen mellan aktörer är förbättrad.

Flödeseffektivitet mellan medicinsk rehabilitering och arbetslivsrehabilitering: En implementering har skett av samordning med Försäkringskassa, Arbetsförmedling och primärvård där arbetslivsrehabilitering med integrerad medicinsk rehabilitering är en självklarhet. Samsyn mellan myndigheter och sjukvård har ökat deltagarens trygghet. Dennes anställningsbarhet har ökat och samordning mellan aktörerna är förbättrad.

Anhörigstöd: En implementering har gjorts av struktur och rutin för involvering av anhöriga i rehabilitering och integration. Större trygghet och förståelse från närmaste omgivningen har inneburit en mer hållbar arbetslivsintegration. Deltagarens anställningsbarhet har ökat och könssegregeringen på arbetsmarknaden i regionen har minskat.

Språkpraktik: Samarbete har etablerats med företag, anställda, målgrupp samt myndigheter för bättre matchning mellan individernas vilja/strävan och kompetens samt företagens behov. Detta har kortat vägar till anställning för den enskilde, ökat mångfalden på företagen och inneburit mer effektiv rekrytering för företagen. Detta har ökat anställningsbarheten för målgrupperna, förbättrat samordningen mellan aktörerna samt minskat könssegregeringen på arbetsmarknaden i regionen.

Job Carving-metoden: Minst 40 arbetsplatser har skapats via Job Carving, vilket lett till att arbetsgivare upptäckt och definierat sitt rekryteringsbehov samt utvecklat långsiktigt hållbara rekryteringsprocesser. De 40 nya anställningarna ur målgrupperna har minskat långtidsarbetslösheten i regionen och minskad könssegregering på arbetsmarknaden.

Attitydpåverkande insatser: Minst 60 företag/chefer har deltagit i utbildning och workshops kring nyttan och lönsamheten med ökad mångfald på arbetsplatsen. Detta har gett målgrupperna fler anställningsmöjligheter, minskat långtidsarbetslösheten samt minskat könssegregeringen på arbetsmarknaden i regionen.

Stöd av utveckling av sociala företag: Minst ett socialt företag är etablerat i Skellefteå och minst ett socialt företag etablerat i Norsjö i nära samarbete med Knut´n, vilket ökat antalet arbetsplatser, minskat arbetslösheten bland målgrupperna samt reducerat könssegregeringen på arbetsmarknaden i regionen.

KONTAKT

Therese Lundgren, projektledare

Tel. 0910-579 38, växel 0910-579 00

DOKUMENT

Verksamhetsdetaljer

  • Projektperiod2016-02-01 – 2018-12-31
  • ProjektägareUrkraft Service AB, Skellefteå
  • SamverkansparterUrkraft, Norsjö kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västerbottens läns landsting, EFS Mobackenkyrkan, Skellefteå kommun
  • StyrgruppSamordningsförbundets samordnade styrgrupp
  • MålgruppPersoner 18-64 år som är arbetslösa, sjukskrivna och/eller utrikesfödda som vill närma sig egen försörjning
  • KontaktpersonTherese Lundgren, projektledare, tel. 0910-579 38
X