Förbundet har i sin sociala budget för 2022 identifierat 6 mål och till dem 16 indikatorer som man bedömer att på ett relevant sätt beskriver den påverkan – impact – man vill uppnå med målområdet.

Indikator

Åtta av tio (8/10) av de deltagare som avslutat har funnit en för sin situation positiv lösning.

 • Utfall
  7/10 har avslutat insatsen till en för individen positiv lösning.

Nedan redovisas uppfattningen om det stöd deltagarna fått.

4.2.1 och 4.2.3 stod 2

Indikator
80 % av de deltagare som svarat på frågan, ”Har du fått vara med och bestämma vilket stöd som du har fått?” ska svara: till mycket stor del eller till stor del.

 • Pos 02 1Utfall
  88 % (117 av 133) av de deltagare som svarat på frågan har svarat: till mycket stor del eller till stor del.

Nedan redovisas uppfattningen om i vilken grad personalen lyssnat på deltagarna och tagit tillvara deras synpunkter.

4.4.1 och 4.4.3 lyssna

Indikator
80 % av de deltagare som svarat på frågan, ”Har du haft en person eller ett team som du kunnat vända dig till med dina frågor?” ska svara: JA

 • Utfall
  95 % (127 av 133) har svarat JA

Indikator
80 % av de deltagare som svarat på frågan, ”Hur har du blivit bemött?” ska svara: mycket bra eller bra.

 • Pos 03Utfall
  97 % (128 av 132) har svarat mycket bra eller bra på frågan.
 • Indikator
  80 % av de deltagare som svarat på frågan, ”Hur tycker du tiden i verksamheten har varit för dig” ska svara: mycket viktig eller viktig.

  Pos 05Utfall
  90 % (119 av 132) 
  av de deltagare som svarat på frågan har svarat mycket viktig eller viktig.

Målet för året var Impact Index 70.
Utfallet blev 33 av det maximalt möjliga indexvärdet 38. Måluppfyllelsen för målområdet blev således 87 %. Impact Index 87 är 17 indexpunkter bättre resultat än budgeterat.

Impact visare malomrade 4