Tillväxtfaktor Skellefteå

Portfolio

Verksamhetsbeskrivning

Om Projektet

Projektägare för Tillväxtfaktor Skellefteå är Skellefteå kommuns arbetsmarknadsenhet. Projektet är delfinansierat av Europeiska socialfonden, ESF.

Projektet bedrivs i samverkan mellan Skellefteå kommun; Arbetsmarknadsenheten, Kommunledningskontoret, enhet försörjningsstöd, Socialkontoret samt vuxenutbildningen, Gymnasiekontoret, Samordningsförbundet, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Luleås Tekniska Universitet och Västerbottens läns landsting.

Tillväxtfaktor Skellefteå erbjuder kompetenshöjande insatser för två målgrupper vars outnyttjade potential är viktig för kommunens framtida arbetskraftsförsörjning.

Projektet har två skilda målgrupper. Målgrupp 1 består av ungdomar mellan 16–29 år som uppbär försörjningsstöd och som är inskrivna i det kommunala aktivitetsprogrammet (KAM). Målgrupp 2 består av nyanlända personer med akademisk bakgrund.

 

Genomförande

Deltagare i målgrupp 1 remitteras in till projektet i samband med ansökan om försörjningsstöd.

Remitteringen sker direkt via socialkontorets enhet för försörjningsstöd vidare till aktivitetsprogrammet på Arbetsmarknadsenheten.

Deltagaren kallas till möte med sin arbetsmarknadskonsulent och upprättar tillsammans en gemensam handlingsplan utifrån den enskilde individens förutsättningar och önskemål. Verksamheten innehåller både individuella och gemensamma aktiviteter i grupp.

Det finns möjlighet till praktik och/eller studier. Syftet är att deltagarna ska nå sin framtida arbetsmarknadsetablering utifrån sin egen drivkraft och situation.

Tillväxtfaktor Skellefteå bedriver även verksamhet för nyanlända akademiker.

Projektet strävar efter att underlätta målgruppens etablering på den lokala arbetsmarknaden och bedriver ett nära samarbete med Luleås Tekniska Universitet. Man har även kontakt med arbetsgivare i syfte att få ut deltagare på praktik. Deltagare i målgrupp 2 rekryteras av projektägaren och/eller dess samverkansparter.

Projektet består av följande insatser (urval):

Individuell handlingsplan – Deltagaren upprättar tillsammans med sin arbetsmarknadskonsulent en handlingsplan utifrån behov och önskemål

Gruppaktiviteter – Deltagaren får ta del av en gemenskap och chans att lära känna nya människor genom arrangerade gruppaktiviteter

Praktik – Deltagaren får möjlighet till praktik vilket kan bli ett steg på vägen mot arbetsmarknadsetablering

Studier – Deltagare erbjuds möjligheter att studera, gå kortare yrkesutbildningar och olika utbildningsmoduler i syfte att närma sig arbetsmarknaden

 

Resultat

32 nyanlända akademiker har rekryterats till Tillväxtfaktor Skellefteå sedan projektstarten varav majoriteten genomför eller ska påbörja språkpraktik.

Kommunala aktivitetsprogrammet (KAM) hade hundra personer inskrivna mellan perioden 2013-01-01–2013-10-31. Under samma period lämnade 34 % av deltagarna KAM p.g.a. osubventionerat arbete, 24 % subventionerat arbete och 20 % p.g.a. studier. 11 % blev återremitterade och 3 % avslutade KAM av andra skäl.

Verksamhetsdetaljer

  • Projektperiod2012-02-15–2014-06-30
  • ProjektägareSkellefteå kommun, Kommunledningskontoret, Arbetsmarknadsenheten
  • SamverkansparterSkellefteå kommun, Kommunledningskontoret (Arbetsmarknadsenheten), Socialkontoret (Enhet försörjningsstöd), Gymnasiekontoret (Vuxenutbildningen), Samordningsförbundet, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Luleå Tekniska Universitet, Västerbottens läns landsting
  • StyrgruppKicki Krane; personalchef Skellefteå kommun, Leif Löfroth; chef för Skellefteå kommun arbetsmarknadsenhet, Christina Fahlgren Löwheim; verksamhetsansvarig Vuxenutbildningen, Åsa Vallin; enhetschef Arbetsförmedlingen Skellefteå, Gunnar Landsell; rektorsrådgivare LTU, Mona Burman; lärarrekryterare VLL, Sara Johansson; chef för Migrationsverket i Skellefteå. Projektet deltar även i möten med Samordningsförbundets styrgrupp för pågående projekt.
  • MålgruppBestår av personer mellan 16–29 år som uppbär försörjningsstöd och som är inskrivna i det kommunala aktivitetsprogrammet (KAM), personer med akademisk bakgrund som är nyligen invandrade till Sverige och nyanlända i Skellefteå.
  • KontaktpersonKenneth Sundberg, tillförordnad projektledare, 0910-71 29 34, 070-341 58 59
  • Hemsidahttp://www.skelleftea.se/invanare
X