Avslutade eller implementerade

Äldre avslutade projekt hittar ni i vårt projektarkiv…

Logotyp, Europeiska Socialfonden

4All – for all

 

Logotyp, 4All – for all

Se ”Rapporter, Övrig Material

 

 

 

Logotyp, Europeiska Socialfonden

Hälsans Trädgård (implementerat)

 

Logotyp, Skellefteå kommun

Sedan 1 juni 2013 drivs Hälsans trädgård som ordinarie verksamhet i kommunal regi.

Ansvarig myndighet: Skellefteå kommun – Socialkontoret, Individ- och familjeomsorgsavdelningen (Solkraft)
Målgrupp: Personer mellan 16–64 år som är arbetslösa eller helt eller delvis sjukskrivna.
Kontaktperson: Karin Dahlgren, bitr. platschef, Solkraft Rosengård, 0910-70 26 07, 070-673 00 43
Hemsida: www.skelleftea.se, Hälsans Trädgård

 

Hälsans Trädgård erbjuder rehabiliteringsinsatser och individuellt stöd för personer mellan 16–64 år som är helt arbetslösa eller helt eller delvis sjukskrivna. Målgruppen omfattar personer med ekonomiskt bistånd eller introduktionsersättning och personer som har sjuk och aktivitetsersättning.

Hälsans Trädgård bygger på metoden Grön rehabilitering där man utgår från den enskilde individens inre vilja att delta. Grön rehabilitering innehåller både teoretiska och praktiska inslag.

Den teoretiska verksamheten består bland annat av föreläsningar, studiebesök på arbetsplatser och individuell planering med hälsodagbok där deltagaren får skriva ner egna upplevelser om de aktiviteter som de gjort under dagen som rör skog, natur och trädgård.

Den praktiska verksamheten består av fysiska aktiviteter i naturmiljö på Solkraft Rosengård.

Planering och skapande av rabatter, aktiviteter i växthus, ökade kunskaper om växter, jordmån mm, samt kreativa aktiviter i verkstad är några exempel.

Syftet är att personalen och deltagaren tillsammans ska försöka nå målet att närma sig arbete eller studier.

Den som är intresserad av att delta i Hälsans Trädgård vänder sig till Kerstin Ingberg, arbetsmarknadskonsulent, Socialkontoret, Skellefteå kommun, 0910-71 23 41, 070-998 24 30

Projektet består av bl.a. följande insatser:

Individuell handlingsplan – Vid inskrivning i Hälsans Trädgård upprättar deltagaren och Hälsans Trädgårds personal en handlingsplan skräddarsydd efter den enskilde individens behov och önskemål

Teoretiska aktiviteter – Deltagaren erbjuds föreläsningar, arbetsplatsbesök och individuell planering med hälsodagbok där han eller hon får skriva ner egna upplevelser

Praktiska aktiviteter – Deltagaren får möjlighet till fysiska aktiviteter i naturmiljö som rör skog, natur och trädgård samt kreativa aktiviteter

Social gemenskap – Deltagaren får ta del av ett socialt sammanhang och lära känna nya människor i form av olika gruppaktiviteter

Samordningsförbundets styrelse beslutade 16 maj 2013 att implementera ESF-projektet Hälsans Trädgård i ordinarie verksamhet. Sedan 1 juni 2013 drivs verksamheten i kommunal regi via Solkraft.

Analysföretaget Kontigo gjorde 2013 en utvärdering av Hälsans Trädgård. Rapporten visade att deltagarna är mycket positiva och att nära nog samtliga (98 %) kan tänka sig rekommendera den här formen av (grön) rehabilitering.

En majoritet av deltagarna hade blivit mer motiverade till arbete eller studier (54 %)

95 % av deltagarna ansåg att personalen varit professionella och kompetenta.

100 % av deltagarna tyckte att personalen varit vänliga, respektfulla och lätta att prata med.

Hälsans Trädgård kan ses som en förrehabiliteringsinsats där deltagarna ges utrymme till att öka sin självkänsla för att våga ta steget till nästa fas för att nå sitt mål.

Under projektperioden 2010-06-01–2013-05-31 passerade 106 personer Hälsans Trädgård. Av dessa gick 10 personer vidare till arbete och 7 personer till studier. Några andra avslutsorsaker var återremittering, projektbyte, sjukersättning, föräldraskap etc.

 

Logotyp, Europeiska Socialfonden

Improve

Projektperiod: 2014-01-02–2014-12-31
Projektägare: Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö
Samverkande parter: Samordningsförbunden i Västerbotten
Styrgrupp: Mikael Holmlund, förbundschef; Samordningsförbundet Umeå–Vännäs, Stellan Berglund, förbundschef; Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö och Stig-Lennart Karlsson, förbundschef; Samordningsförbundet Lycksele–Malå
Målgrupp: I första hand; regionala samordningsförbund och deras medlemmar Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västerbottens läns landsting och kommunerna Lycksele, Malå, Norsjö, Skellefteå, Umeå och Vännäs. I andra hand; andra myndigheter och aktörer (företag, föreningar, organisationer, enskilda personer, m.fl.) som arbetar med europeiska socialfonsprojekt
Kontaktperson: Christian Behrens, projektledare, 0910-74 02 79, 0910-73 50 00
Hemsida:


Improve
är ett förstudieprojekt som drivs av Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö i samverkan med Samordningsförbundet Umeå–Vännäs och Samordningsförbundet Lycksele–Malå. Förstudien syftar till att förbättra och utveckla planering, styrning, utvärdering och implementerings-/absorberingsprocesser i samtliga projekt som samordningsförbunden i Västerbotten är inblandade i.

 

Improve satsar bland annat på att bygga upp hållbarhet med inriktning på uppbyggnad av lokala strategier, höja kvalitéten och nyttan av transnationella aktiviteter samt utveckla ett praktiskt användbart ledningsstöd inför Europeiska Socialfondens nya programperiod 2014–2020.

Under konstruktion

Målsättningen med Improve är att förbättra och utveckla kunskapen inom i första hand följande fyra huvudområden:

 1. Värdering av pågående och avslutade projekts metoder, resultat och effekter
 2. Aktivt ägarskap/styrning
 3. Utvecklingsinriktat lärande genom samordnad uppföljning och utvärdering
 4. Transnationell samverkan

Kartläggning av Försörjningsstöd

Projektperiod: 2014-09-01–2015-02-28
Projektägare: Socialkontoret, Skellefteå kommun
Samverkande parter:
Styrgrupp: Anders Eriksson; Arbetsförmedlingen Skellefteå, Astrid Karlsson; Försäkringskassan, Eva Edefjäll; Omsorgen Norsjö, Eva Hedlund; Socialkontoret Skellefteå, Jan Sundström; Västerbottens läns landsting, Karl-Enar Widman; Socialkontoret Skellefteå, Mattias Lindh; Arbetsförmedlingen Norsjö, Stellan Berglund; Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö, Ulla Stenlund; IFO Norsjö kommun
Målgrupp:
Kontaktperson: Eva Hedlund, projektledare, 070-604 58 16, 0910-73 50 00
Hemsida:

Syftet med projektet är att göra en kartläggning av det långvariga behovet av försörjningsstöd i Skellefteå och i Norsjö och att beskriva orsaker till varför behov av långvarigt försörjningsstöd uppstår. I kartläggningen kommer det också att tas fram en beskrivning av vilka samverkansformer som förekommer mellan myndigheterna inom området ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd. Denna beskrivning ska vara ett underlag för konkreta förbättringsförslag och metodutveckling.

Ett övergripande syfte är att ta fram en beskrivning av en samverkansmodell mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västerbottens läns landsting och kommunerna Skellefteå och Norsjö som på sikt ska leda till hållbara metoder, rutiner och arbetsfrämjande insatser som kan underlätta vägen till egen försörjning för individer och hushåll i Skellefteå och Norsjö.

Genom att ta del av och analysera statistik från Socialtjänsten i Norsjö och Skellefteå kartlägga och beskriva utvecklingen av långvarigt beroende av försörjningsstöd. Jämförelse med riket via nationell statistik. Att läsa rapporter och ta del av tidigare forskning för att jämföra statistik nationellt och lokalt samt att försöka svara på frågan vad som orsakar att människor hamnar i långvarigt beroende av försörjningsstöd.

 

Intervjuer med socialsekreterare i Skellefteå och Norsjö samt arbetsförmedlare, försäkringskassehandläggare och andra samverkansparter, även intervjuer med klienter.

 

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har ökat i hela landet de senaste tio åren. En ännu större ökning har skett när det gäller kostnader specifikt för långvarigt försörjningsstöd d.v.s. behov av försörjningsstöd minst tio månader under en tolvmånadersperiod. Samma utveckling kan ses i Skellefteå och Norsjö även om det har varit en nedgång av totala antalet individer med försörjningsstöd de senaste åren i Skellefteå.

 

Vad gäller personer med behov av långvarigt försörjningsstöd så har den gruppen ökat både i Skellefteå och i Norsjö.
Logotyp, Europeiska Socialfonden

 

Knut’n 2.0

Logotyp, Knut'n 2.0

 

Projektperiod:
Projektägare:
Samverkande parter:
Styrgrupp:
Målgrupp:
Kontaktperson: Förnamn Efternamn, titel, ####-## ## ##, ###-### ## ##, ####-## ## ##
Hemsida:

 

Se ”Rapporter, Övrigt Material

 

 

Projektet består av följande insatser (urval):

 

 

Se ”Rapporter, Övrigt Material

 

Kurprojektet

Logotyp, Kurprojektet

 

Projektperiod:
Projektägare:
Samverkande parter:
Styrgrupp:
Målgrupp:
Kontaktperson: Förnamn Efternamn, titel, ####-## ## ##, ###-### ## ##, ####-## ## ##
Hemsida:

 

Se ”Rapporter, Övrigt Material

 

Se ”Rapporter, Övrigt Material
<!–Projektet består av följande insatser (urval):

–>

Logotyp, Europeiska Socialfonden

MedUrs

 

Logotyp, MedUrs

Projektperiod: 2011-04-01–2014-12-31
Projektägare: Urkraft Service AB
Samverkande parter: Arbetsförmedlingen (Skellefteå, Norsjö), Försäkringskassan (Skellefteå), Medlefors folkhögskola samt lokala och regionala arbetsgivare och företag
Styrgrupp: Lotta Qvarnlöf; Försäkringskassan, Åsa Vallin; Arbetsförmedlingen, Per Bergman; Skellefteå kommun, Socialkontoret, Jan Midlert; Gymnasiekontoret, Leif Löfroth; Skellefteå kommun, Arbetsmarknadsenheten, Håkan Viklund; Västerbottens läns landsting, Monica Widman-Lundmark; Medlefors folkhögskola, Rolf Wikman; Urkraft Service AB, Stellan Berglund; Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö (ska ersättas med den nya styrgruppen)
Målgrupp: Kvinnor och män mellan 18–64 år som kommer från en sjukskrivning
Kontaktperson: Therese Lundgren, projektkoordinator, 0910-579 38, 070-246 86 51
Hemsida: medurs.nu

 

MedUrs är ett ESF-projekt som bedrivs i samverkan mellan Medlefors folkhögskola, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i Skellefteå, Arbetsförmedlingen i Norsjö samt arbetsgivare och företag lokalt och regionalt.

Projektet erbjuder stöd och vägledningsinsatser för personer som riskerar utförsäkring eller blivit utförsäkrade efter långvarig sjukskrivning. Samtliga inom målgruppen kommer att få eller har fått slut sjukskrivningsdagar och erbjuds Arbetslivsintroduktion (ALI) hos Arbetsförmedlingen. I målgruppen ingår även personer med aktivitetsersättning.

 

MedUrs bygger på målet om en hållbar framtid genom motivation, tilltro till den egna förmågan, långsiktigt stöd och meningsfull sysselsättning. Deltagaren är den som aktivt äger sin plan. Det finns en tydlig samverkan mellan aktörerna som arbetar tillsammans med deltagaren. Varje individ får möjlighet att i enskilda samtal och i grupp hitta sin väg framåt och får stöd på den vägen vare sig den leder till arbete eller annan planering.

Den första kontakten mellan deltagaren och MedUrs kan äga rum redan sex månader före personen börjar sin arbetslivsintroduktion (ALI). Kontakten initieras av Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingens handläggare.

Detta sker genom ett trepartssamtal där MedUrs beskrivs och deltagaren får ta ställning om MedUrs är ett bra alternativ för att deltagaren direkt från början ska äga sin egen process.

Varje person bestämmer själv vilka aktiviteter som ska läggas in i den egna planeringen och tidsomfattningen. Lektionerna och aktiviteterna syftar till personlig utveckling och lärande inom arbetsmarknaden. Deltagaren får ta del av anordnade aktiviteter, både på Medlefors folkhögskola och Urkraft Service AB.

Projektet består av följande insatser (urval):

Individanpassad planering – I projektet upprättar deltagaren och den personliga handledaren/FK/AF ett schema utifrån individuella behov och önskemål

 

Personliga samtal – Under tiden i projektet har deltagaren möjlighet till individuella samtal med handledaren/mentorn

Delaktighet – Utveckling av projektet, lektioners innehåll, upplägg och planering sker i samspel med alla deltagare för att främja tilltron till sin egen förmåga.

Arbetsprövning – Deltagaren har möjlighet att testa sin arbetsförmåga genom praktik och arbetsträning under projekttiden. Den utformas efter deltagarens personliga förutsättningar, kompetens och intresse

I intervjuer som gjorts med deltagare i MedUrs instämmer 70  helt eller delvis i påståendet att deras förutsättningar att återgå i arbete har stärkts genom projektet. Ungefär samma antal uppger att deras förmåga att hantera tillvaron på egen hand har förbättrats. Deltagarna upplever att fördelarna med MedUrs är erfarenheterna av att tydligt arbeta mot arbetsmarknaden.

Mellan april 2011 och januari 2013 passerade 78 personer MedUrs. 25 personer gick vidare till arbete, 4 till utbildning och 14 till praktik. 12 personer slutade p.g.a. pension/sjukersättning, 2 av andra skäl och 21 personer blev återremitterade.

I juni 2013 medverkade MedUrs i den årliga europeiska konferensen för Supported Employment i Dublin. Där ansvarade MedUrs för en workshop för att sprida erfarenheterna som projektet gjort av de verksamma faktorerna i en effektiv rehabiliteringsprocess som kan bidra till bättre insatser för målgruppen. Sommaren 2013 höll MedUrs även i en workshop vid Donnerska Huset under Almedalsveckan på Gotland.

MedUrs har beviljats projektuppgradering av Europeiska socialfonden. Man strävar efter att fortsätta verksamheten efter projektperioden som går ut 30 juni 2014.

Neuropsykiatrisk samordning

Se ”Rapporter, Övrig Material

 

Logotyp, Europeiska Socialfonden

Praktikmatchen

 

Logotyp, Praktikmatchen

Projektperiod: 2013-10-01–2014-09-30
Projektägare: Arbetsförmedlingen
Samverkande parter: Skellefteå kommun Arbetsmarknadsenheten, Gymnasiekontoret, Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö.
Övriga samverkande aktörer: Swedbank, ICA-handlarna, Skellefteå AIK, Sunnanå SK, Skellefteåföretagarna, Teknikföretagarna, Företagarna, IF Metall.
Styrgrupp: Leif Löfroth; Arbetsmarknadsenheten, Jan Midlert; Gymnasiekontoret, Stina Sandbladh; Arbetsförmedlingen.
Målgrupp: Unga vuxna mellan 16–29 år som är arbetssökande vid Arbetsförmedlingen, knutna till kommunens arbetsmarknadsverksamhet eller som studerar på gymnasieskolans verksamhet/vuxenutbildning
Kontaktperson: Maria Marklund, Arbetsförmedlingen, 010-487 33 47, 0771-60 00 00
Håkan Lundberg, Skellefteå kommun, 0910-73 57 75, 0910-73 50 00
Hemsida: www.praktikmatchen.se

Skellefteå kommun har en hög andel arbetslösa i åldrarna 16–29 år och står samtidigt inför en befolkningsmässig utmaning.

För att nå visionen: ”Skellefteå – en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. Med målet att ha 80 000 invånare år 2030”, behövs ett gemensamt krafttag mot den höga ungdomsarbetslösheten.

Företag behöver kompetens för att utvecklas, och invånare behöver arbete för att stanna. Fler unga i Skellefteå kommun behöver få möjligheten till insyn i ett yrke, stimuleras till utbildning och komma vidare i sitt arbetsliv. Praktik kan vara ett steg framåt.

Praktikmatchen är ett projekt som bedrivs av Arbetsförmedlingen i samverkan med Skellefteå kommuns arbetsmarknadsenhet och Gymnasiekontoret. Projektet finansieras av Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö.

Praktikmatchen samarbetar med Swedbank, ICA-handlarna, Skellefteå AIK, Sunnanå SK, Skellefteåföretagarna, Teknikföretagarna, Företagarna och IF Metall. Inom sina respektive företag och organisationer arbetar de på olika sätt för en framtida kompetensförsörjning, och för att ge unga bra möjligheter i arbetslivet.

Praktikmatchen utvecklar utifrån en befintlig programvara på sin hemsida ett webbverktyg som underlättar för företag och organisationer att anmäla praktikplatser som de kan erbjuda inom ramen för yrkespraktik, vägledning, arbetsplatsförlagd utbildning/lärlingsutbildning och rehabilitering.

De som kan ta del av praktikplatser som anmäls är arbetssökande vid Arbetsförmedlingen, unga vuxna knutna till kommunens arbetsmarknadsverksamhet och elever i gymnasieskolans verksamhet/vuxenutbildning som har behov av yrkespraktik, vägledande praktik, arbetsplatsförlagd utbildning/lärlingsutbildning eller arbetsträning/rehabilitering – företrädesvis unga vuxna 16–29 år.

Företaget/organisationen anmäler via Praktikmatchens webbverktyg vilka praktikplatser de kan erbjuda. Arbetsförmedling och kommun har gemensam åtkomst till dessa platser och tillsätter dem utifrån de behov som finns för deltagare inom samverkansparternas olika verksamhetsområden. Längden på praktiken kan variera från en vecka upp till sex månader.

Det är kostnadsfritt för företaget och personen är försäkrad under perioden. Handledarutbildning kan erbjudas vid behov.

Projektet består av följande insatser (praktik):

Arbetsplatsförlagd utbildning/lärlingsutbildning (APU) – Praktiken kan ingå som en del av utbildningen för elever på gymnasiet/vuxenutbildning

Vägledning – Personal på Gymnasiekontoret, Skellefteå kommuns arbetsmarknadsenhet och Arbetsförmedlingen erbjuder individuell vägledning för deltagaren inför och under praktikperioden

Yrkespraktik – Praktiken syftar till att gynna både arbetsgivare/företags framtida kompetensförsörjning och deltagarens ställning på arbetsmarknaden

Rehabilitering – För den som varit sjukskriven en längre tid kan praktik vara ett steg på vägen tillbaka till arbetslivet

Som ett första steg vill Praktikmatchen hitta minst 100 nya arbetsgivare/arbetsplatser inom privat och offentlig verksamhet att samarbeta med.

Sedan projektstarten i november 2013 har ett tiotal företag registrerat sig på Praktikmatchens hemsida och tagit emot praktikanter.

Processkartläggning angående insatser för unga, vuxna 16–29 år med behov av stöd från flera myndigheter

Logotyp, Processkartläggning angående insatser för unga, vuxna 16–29 år med behov av stöd från flera myndigheter

 

Projektperiod:
Projektägare:
Samverkande parter:
Styrgrupp:
Målgrupp:
Kontaktperson: Förnamn Efternamn, titel, ####-## ## ##, ###-### ## ##, ####-## ## ##
Hemsida:

<!–Projektet består av följande insatser (urval):

–>

Psykisk Hälsa i Fokus – Skellefteå 2014

 

Logotyp, Psykisk Hälsa i Fokus – Skellefteå 2014

Projektperiod: 2015-01-01–2015-12-31 (utvärdering i slutet av 2015)
Projektägare: Skellefteå kommun och Västerbottens läns landsting
Samverkande parter: Norran, Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö
Styrgrupp: Lena Petterson, verksamhetschef, Psykiatriska kliniken; Västerbottens läns landsting. Per Bergman, enhetschef, Solkraft, IFO, Socialkontoret; Skellefteå kommun. Anna Magnusson, HR-chef; Norran. Stellan Berglund, förbundschef; Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö
Målgrupp: Invånare i Skellefteå kommun
Kontaktperson: Åsa Forssell, projektledare, 070-622 06 39, 0910-73 50 00 (växel)
Lena Stenvall, 070-200 87 76, 090-785 00 00 (växel)
Hemsida: www.skelleftea.se/psykiskhalsa

Inom flera områden ökar idag den psykiska ohälsan. Till exempel är de tre vanligaste sjukskrivningsorsakerna förknippade med psykisk ohälsa. Detta vill vi påverka i rätt riktning. Skellefteå ska vara ett gott exempel och kännetecknas som en kommun där hälsa, och särskilt den psykiska hälsan, är viktig.

Det var i januari 2014 som projektet Psykisk Hälsa i Fokus – Skellefteå 2014 invigdes under storslagna former på Nordanå i Skellefteå. Inom projektets ram har projektledarna Åsa Forssell och Lena Stenvall under året arrangerat en lång rad föreläsningar, temadagar, utbildningar och debatter för både allmänhet och personer som möter människor med psykisk ohälsa i sitt arbete.

Som en del i utvärderingen har över 1 700 personer som deltagit i minst en av aktiviteterna fått svara på frågor både om projektet i sin helhet och enskilda aktiviteter. Resultatet visar att en klar majoritet av deltagarna är nöjda med såväl temaområden som föreläsare. Nio av tio har svarat att de lärt sig något nytt som de kommer att ha nytta av i sitt privatliv, arbetsliv eller bådadera.

Projektet är viktigt som åtgärd för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa. Genom insatsen kan även mål inom folkhälso-, sjukvårds-, hälso- och de sociala området uppnås – exempelvis att Västerbotten ska ha världens bästa hälsa år 2020.

Projektet skapar även goda förutsättningar för att utveckla det redan framgångsrika samarbetet mellan kommun och landsting som finns idag inom folkhälso- och psykiatriområdet. kommun och Västerbottens läns landsting fortsätter samarbete kring psykisk hälsa. Målet med projektet Psykisk Hälsa i Fokus – Skellefteå 2014 som startade 2014 är att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa, motverka fördomar och skapa acceptans i samhället. Under 2015 kommer projektet att särskilt lyfta frågor om arbetsliv och hälsa.

De positiva resultaten från 2014 gör att det gemensamma projektet fortsätter ytterligare ett år. Ifjol genomfördes ett antal större arrangemang som exempelvis konferensdagar och kvällsföreläsningar.

Under 2015 fördjupar vi insatserna till att även möta upp på plats i arbetslivet. Vi kommer att besöka ett antal olika arbetsplatser under våren.

Under konstruktion

Under konstruktion

Psykisk ohälsa och arbetslivet

Se ”Rapporter, Övrig Material

 

 

READY

Projektperiod: 2015-08-01–2016-03-31
Projektägare: Skellefteå kommun, gymnasiekontoret
Samverkande parter: Skellefteå kommuns gymnasiekontor och Arbetsförmedlingen
Styrgrupp:
Målgrupp: Elever med multikomplex livs- och studiesituation som inte klarat sina gymnasiestudier inom tre år. Det finns behov av särskilt utformade anpassningar och samarbete mellan skolan och arbetsförmedlingen.
Kontaktperson: Kristin Lundholm, rektor, Anderstorpgymnasiet, 0910-71 25 65, 070-691 05 91
Hemsida:

 

Se ”Fakta

 

En sammanhållande stödperson/coach finns för de elever som ingår i projektet. Dessutom kopplas lärare till eleverna utifrån individuell planering för de kurser som ska läsas.

Eleverna har individuellt anpassat schema som tar hänsyn till ämnesstudier, takt, förutsättningar, lokaler, individuella specifika behov.

Se ”Rapporter, Övrigt Material

 

Logotyp, Europeiska Socialfonden

Rätt Väg Ut

 

Logotyp, Rätt Väg Ut

Se ”Rapporter, Övrig Material

 

 

Logotyp, Europeiska Socialfonden

Sociala entreprenörshuset

 

Se ”Rapporter, Övrig Material

 

Logotyp, Europeiska Socialfonden

SPIRA – Anställningskompetens

Logotyp, SPIRA – Anställningskompetens

Projektperiod: 2011-08-01–2014-12-31
Projektägare: Medlefors folkhögskola
Samverkande parter: Medlefors folkhögskola, Skellefteå kommun, Arbetsförmedlingen i Skellefteå, Försäkringskassan i Skellefteå, Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö
Styrgrupp: Lotta Qvarnlöf; Försäkringskassan, Åsa Vallin; Arbetsförmedlingen, Per Bergman; Skellefteå kommun, Socialkontoret, Jan Midlert; Gymnasiekontoret, Leif Löfroth; Skellefteå kommun, Arbetsmarknadsenheten, Håkan Viklund; Västerbottens läns landsting; Monica Widman-Lundmark; Medlefors folkhögskola, Rolf Wikman; Urkraft Service AB, Stellan Berglund; Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö (ska ersättas med den nya styrgruppen)
Målgrupp: Personer mellan 18–64 år som varit arbetslösa mer än 1 år eller varit sjukskrivna i minst 6 månader.
Kontaktperson: Jeanette Carlsson, projektledare, 0910-575 00, 070-575 13 67
Hemsida: www.medlefors.se/projekt/projektoversikt/spira-anstallningskompetens,
http://spira-anstallningskompetens.blogspot.se


SPIRA – Anställningskompetens
är ett ESF-projekt som drivs av Medlefors folkhögskola i samverkan med Arbetsförmedlingen i Skellefteå, Försäkringskassan i Skellefteå och Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö.

Projektet erbjuder individuell handledning, schemalagda aktiviteter, studiebesök, praktik och studier för personer som varit arbetslösa mer än 1 år eller varit sjukskrivna i minst 6 månader.

SPIRA – Anställningskompetens fokuserar på att stärka deltagarnas självförtroende och motivera dem till bättre hälsa och att förändra sin livssituation. Syftet är att genom effektiva samverkansformer mellan arbetsgivare och projektdeltagare öka möjligheterna till anställning.

Projektet bygger på den framgångsrika SPIRA-modellen som går ut på att stödja deltagare i utveckling av motivation, hälsa och självförtroende. Se övrigt material och utvärderingsrapporter från tidigare SPIRA-projekt.

Den som är intresserad av att delta i projektet kontaktar sin handläggare på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller socialtjänsten och lämnar in en ansökan. SPIRA – Anställningskompetens har en kontaktperson på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunen som ansvarar för sin verksamhets kölista till projektet. Projektet tar in deltagare var åttonde vecka.

Vid inskrivning får deltagaren tillgång till en personlig handledare. Tillsammans upprättas ett schema efter den enskilde deltagarens behov och förutsättningar.

Projektet består av följande insatser (urval):

Individuell vägledning – Deltagarna har återkommande träffar med sin handledare och får möjlighet till stödjande och utvecklande personliga samtal

Hälsa – Deltagare får genom projektet stöd med att utveckla sin egen motivation, psykiska och fysiska hälsa och självförtroende

Kontakt med arbetsgivare – Deltagarna får hjälp med att skriva CV, personligt brev, presentation, boka besök och kontakta arbetsgivare

Arbetsprövning – Deltagarna får utifrån sina förutsättningar och behov möjlighet till praktik, arbetsträning och andra insatser i syfte att öka möjligheterna till anställning

SPIRA – Anställningskompetens har genom företagsfrukostar och handledarträffar utvecklat ett nära samarbete med arbetsgivare och anställda.

Projektet har som mål att minst 250 personer ska ta del av insatserna och att 50 % av deltagarna efter avslutat projekt ska ha fått jobb eller påbörjat studier. Medlefors räknar med att nå dessa mål när projektperioden avslutas 31 januari 2014.

 

Mellan augusti 2011 och oktober 2013 har 239 personer passerat SPIRA – Anställningskompetens. 50 % har gått vidare till arbete eller studier, 38 % till praktik och 12 % blev återremitterade.

 

Logotyp, Europeiska Socialfonden

SPIRA – Integration

 

Logotyp, SPIRA – Integration

Projektperiod: 2012-08-01–2015-02-28
Projektägare: Medlefors folkhögskola
Samverkande parter: Medlefors folkhögskola, Skellefteå kommun, Arbetsförmedlingen i Skellefteå, Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö
Styrgrupp: Lotta Qvarnlöf, Försäkringskassan, Åsa Vallin, Arbetsförmedlingen, Per Bergman, Skellefteå kommun, Socialkontoret, Jan Midlert, Gymnasiekontoret, Leif Löfroth; Skellefteå kommun, Arbetsmarknadsenheten, Håkan Viklund; Västerbottens läns landsting, Monica Widman-Lundmark; Medlefors folkhögskola, Rolf Wikman; Urkraft Service AB, Stellan Berglund; Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö (ska ersättas med den nya styrgruppen)
Målgrupp: Kvinnor och män med utländsk bakgrund
Kontaktperson: Linda Carstedt, projektledare, 0910-575 00, 072-526 35 40
Hemsida: www.medlefors.se/projekt/projektoversikt/spira-integration

 

SPIRA – Integration är det enda renodlade integrationsprojektet i Skellefteå. Det är ett ESF-projekt som bedrivs i samverkan mellan Medlefors folkhögskola, Skellefteå kommun, Arbetsförmedlingen i Skellefteå och Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö.

Projektet har fokus på språkutveckling, svensk kulturkompetens och integrering samt arbetar även mycket med jämställdhet.

Syftet är att integrera deltagarna i det svenska samhället och att föra dem närmare anställning på svenska arbetsmarknaden.

Målgruppen är kvinnor och män med utländsk bakgrund som klarat av C- eller B-nivå på SFI. Språknivån kan således variera från analfabeter till de som klarat D-nivå på SFI.

Deltagare kommer in i projektet via anvisning från Arbetsförmedlingen eller socialkontoret. Målgruppen omfattar både utrikes födda med uppehållstillstånd som omfattas av Arbetsförmedlingens etableringsansvar och utrikes födda där etableringsansvaret åvilade kommunen enligt tidigare lagstiftning.

I samband med intaget eller under trepartssamtalet med anvisad myndighet de första veckorna upprättas ett individuellt schema för deltagaren.

Förutom svensk språkundervisning får deltagarna läsa samhällskunskap/entreprenörskap, data, arbetsmarknad/utbildning och tillgång till mentortid med svensk pedagog och motion/hälsa. De får även individanpassad coachning varje vecka.

Projektet består av följande insatser (urval):

Svenska – Deltagaren läser och lär sig svenska språket utifrån sina egna förutsättningar

Kulturkompetens – Deltagaren får kunskap om kommunikation, regler, kroppspråk, attityder och andra kulturaspekter i syfte att integreras i det svenska samhället

Jämställdhet – Deltagare får ta del av viktig jämställdhetsutbildning

Ett steg närmare egen försörjning – Målet är att deltagarna under projektet ska få bättre förutsättningar att försörja sig själva genom anställning, eget företagande eller studier

Sedan starten i augusti 2012 och oktober 2013 har 74 personer passerat SPIRA – Integration. Av dessa har 18 personer gått vidare till jobb, 19 gått vidare till utbildning och cirka 30 avancerat till en högre språknivå på SFI.

Många deltagare har under projektets gång gjort framsteg i form av förbättrat självförtroende och ökad öppenhet.

 

Logotyp, Europeiska Socialfonden

SPIRA – Unga/Rätt Väg Ut

Logotyp, Rätt Väg Ut

Projektperiod: 2012-02-01–2014-06-30
Projektägare: Medlefors folkhögskola
Styrgrupp: Lotta Qvarnlöf; Försäkringskassan, Stina Sandbladh; Arbetsförmedlingen, Per Bergman; Skellefteå kommun, Socialkontoret, Jan Midlert; Gymnasiekontoret, Siv Brännström; Skellefteå kommun, Arbetsmarknadsenheten, Håkan Viklund; Västerbottens läns landsting, Monica Widman-Lundmark; Medlefors folkhögskola, Rolf Wikman; Urkraft Service AB, Stellan Berglund; Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö (ska ersättas med den nya styrgruppen)
Målgrupp: Ungdomar mellan 16–29 år utan fullständiga gymnasiebetyg som inte studerar, praktiserar eller jobbar
Kontaktperson: I första hand kontaktas Johanna Larsson, studie-och yrkesvägledaren, Medlefors folkhögskola, 0910-575 50.
I andra hand kontaktas Jeanette Carlsson, projektledare SPIRA – Unga, 0910-575 00, 070-575 13 67
Hemsida: www.medlefors.se/projekt/projektoversikt/spira-unga-ratt-vag-ut


SPIRA – Unga
är ett ESF-projekt som bedrivs av Medlefors folkhögskola. Projektet vänder sig till ungdomar mellan 16–29 år som inte studerar, praktiserar eller jobbar. Deltagare utan fullständiga gymnasiebetyg prioriteras vid kö.

SPIRA – Unga arbetar i första hand med att hitta motivation till förändring av begränsande livsmönster, få bra rutiner och struktur i vardagen för att deltagare på ett effektivt sätt sedan ska klara av att sköta studier eller ett arbete. Deltagaren har möjlighet till vägledning mot t.ex. studier inom folkhögskolan eller annan skolform då det finns individuella förutsättningar för det. Det kan även göras kombinationer av t.ex. folkhögskola och praktik på företag. SPIRA – Unga ser möjligheten till olika kombinationer som en framgångsfaktor för individen.

Målet är att deltagaren ska hitta sin väg mot en egen försörjning i framtiden. SPIRA – Unga strävar att arbeta med empowerment och med en entreprenöriell ansats i allt lärande. Medlefors folkhögskola, SPIRA – Unga, har löpande intag varje vecka och erbjuder heltidschema men med möjlighet till individuell anpassning.

SPIRA – Unga omfattar både teoretiska och praktiska insatser. Några exempel på aktiviteter är kost, hälsa, privatekonomi och samhällsorientering. Individuellt lärande och målsättningar växlas med motiverande grupparbete.

Projektet består av följande insatser (urval):

Fungerande vardagsstruktur – Deltagaren får hjälp med att upprätta rutiner och betydelsen av sömn, rörelse, motivation och kreativitet

Hälsa – Deltagaren stöttas i arbetet att nå så god psykisk, fysisk och social hälsa som möjligt

Omvärldsorientering – Deltagaren uppmuntras till delaktighet i samhället och får träna på att uttrycka sina åsikter och kunskaper genom olika övningar

Praktik – Deltagaren ges både möjlighet till praktikplats och studiebesök på arbetsplatser

24 deltagare har genom projektet slussats vidare till nationella program på gymnasiet eller allmänlinje på folkhögskola.

SPIRA – Unga har även fått väldigt god respons på sina deltagarenkäter.

Logotyp, Europeiska Socialfonden

SPIRA – Utvecklingstrappan

Se ”Rapporter, Övrig Material

 

Logotyp, Europeiska Socialfonden

TExAS

 

Logotyp, TExAS

Projektperiod: 2012-01-01–2014-12-31
Projektägare: Urkraft Service AB
Samverkande parter: Skellefteå kommun (Socialkontorets Handikappavdelning och Gymnasiekontoret), Västerbottens läns landsting (Psykiatriska kliniken), Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö
Styrgrupp: Lotta Qvarnlöf; Försäkringskassan, Stina Sandbladh; Arbetsförmedlingen, Per Bergman; Skellefteå kommun, Socialkontoret, Jan Midlert; Gymnasiekontoret, Siv Brännström; Skellefteå kommun, Arbetsmarknadsenheten, Håkan Viklund; Västerbottens läns landsting, Monica Widman-Lundmark; Medlefors folkhögskola, Rolf Wikman; Urkraft Service AB, Stellan Berglund; Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö (ska ersättas med den nya styrgruppen)
Målgrupp: Kvinnor och män med Asperger syndrom och andra neuropsykiatriska funktionshinder.
Kontaktperson: Katrin Lundmark, projektledare TExAS, 0910-579 05, 070-321 84 33
Hemsida: www.urkraft.se/projekt/texas


TExAS
(Tillträde till Examina för individer med Asperger Syndrom) är ett studiecenter i Urkrafts lokaler på Campus Skellefteå.

Det är ett ESF-projekt som bedrivs i samverkan mellan Skellefteå kommun (Socialkontorets handikappavdelning och Gymnasiekontoret), Västerbottens läns landsting (Psykiatriska kliniken) och Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö. övriga samverkanspartners är Attention, Campus, Umeå Universitet, Luleå Tekniska Universitet, CV, folkhögskolor samt andra arbetsmarknadsinsatser och projekt.

TExAS vänder sig till kvinnor och män med Asperger syndrom och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Studiecentret erbjuder förutsättningar för målgruppen att kvalificera sig till och fullgöra studier på gymnasiet, VUX, folkhögskola eller högskola/universitet. Arbetet sker i en anpassad studiemiljö i nära samarbete med olika utbildningsanordnare.

TExAS-projektet ser till helheten för individen vart de än befinner sig i sin process till högskolestudier. Projektet kan erbjuda insatser både före, under och efter studierna.

Den som vill veta mer kan mejla, ringa eller besöka TExAS på Campus Skellefteå. Eleven gör sedan upp sin plan tillsammans med en studiehandledare eller en lärare.

Deltagandet kan omfatta allt från en timme till flera dagar i veckan på studiecentret, beroende på den enskilde elevens behov och önskemål. Upplägget bestäms individuellt. Det finns sedan möjlighet att utöka innehållet i lämplig takt.

Projektet består av följande insatser (urval):

Studieplanering – Eleven upprättar en egen planering tillsammans med utbildningsanordnare, lärare och personal på TExAS studiecenter

Anpassad studiemiljö – Genom studiecentret skapas en anpassad studiemiljö utifrån elevens behov och önskemål

Hjälp med skolarbetet – Eleven får stöd i sina kurser och ämnen och hjälp med att kvalificera sig till och fullgöra sina studier

Sociala stödinsatser – Utanför studiecentret kan TExAS-projektet vid behov hjälpa elever att kontakta andra samordnare som ansvarar för boendestöd, friskvård och övriga sociala stödinsatser inom kommunen.

TExAS har sedan starten av genomförandefasen i augusti 2012 fått betydligt fler elever än förväntat. I dagsläget har projektet cirka 60 elever inskrivna på studiecentret.

I november 2013 hade 8 personer på TExAS inlett studier på högskole- eller universitetsnivå.

TExAS har nyligen beviljats uppgradering av ESF. Projektet pågår fram till december 2014.

 

Logotyp, Europeiska Socialfonden

Tillväxtfaktor Skellefteå

 

Logotyp, Tillväxtkontoret Skellefteå

Projektperiod: 2012-02-15–2014-06-30
Projektägare: Skellefteå kommun, Kommunledningskontoret, Arbetsmarknadsenheten
Samverkande parter: Skellefteå kommun, Kommunledningskontoret (Arbetsmarknadsenheten), Socialkontoret (Enhet försörjningsstöd), Gymnasiekontoret (Vuxenutbildningen), Samordningsförbundet, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Luleå Tekniska Universitet, Västerbottens läns landsting
Styrgrupp: Kicki Krane; personalchef Skellefteå kommun, Leif Löfroth; chef för Skellefteå kommun arbetsmarknadsenhet, Christina Fahlgren Löwheim; verksamhetsansvarig Vuxenutbildningen, Åsa Vallin; enhetschef Arbetsförmedlingen Skellefteå, Gunnar Landsell; rektorsrådgivare LTU, Mona Burman; lärarrekryterare VLL, Sara Johansson; chef för Migrationsverket i Skellefteå.
Projektet deltar även i möten med Samordningsförbundets styrgrupp för pågående projekt.
Målgrupp 1: Består av personer mellan 16–29 år som uppbär försörjningsstöd och som är inskrivna i det kommunala aktivitetsprogrammet (KAM).
Målgrupp 2: Består av personer med akademisk bakgrund som är nyligen invandrade till Sverige och nyanlända i Skellefteå.
Kontaktperson: Kenneth Sundberg, tillförordnad projektledare, 0910-71 29 34, 070-341 58 59
Hemsida: www.skelleftea.se, Tillväxtfaktor Skellefteå

 

Projektägare för Tillväxtfaktor Skellefteå är Skellefteå kommuns arbetsmarknadsenhet. Projektet är delfinansierat av Europeiska socialfonden, ESF.

Projektet bedrivs i samverkan mellan Skellefteå kommun; Arbetsmarknadsenheten, Kommunledningskontoret, enhet försörjningsstöd, Socialkontoret samt vuxenutbildningen, Gymnasiekontoret, Samordningsförbundet, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Luleås Tekniska Universitet och Västerbottens läns landsting.

 

Tillväxtfaktor Skellefteå erbjuder kompetenshöjande insatser för två målgrupper vars outnyttjade potential är viktig för kommunens framtida arbetskraftsförsörjning.

Projektet har två skilda målgrupper. Målgrupp 1 består av ungdomar mellan 16–29 år som uppbär försörjningsstöd och som är inskrivna i det kommunala aktivitetsprogrammet (KAM). Målgrupp 2 består av nyanlända personer med akademisk bakgrund.

 

Deltagare i målgrupp 1 remitteras in till projektet i samband med ansökan om försörjningsstöd.

Remitteringen sker direkt via socialkontorets enhet för försörjningsstöd vidare till aktivitetsprogrammet på Arbetsmarknadsenheten.

Deltagaren kallas till möte med sin arbetsmarknadskonsulent och upprättar tillsammans en gemensam handlingsplan utifrån den enskilde individens förutsättningar och önskemål. Verksamheten innehåller både individuella och gemensamma aktiviteter i grupp.

Det finns möjlighet till praktik och/eller studier. Syftet är att deltagarna ska nå sin framtida arbetsmarknadsetablering utifrån sin egen drivkraft och situation.

Tillväxtfaktor Skellefteå bedriver även verksamhet för nyanlända akademiker.

Projektet strävar efter att underlätta målgruppens etablering på den lokala arbetsmarknaden och bedriver ett nära samarbete med Luleås Tekniska Universitet. Man har även kontakt med arbetsgivare i syfte att få ut deltagare på praktik. Deltagare i målgrupp 2 rekryteras av projektägaren och/eller dess samverkansparter.

 

Projektet består av följande insatser (urval):

Individuell handlingsplan – Deltagaren upprättar tillsammans med sin arbetsmarknadskonsulent en handlingsplan utifrån behov och önskemål

Gruppaktiviteter – Deltagaren får ta del av en gemenskap och chans att lära känna nya människor genom arrangerade gruppaktiviteter

Praktik – Deltagaren får möjlighet till praktik vilket kan bli ett steg på vägen mot arbetsmarknadsetablering

Studier – Deltagare erbjuds möjligheter att studera, gå kortare yrkesutbildningar och olika utbildningsmoduler i syfte att närma sig arbetsmarknaden

 

32 nyanlända akademiker har rekryterats till Tillväxtfaktor Skellefteå sedan projektstarten varav majoriteten genomför eller ska påbörja språkpraktik.

Kommunala aktivitetsprogrammet (KAM) hade hundra personer inskrivna mellan perioden 2013-01-01–2013-10-31. Under samma period lämnade 34 % av deltagarna KAM p.g.a. osubventionerat arbete, 24 % subventionerat arbete och 20 % p.g.a. studier. 11 % blev återremitterade och 3 % avslutade KAM av andra skäl.

 

Logotyp, Europeiska Socialfonden

Unga In

 

Logotyp, Unga In

Projektperiod: 2011-11-01–2014-12-31
Projektägare: Arbetsförmedlingen
Samverkande myndigheter: Skellefteå kommun, Gävle kommun, Malmö kommun, Göteborgs stad, Stockholms Stad
Styrgrupp: Unga In har en nationell styrgrupp som består av projektägare, nationella organisationer och näringslivsrepresentanter. Unga In i Skellefteå har en lokal styrgrupp bestående av Anna Viklund; Arbetsförmedlingen, Birgitta Westring-Sandberg; Arbetsförmedlingen Rehabilitering, Siv Brännström; Skellefteå kommun, Arbetsmarknadsenheten, Maria Lindgren-Tuoma; Gymnasiekontoret, Carina Fahlgren; rektor Balderskolan, Sara Eriksson; Skellefteå kommun, Socialkontoret samt Stellan Berglund; Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö. Deltar även i samordningsförbundets styrgruppskluster.
Målgrupp: Ungdomar mellan 16–24 år som varken studerar, arbetar eller finns inskrivna på Arbetsförmedlingen eller ungdomar som går yrkesintroduktionsprogram eller individuellt alternativ (YI och IA) på Balderskolan.
Kontaktperson: Ida Rönnblom, projektledare, Unga In Skellefteå, 010-487 36 88, 0771-60 00 00
Hemsida: www.ungain.se

 

Unga In är ett nationellt projekt som ägs av Arbetsförmedlingen. Det startade 2008 i Stockholm på initiativ av Arbetsförmedlingens dåvarande generaldirektör Angeles Bermudez Svankvist och Fryshusets dåvarande VD Anders Carlberg.

2011 beslutade man att utvidga verksamheten till Malmö, Göteborg, Gävle och Skellefteå. Unga In startade i Skellefteå i juni 2012.

Unga In erbjuder stöd och vägledningsinsatser för ungdomar mellan 16–24 år som varken studerar, arbetar eller finns inskrivna på Arbetsförmedlingen.

 

Projektet har breda stödinsatser som bland annat kan omfatta personlig stöttning, praktik, utbildning, jobbskuggning, testning och motiverande insatser.

Unga In har även en förebyggande verksamhet. Den består av ett utökat samarbete när det gäller det kommunala informationsansvaret samt verksamhet i form av yrkesintroduktionsprogram och individuellt alternativ (YI och IA). Här erbjuds utbildning som kan varvas med praktik utifrån individens behov för de ungdomar som går yrkesintroduktion eller individuellt alternativ via Balderskolan.

 

Eftersom Unga In på egen hand måste rekrytera deltagare genomförs fortlöpande informationskampanjer. även samverkansparter som t.ex. Klockarbergets kris och behandlingscenter i Skellefteå, socialtjänsten, BUP, ungdomshälsan eller polisens ungdomsgrupp kan informera Unga In eller ungdomarna själva om projektet.

Vid första träffen med Unga In sker ett informationssamtal där ungdomen får mer information om projektet och därefter själv får ta ställning om man vill delta, förutsatt att man tillhör målgruppen. I så fall bokas ett nytt kartläggningssamtal. Då går Unga In igenom personens hela livssituation.

I samband med att deltagaren blir inskriven i projektet blir han eller hon registrerad på Arbetsförmedlingen. Sedan upprättar deltagaren och Unga In:s arbetsgrupp en gemensam handlingsplan efter individens behov och önskemål.

 

Projektet består av följande insatser (urval):

Kartläggning – Om en person efter Unga In:s informationssamtal går med på att ses igen så genomförs en personlig kartläggning av hans/hennes livssituation

Inskrivning på AF – Om personen väljer att gå med i projektet så skrivs deltagaren in i Arbetsförmedlingens register

Individuell handlingsplanUnga In:s arbetsgrupp och den enskilde deltagaren upprättar tillsammans en gemensam handlingsplan utifrån individens behov och önskemål

Breda stödinsatser – Fysisk stöttning, praktik, utbildning, jobbskuggning, testning och motiverande insatser erbjuds för deltagaren.

 

Unga In:s måluppfyllelse utvärderas på nationell nivå med lokala delmål. Unga In i Skellefteå har sedan projektstarten totalt jobbat med 116 personer. I november 2013 var 85 inskrivna.

 

I november 2013 hade 6 personer lämnat Unga In p.g.a. arbete och 18 inskrivna påbörjat studier. 2 personer hade avslutat projektet av okända skäl och 8 av kända skäl.

 

Utsikten

 

Se ”Rapporter, Övrig Material

 

 

Logotyp, Europeiska Socialfonden

Utsikten 2.0

 

Logotyp, Utsikten 2.0

Projektperiod: 2012-01-01–2014-06-30
Projektägare: Skellefteå Kommun, Socialkontoret, Individ- och familjeomsorgsavdelningen.
Samverkande parter: Skellefteå kommun; Socialkontoret – Individ- och familjeomsorgsavdelningen, Kommunledningskontoret – Arbetsmarknadsenheten, Gymnasiekontoret, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västerbottens läns landsting – Psykiatriska kliniken, Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö.
Styrgrupp: Lotta Qvarnlöf; Försäkringskassan, Stina Sandbladh; Arbetsförmedlingen, Per Bergman; Skellefteå kommun, Socialkontoret, Jan Midlert; Gymnasiekontoret, Siv Brännström; Skellefteå kommun, Arbetsmarknadsenheten, Håkan Viklund; Västerbottens läns landsting, Monica Widman-Lundmark; Medlefors folkhögskola, Rolf Wikman; Urkraft Service AB, Stellan Berglund; Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö (ska ersättas med den nya styrgruppen)
Målgrupp: Ungdomar 20–35 år med komplex problematik
Kontaktperson: Ingrid Selin, projektledare, 0910-71 23 17, 070-335 55 47, 0910-73 50 00
Hemsida: www.samordningsforbund.se/skelleftea-norsjo

 

Utsikten 2.0 är en vidareutveckling av det framgångsrika ESF-projektet Utsikten. Nytt för projektet är mer strukturerat arbete med deltagarnas hälsa samt arbete med transnationella parter.

Projektet erbjuder rehabiliterings- och vägledningsinsatser för ungdomar 20–35 år med komplex problematik, t.ex. psykiska ohälsa, neuropsykiatriska diagnoser (ADHD, ADD, Asperger Syndrom m.m.), personlighetsstörningar, social fobi och missbruk. Deltagarna har kontakt med minst två myndigheter och behov av långvarigt stöd.

 

Andra kännetecken för målgruppen är avbruten skolgång, långa tider i passivitet, bristande initiativförmåga, koncentrations- och inlärningssvårigheter, impulsivitet och social utsatthet. Det övergripande syftet med projektet är att målgruppen ska komma ett steg närmare egen försörjning genom arbete eller studier.

 

Deltagare kommer in i projektet via remittering av handläggare/behandlare hos de enskilda organisationerna. Inför det första besöket görs en noggrann bedömning. Bakgrundsinformation hämtas in från respektive myndighet, vilket möjliggörs av att deltagaren upphävt sekretessen i sin intresseanmälan till projektet.

Utsikten 2.0 består av ett projektteam med projektledare och handläggare från socialkontoret, arbetsförmedlingen och psykiatrin som arbetar gemensamt i neutrala lokaler på Hörnellgatan 17, våning 2. Projektteamet har professionell handledning av en psykoterapeut. Samlokaliseringen med den breda kompetensen leder till snabbare kontakt med deltagaren och gör att den enskilde individen i ett tidigt skede kan få rätt stödinsatser.

Personalen är utbildade i följande metoder/arbetssätt: ”Motiverande Intervju”, ”Repulse”. ”lösningsfokuserat förhållningssätt”. Teamet arbetar med nära och långvarig coaching samt nätverksträffar och hembesök.

Utsikten 2.0 har gemensam kö med de andra teamen på projektet Arbetsmarknadstorget och den ordinarie verksamheten SE/KomPaRe. En remissgrupp från de olika teamen väljer ut vilka personer som ska fördelas till de olika teamen.

 

Utifrån informationsinhämtningen och det första samtalet med deltagaren utses två coacher som fortsätter att träffa honom eller henne. Som ett andra steg upprättas en SASSAM-kartläggning. Därefter upprättar deltagaren tillsammans med coacherna en individuell handlingsplan med mål och delmål.

Utsikten 2.0 jobbar utifrån en holistisk syn på människan och den enskilde individens behov. Projektet har fokus på hälsoperspektivet.

Projektet består av följande insatser (urval):

Kartläggning – Genomgång av deltagarens resurser och hinder

Individuell handlingsplan – Mål och delmål upprättas för den enskilde deltagaren

Färdighetsträning – Hälsofrämjande aktiviteter kring fysisk aktivitet, sömn, kost, rutiner m.m.

Arbetsförmågeprövning i reell miljö – Deltagaren får testa sina färdigheter mot den öppna arbetsmarknaden genom praktik eller annan arbetsträning

 

Utsikten 2.0 har som mål att minst 65 % av deltagarna ska nå målet egen försörjning eller påbörja studier. I dagsläget har en majoritet (54,5 %) lyckats med detta. Deltagarperioden pågår ofta 1 år eller längre på grund av den komplexa problematik som finns i målgruppen.

Eftersom många deltagare började i projektet hösten 2012 och projekttiden inte löper ut förrän juni 2014 så tror Utsikten 2.0 att målet kommer uppnås längre fram. Projektet bedriver även utvecklingsarbete med transnationella parter. Hösten 2012 medverkade projektledaren Ingrid Selin i två transnationella konferenser i Stockholm och Warszawa.

 

Utsikten 2.0 har skrivit ett samarbetsavtal med ett projekt i Belgien. Så sent som i mars 2013 gjorde belgarna en studieresa till Skellefteå och besökte projektteamet på Utsikten 2.0. Som nästa steg i samarbetet åkte teamet i Utsikten 2.0 i juni till Belgien för besök hos det belgiska projektet. Konsultbyrån European Minds håller på med en utvärdering av projektet, vilken kommer att presenteras våren 2014. En målsättning är att projektet ska övergå till ordinarie verksamhet efter projektperiodens slut.

 

Logotyp, Socialstyrelsen

Vi Vågar!

 

Logotyp, Vi Vågar!

Projektperiod: 2012-08-01–2013-12-31 (skulle preliminärt ha pågått till 2014-08-31).
Projektägare: Skellefteå kommun, Kommunledningskontoret, Arbetsmarknadsenheten
Samverkande myndigheter: Skellefteå Kommun, Arbetsförmedlingen i Skellefteå, Psykiatriska kliniken och Klockarbergets kris och behandlingscenter i Skellefteå, Västerbottens läns landsting, VLL
Styrgrupp: Lotta Qvarnlöf; Försäkringskassan, Åsa Vallin; Arbetsförmedlingen, Per Bergman; Skellefteå kommun, Socialkontoret, Jan Midlert; Gymnasiekontoret, Leif Löfroth; Skellefteå kommun, Arbetsmarknadsenheten, Håkan Viklund; Västerbottens läns landsting, Monica Widman-Lundmark; Medlefors folkhögskola, Rolf Wikman; Urkraft Service AB, Stellan Berglund; Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö
Målgrupp: Personer mellan 16–65 år med psykisk funktionsnedsättning som vill jobba på den öppna arbetsmarknaden
Kontaktpersoner: Madeleine Wikström, vägledare
(anställd av Arbetsförmedlingen),
010–487 09 84
David Lindqvist, vägledare
(anställd av Arbetsförmedlingen),
010–488 08 30
Marika Brettschneider, vägledare
(anställd av Psykiatrin),
072–202 45 65
Karin Lundström-Rawden, projektsamordnare
(Skellefteå kommun, Arbetsmarknadsenheten),
072-533 37 58
Hemsida: www.samordningsforbund.se/skelleftea-norsjo

 

Vi Vågar! var ett Socialstyrelseprojekt i samverkan mellan Skellefteå Kommun, Arbetsförmedlingen Skellefteå och Psykiatriska kliniken, Västerbottens läns landsting mellan 2012-08-01–2013-12-31.

Vi Vågar! erbjöd vägledning och stöd för personer mellan 16–65 år med psykisk funktionsnedsättning med ett uttalat intresse för att jobba på den öppna arbetsmarknaden.

Med psykisk funktionsnedsättning menas enligt Socialstyrelsens definition bland annat neuropsykiatriska diagnoser (ADHD, ADD, Asperger Syndrom etc.), personlighetsstörningar eller andra nedsättningar av psykisk funktionsförmåga. Det viktigaste är dock inte diagnosen som sådan utan personens egen bedömning av att passa in i målgruppen.

 

Projektets övergripande syfte var att hjälpa målgruppen med att hitta jobb på den öppna arbetsmarknaden och underlätta både för dem och för arbetsgivare. Deltagare och vägledare i Vi Vågar! hade nära kontakt med psykiatrins öppenvårdsmottagningar.

 

Den vanligaste ingången under projektperioden var att intresserade personer tillsammans med sin remittent bokade tid för möte med vägledare från Vi Vågar! för att få mer information om projektet.

För att skapa så bra förutsättningar som möjligt jobbade Vi Vågar! efter upparbetade regler och samarbetsvägar. Andra viktiga delar var samverkan och samsyn mellan alla som jobbar runt den enskilde individen för att kunna lyckas nå målet eget arbete.

För att underlätta samarbetet förlades Vi Vågar! till lokaler där det bedrivs flera samverkansprojekt mellan myndigheter.

Samtliga vägledare från AF och psykiatrin som jobbade i Vi Vågar! har utbildning i IPS-modellen. Under projektperioden arbetade Vägledarna från Arbetsförmedlingen en halvdag per vecka i ordinarie verksamhet. De kunde därigenom hålla sig uppdaterade om aktuella förändringar på myndigheten med tillgång till AF:s interna jobb–bank.

Vi Vågar! har använt en specialversion av metoden Supported Employment: IPS (Individual Placement and Support) med anpassning av amerikansk modell utefter förhållandena i Skellefteå.

 

IPS-modellen är den internationellt sett mest framgångsrika hittills när det gäller att hjälpa personer med psykiska funktionshinder att hitta och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden.

Projektet utgick från 8 IPS-principer

 1. Lämpligheten baseras på klientens vilja att arbeta
 2. Klientens egna preferenser, intressen och val är viktiga och styr processen
 3. Konsultation och vägledning i ekonomi och försörjning erbjuds till alla
 4. Vanligt lönearbete är målet
 5. IPS är en integrerad del i det psykiatriska arbetet (team arbete)
 6. Sökandet efter arbete inleds snabbt
 7. Vägledaren/jobbcoachen bygger relationer med företag och arbetsplatser
 8. Individuellt anpassat stöd utan tidsbegränsning

 

Mellan oktober 2012 och december 2013 jobbade Vi Vågar! med sammanlagt 31 deltagare. Av dessa gick 2 personer vidare till arbete, 10 personer till studier och 6 personer till praktik.

Hösten 2013 stod det klart att Socialstyrelsen inte skulle bevilja finansiering för projektet Vi Vågar! för 2014. Detta innebär att Vi Vågar!, som preliminärt skulle pågå till 31/8 2014, upphörde vid årsskiftet.

 

I februari 2014 ska Socialstyrelsen lämna en utvärdering av hur IPS-metodiken fungerat i Sverige.

Det 30-talet deltagare som var inskrivna i projektet december 2013 slussas tillbaka till Arbetsförmedlingen eller övergår från Vi Vågar! direkt till Arbetsmarknadstorget eller SE/KomPaRe.

X