Samordningsförbundet Södra Lappland

 

Förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Lappland

 

Samordningsförbundet Södra Lappland har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (FinsamL) mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun och landsting.

 

1 § Förbundets namn

Förbundets namn är Samordningsförbundet Södra Lappland.

2 § Förbundets säte

Förbundets säte är Lycksele.

3 § Förbundets medlemmar

Förbundets medlemmar är Region Västerbotten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Lycksele, Malå, Åsele, Storuman, Vilhelmina, Sorsele och Dorotea kommuner.

4 § Förbundets ändamål

Förbundets ändamål är att inom Lycksele, Malå, Åsele, Storuman, Vilhelmina, Sorsele och Dorotea kommuners geografiska område svara för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västerbotten och kommunerna i syfte är att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. Resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser som syftar till att den enskilde ska få eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta.

Förbundets ändamål är att bidra till systemutveckling som säkrar funktioner och samverkansformer som är hållbara över tid och som främjar individens bästa utifrån individens behov av samordnad rehabilitering.

Samordningsförbundet utgör en gemensam plattform som ska underlätta samverkan mellan huvudmännen, en kunskap om varandras uppdrag och en möjlighet att gemensamt utveckla insatser för målgruppen som har behov av att samhället mobiliserar gemensamma resurser.

Samordningsförbundets budget utgör ram och begränsning för vad som kan finansieras. Samordningsförbundet har förutsättningar att utgöra en arena för huvudmännens kunskapsutbyte, som kan bidra till systemutveckling, vilket inte begränsas av de ekonomiska ramarna.

5 § Styrelsen

Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Styrelsen ska bestå av 5 ledamöter och 8 ersättare. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Västerbotten utser en ledamot och en ersättare vardera. Kommunerna, Lycksele, Malå, Åsele, Storuman, Vilhelmina, Dorotea och Sorsele representeras av 2 ledamöter och 5 ersättare. Dessa ledamöter och ersättare utses för ett år i taget från och med 2020 efter ett roterande schema för de sju kommunerna enligt nedan. De kommuner som inte är representerade med ordinarie ledamöter erhåller ersättarplatser. Vid ordinarie ledamots frånvaro är inträdesordningen enligt nedan. Ersättare har närvaro- och yttranderätt. Ledamöter och ersättare (förutom kommunernas ledamöter och ersättare) väljs på fyra år från och med den 1 januari efter det att val av fullmäktige i regionen och kommuner har ägt rum. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande.

Ordinarie 2020 Ersättare 2020
Storuman, Åsele Sorsele, Vilhelmina, Dorotea, Lycksele, Malå
Ordinarie 2021 Ersättare 2021
Sorsele, V-mina Dorotea, Lycksele, Malå, Storuman, Åsele
Ordinarie 2022 Ersättare 2022
Dorotea, Lycksele Malå, Storuman, Åsele, Sorsele, Vilhelmina
Ordinarie 2023 Ersättare 2023
Malå, Storuman Åsele, Sorsele, Vilhelmina, Dorotea, Lycksele
Ordinarie 2024 Ersättare 2024
Åsele, Sorsele Vilhelmina, Dorotea, Lycksele, Malå, Storuman
Ordinarie 2025 Ersättare 2025
V-mina, Dorotea Lycksele, Malå, Storuman, Åsele, Sorsele
Ordinarie 2026 Ersättare 2026
Lycksele, Malå Storuman, Åsele, Sorsele, Vilhelmina, Dorotea

Därefter gäller samma ordning från 2027 osv.

6 § Uppgifter och beslutanderätt

Förbundsstyrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Ägarna ska samråda innan beslut om budget fattas.

Förbundet har till uppgift att

  1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
  2. stödja samverkan mellan samverkansparterna
  3. finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser
  4. besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas
  5. svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder
  6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller att tillhandahålla tjänster som är avsedda för enskilda.

7 § Personal

Förbundsstyrelsen kan utse en tjänsteman som ska leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar.

8 § Initiativrätt

En medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen (enligt respektive huvudmans beslutsordning).

9 § Samråd

Förbundsstyrelsen ska hålla förbundsmedlemmar underrättade om den allmänna planläggningen av förbundets verksamhet och om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmar få de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

10 § Kungörelser

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden skall anslås på, Region Västerbottens, Lycksele, Malå, Åsele, Storuman, Vilhelmina, Sorsele och Dorotea kommuners officiella anslagstavlor.

11 § Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna.

Fördelningen mellan medlemmarna är att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, Region Västerbotten med en fjärdedel samt Lycksele, Malå, Åsele, Storuman, Vilhelmina, Sorsele och Dorotea kommuner gemensamt med en fjärdedel. Fördelningen av den kommunala delen fastställs utifrån antalet personer i yrkesverksam ålder (18-64 år) i respektive kommun per den 31 december året innan budget fastställs.

12 § Styrning och insyn

Förbundsstyrelsen ska upprätta halvårsuppföljning med helårsprognos för verksamheten och ekonomin som finns tillgängliga för medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska också årligen i samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall för medlemmarna. Samordningsförbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver vad som är sedvanliga krediter för verksamheten.

13 § Budget

Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de kommande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en preciserad årsbudget. Överskott eller underskott överförs till nästa verksamhetsår. Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för verksamheten.

Förbundsstyrelsen fasställer senast den 30 november budgeten för nästakommande kalenderår. Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten. För första verksamhetsåret fastställs budgeten av medlemmarna i samband med att förbundet bildas.

 14 § Revisorer och revision

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska Försäkringskassan utse en gemensam revisor. Lycksele, Malå, Åsele, Storuman, Vilhelmina, Sorsele och Dorotea kommuner samt Region Västerbotten ska utse en gemensam revisor. Den för kommunerna och landstinget gemensamma revisorn väljs av landstingsfullmäktige.

Revisorer utses i övrigt i enlighet med bestämmelser i 25 § FinsamL.

Revisorer utses för första gången för tiden från och med den 1 maj 2005 till och med den 31 december 2006. Därefter väljs revisorer för fyra år räknat från och med den 1 april året efter det att val av fullmäktige i landsting och kommuner har ägt rum. Mandattiden för statens revisor hanteras i särskild ordning. Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § FinsamL.

15 § Utträde

En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde.

Vid en förbundsmedlems utträde upplöses förbundet och medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden regleras enligt 11 § i denna förbundsordning. Om det efter utträde på den kommunala sidan återstår minst en kommun ska upplösning ske endast om det beslutas enligt 16 §

16 § Likvidation, upplösning och ändring av stadgar

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det eller om en eller flera medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut ska alltid föregås av ett samråd mellan medlemmarna.

När förbundet trätt i likvidation skall skulderna betalas och egendomen avyttras. Därefter ska kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § i denna förbundsordning. Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen.

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. Det görs genom att styrelsen visar en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet som redovisar betalning av skulder, försäljning av egendom och skiftet av resterande tillgångar därefter. Till berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Förbundet är upplöst när förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgivits medlemmarna.

17 § Tvister

Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid en allmän domstol i Sverige.

18 § Ersättning till ledamöter och revisorer

Ersättning för arvoden och ersättning till ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, ersättare och revisorer ska följa Lycksele kommuns principer och betalas av Samordningsförbundet. För den revisor som Försäkringskassan utser betalas ersättning i särskild ordning.

19 § Arkivtillsyn
Kommunstyrelsen i Lycksele kommun ansvarar för tillsynen av att Samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782)

20 § Förbundets bildande
Förbundet anses bildat den 1 maj 2005 under namnet Samordningsförbundet Lycksele. Från och med den 1 januari 2014 utvidgades förbundet med Malå kommun då under namnet Samordningsförbundet Lycksele-Malå, och från och med 1 januari 2019 med Åsele, Storuman, Vilhelmina och Sorsele kommuner under namnet Samordningsförbundet Södra Lappland, i enlighet med vad som anges i denna förbundsordning. Från och med 1 januari 2019 övergick Västerbottens läns landstings medlemskap till Region Västerbotten. Från och med 1 januari 2020 utökas förbundet med Dorotea kommun.