”Förbundet har i den sociala budgeten för 2022 identifierat 5 mål och till dem 28 indikatorer som man bedömer att på ett relevant sätt beskriver den påverkan – impact – man vill uppnå i målområdet.

Här redovisas i vilken grad olika grupper bedömer att den regionala samverkan mellan plattformarna har fungerat.

3.1 Region

Indikator
Förbundschef ska i en fallstudie redovisa processer, arbetssätt och metoder med positiva utfall som visar att den regionala samverkan har fungerat.

 • Utfall
  Under 2022 sökte och beviljades Kranskommunerna tillsammans ett projekt finansierade av DUA (Delegationen för unga och nyanlända till arbete). Samtliga fem kranskommuner deltog och en projektledare anställdes för uppdraget på halvtid. Projektledaren avrapporterade och fick styrning via kransens gemensamma styrgrupp. Arbetet genomfördes systematiskt kommun för kommun. Fokus tog sin utgångspunkt i lagstiftningen för det kommunala aktivitetsansvaret – KAA. Projektledare gick igenom administrativa rutiner, arbetssätt och metoder. Brister identifierades och åtgärdades löpande under projektets gång. Det gemensamma projektet bedömts som framgångsrikt då samtliga deltagande kommuner nu har undanröjt de brister som framkom under projektets genomförande

Nedan redovisas i vilken grad olika grupper bedömer att den lokala samverkan utifrån samverkansuppdraget har fungerat.

3.2.1 3.2.4 2

Indikator
80 % av de i personalen som svarat på, ”Jag anser att vi i samverkansplattformen är medskapare och bidrar till verksamhetens uppnåendemål genom att vi konsekvent hållit oss till vårt beslutade arbetssätt” ska svara: till mycket stor del eller till stor del.

 • Neg 2Nara maletUtfall
  79 % (75 av 95) av de i personalen som svarat på frågan har svarat: till mycket stor del eller till stor del.

Indikator
80% av personalen som svarat på fråga, ”Finns det en tillräcklig planering för vad som ska hända efter att deltagaren lämnat torget/teamet” ska svara JA

 • Neg 1Utfall
  58% (56 av 96) av de i personalen som svarat på frågan har svarat: till mycket stor del eller till stor del.

Nedan redovisas i vilken grad olika grupper bedömer att man i samverkansplattformarna bidrar till en god och säker dokumentation.

3.2.8 3.2.11 1

Nedan redovisas i vilken utsträckning de olika grupperna anser att man samarbetar med andra aktörer som företag, sociala företag och föreningsliv när det gäller verksamheter för deltagarna.

3.3.1 3.3.3 1

Indikator
Fyra (4) konkreta beskrivningar hur man samarbetat med andra aktörer.

 • Utfall
  Inga beskrivningar har inlämnats.

Nedan redovisas i vilken grad olika grupper anser att man har en strategi för att arbeta med uppföljning och utvärdering.

3.4.1 Stra utvardering

Indikator
Förbundschef ska i en sammanfattande beskrivning redogöra för arbetssätt och metoder som använts för att följa upp och utvärdera de samordnade arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatserna.

 • Pos 02 1Förbundschefens beskrivning
  Samordningsförbundet Umeåregionen har utvecklat social redovisning som metod för uppföljning och utvärdering av Arbetsmarknadstorgen. Impact Index är ett centralt inslag i metoden. Revisionsseminarierna är forumet för återkoppling och dialog med intressenterna runt resultat, analys och förslag på åtgärder. Vid seminariet presenteras årligen förbundets samhällspåverkan och måluppfyllelse. Vid revisionsseminarium för 2021 års verksamhet värderades för första gången samverkansplattformarnas resultat i en helhet och var för sig, baserat på det sociala bokslutet. För helheten och för varje plattform redovisades ett antal rekommendationer som diskuterades under seminariet. Det sättet att arbete används även under seminariet för 2022 års bokslut.

Nedan redovisas i vilken grad olika grupper anser att man använder uppföljning och utvärdering för att utveckla rehabiliteringsverksamheterna.

3.5.1 Utveckling

Målet för året var Impact Index 70.
Utfallet blev 34 av det maximalt möjliga indexvärdet 50. Måluppfyllelsen för målområdet blev således 68 %. Impact Index 68 är 2 indexpunkter sämre resultat än budgeterat.

Index Visare 3. Samordning