Förbundet har i sin sociala budget för 2022 identifierat 4 mål och till dem 23 indikatorer som man bedömer att på ett relevant sätt beskriver den påverkan – impact – man vill uppnå med målområdet.

Representationen mellan män och kvinnor i olika grupper i Arbetsmarknadstorgens verksamhet redovisas nedan:

2.1 Representation 2

Effekterna av insatserna för män och kvinnor redovisas nedan: 

2.2

Nedan visas deltagarnas upplevelse av diskriminering i förhållande till de sju diskrimineringsgrunderna.

2.3.1 diskriminering

Det finns inte någon skillnad i svaren på enkätfrågorna (indikatorerna) mellan hur gruppen kvinnor och gruppen män bland deltagare upplever kvaliteten i insatserna som erbjudits dem.

2.4.1 kvalien

Målet för året var Impact Index 70.
Utfallet blev 41 av det maximalt möjliga indexvärdet 47. Måluppfyllelsen för målområdet blev således 87 %. Impact Index 87 är 17 indexpunkter bättre resultat än budgeterat.

Skarmavbild 2023 03 14 kl. 12.06.14