Utsikten 2.0

Portfolio

Verksamhetsbeskrivning

Om Projektet

Utsikten 2.0 är en vidareutveckling av det framgångsrika ESF-projektet Utsikten. Nytt för projektet är mer strukturerat arbete med deltagarnas hälsa samt arbete med transnationella parter.

Projektet erbjuder rehabiliterings- och vägledningsinsatser för ungdomar 20–35 år med komplex problematik, t.ex. psykiska ohälsa, neuropsykiatriska diagnoser (ADHD, ADD, Asperger Syndrom m.m.), personlighetsstörningar, social fobi och missbruk. Deltagarna har kontakt med minst två myndigheter och behov av långvarigt stöd.

Andra kännetecken för målgruppen är avbruten skolgång, långa tider i passivitet, bristande initiativförmåga, koncentrations- och inlärningssvårigheter, impulsivitet och social utsatthet. Det övergripande syftet med projektet är att målgruppen ska komma ett steg närmare egen försörjning genom arbete eller studier.

 

Genomförande

Deltagare kommer in i projektet via remittering av handläggare/behandlare hos de enskilda organisationerna. Inför det första besöket görs en noggrann bedömning. Bakgrundsinformation hämtas in från respektive myndighet, vilket möjliggörs av att deltagaren upphävt sekretessen i sin intresseanmälan till projektet.

Utsikten 2.0 består av ett projektteam med projektledare och handläggare från socialkontoret, arbetsförmedlingen och psykiatrin som arbetar gemensamt i neutrala lokaler på Hörnellgatan 17, våning 2. Projektteamet har professionell handledning av en psykoterapeut. Samlokaliseringen med den breda kompetensen leder till snabbare kontakt med deltagaren och gör att den enskilde individen i ett tidigt skede kan få rätt stödinsatser.

Personalen är utbildade i följande metoder/arbetssätt: ”Motiverande Intervju”, ”Repulse”. ”lösningsfokuserat förhållningssätt”. Teamet arbetar med nära och långvarig coaching samt nätverksträffar och hembesök.

Utsikten 2.0 har gemensam kö med de andra teamen på projektet Arbetsmarknadstorget och den ordinarie verksamheten SE/KomPaRe. En remissgrupp från de olika teamen väljer ut vilka personer som ska fördelas till de olika teamen.

Utifrån informationsinhämtningen och det första samtalet med deltagaren utses två coacher som fortsätter att träffa honom eller henne. Som ett andra steg upprättas en SASSAM-kartläggning. Därefter upprättar deltagaren tillsammans med coacherna en individuell handlingsplan med mål och delmål.

Utsikten 2.0 jobbar utifrån en holistisk syn på människan och den enskilde individens behov. Projektet har fokus på hälsoperspektivet.

Projektet består av följande insatser (urval):

Kartläggning – Genomgång av deltagarens resurser och hinder

Individuell handlingsplan – Mål och delmål upprättas för den enskilde deltagaren

Färdighetsträning – Hälsofrämjande aktiviteter kring fysisk aktivitet, sömn, kost, rutiner m.m.

Arbetsförmågeprövning i reell miljö – Deltagaren får testa sina färdigheter mot den öppna arbetsmarknaden genom praktik eller annan arbetsträning

 

Resultat

Utsikten 2.0 har som mål att minst 65 % av deltagarna ska nå målet egen försörjning eller påbörja studier. I dagsläget har en majoritet (54,5 %) lyckats med detta. Deltagarperioden pågår ofta 1 år eller längre på grund av den komplexa problematik som finns i målgruppen.

Eftersom många deltagare började i projektet hösten 2012 och projekttiden inte löper ut förrän juni 2014 så tror Utsikten 2.0 att målet kommer uppnås längre fram. Projektet bedriver även utvecklingsarbete med transnationella parter. Hösten 2012 medverkade projektledaren Ingrid Selin i två transnationella konferenser i Stockholm och Warszawa.

Utsikten 2.0 har skrivit ett samarbetsavtal med ett projekt i Belgien. Så sent som i mars 2013 gjorde belgarna en studieresa till Skellefteå och besökte projektteamet på Utsikten 2.0. Som nästa steg i samarbetet åkte teamet i Utsikten 2.0i juni till Belgien för besök hos det belgiska projektet. Konsultbyrån European Minds håller på med en utvärdering av projektet, vilken kommer att presenteras våren 2014. En målsättning är att projektet ska övergå till ordinarie verksamhet efter projektperiodens slut.

Verksamhetsdetaljer

  • Projektperiod2012-01-01–2014-06-30
  • ProjektägareSkellefteå Kommun, Socialkontoret, Individ- och familjeomsorgsavdelningen.
  • SamverkansparterKommunledningskontoret – Arbetsmarknadsenheten, Gymnasiekontoret, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västerbottens läns landsting – Psykiatriska kliniken, Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö.
  • StyrgruppLotta Qvarnlöf; Försäkringskassan, Stina Sandbladh; Arbetsförmedlingen, Per Bergman; Skellefteå kommun, Socialkontoret, Jan Midlert; Gymnasiekontoret, Siv Brännström; Skellefteå kommun, Arbetsmarknadsenheten, Håkan Viklund; Västerbottens läns landsting, Monica Widman-Lundmark; Medlefors folkhögskola, Rolf Wikman; Urkraft Service AB, Stellan Berglund; Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö (ska ersättas med den nya styrgruppen)
  • MålgruppUngdomar 20–35 år med komplex problematik
  • KontaktpersonIngrid Selin, projektledare, 0910-71 23 17, 070-335 55 47, 0910-73 50 00
  • Hemsidawww.samordningsforbund.se/skelleftea-norsjo
X