Rådgivare inom den sociala ekonomin

Portfolio

Verksamhetsbeskrivning

Projektet Rådgivare inom den sociala ekonomin syftar till att främja och öka den sociala ekonomin i Skellefteå-Norsjö genom att utveckla en stödverksamhet inför och vid bildandet av företag inom social ekonomi. Projektet innebär även utveckling av former för strategisk påverkan, information, utbildning och rådgivning inför bildandet av sådana företag.

Den sociala ekonomin utgörs till en del av arbetsintegrerande sociala företag, som bidrar till lokal och regional utveckling genom ökad möjlighet till arbete. Målsättning är fler personer i egen försörjning.

Social ekonomi avser organiserad verksamhet med samhälleliga ändamål, som bygger på demokratisk värdering och är organisatoriskt fristående från offentlig sektor. Sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs i huvudsak av föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande. Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) utgör en del av den sociala ekonomin.

Sociala företag bidrar till lokal och regional utveckling genom ökad möjlighet till arbete för personer utanför arbetsmarknaden, målsättningen är att fler ska klara sin egen försörjning.

GENOMFÖRANDE

Rådgivaren arbetar med såväl strategiskt som operativt arbete i syfte att stärka den sociala ekonomin i Skellefteå och Norsjö.

Rådgivningsfunktion – till enskilda individer, organisationer och föreningar inom civilsamhället, med flera, som vill starta företag inom den sociala ekonomin.

Strategiskt påverkansarbete – gentemot myndigheter, beslutsfattare och näringsliv för stimulera utveckling av affärsidéer inom social ekonomi så att fler personer utanför den reguljära arbetsmarknaden ska nå egen försörjning.

Stöd till befintliga företag – att stödja företag inom den sociala ekonomin i deras utvecklingsarbete samt agera som kontaktman gentemot myndigheter.

Information, utbildning och rådgivning – till Samordningsförbundets styrelse, Lokala samverkansgruppen, lokal processgrupp, myndigheter, föreningar/organisationer med flera.

Omvärldsbevakning – för att kunna dela med sig av uppdaterad information till intressenter.

Återkoppling och strategi – att återkommande återkoppla och lyfta strategiska frågor till Samordningsförbundet och Skellefteå och Norsjö kommuner i deras egenskap av beställare samt till projektets styrgrupp.

KONTAKT

Lisa Nilsson, affärsutvecklare Coompanion Nord

Tel. 073-150 73 30

DOKUMENT

Verksamhetsdetaljer

  • Projektperiod2016-03-01 – 2017-12-31
  • ProjektägareCoompanion Nord
  • SamverkansparterSamordningsförbundet Skellefteå–Norsjö och Coompanion Nord.
  • StyrgruppLokala Samverkansgruppen
  • MålgruppJuridisk person som startar sociala företag
  • KontaktpersonLisa Nilsson, affärsutvecklare, tel. 073-150 73 30