”Förbundet har i den sociala budgeten för 2022 identifierat 3 mål och till dem 10 indikatorer som man bedömer att på ett relevant sätt beskriver den påverkan – impact – man vill uppnå i målområdet.

Nedan redovisas i vilken utsträckning medarbetarna känner mening med sitt uppdrag och resultatglädje i arbetet.

5.3 Trivs

Indikator
80% av personalen som svarat på fråga, ”Upplever du att de du samverkar med hos andra myndigheter lyssnar på dig?” ska svara: i mycket stor utsträckning eller i stor utsträckning.

  • Pos 01Utfall
    85 % (82 av 96) har svarat i mycket stor utsträckning eller i stor utsträckning på frågan.

Indikator
80% av personalen som svarat på fråga,
 ”Upplever du att de du samverkar med hos andra myndigheter vet vad du kan tillföra?” ska svara: i mycket stor utsträckning eller i stor utsträckning.

  • Neg 1 1Utfall
    73 % (70 av 96) har svarat i mycket stor utsträckning eller i stor utsträckning på frågan.

Nedan redovisas i vilken grad medarbetarna upplever att styrningen och ledningen fungerar samt om de får det stöd samordningsuppdraget kräver. 

5.3.1

 

Målet för året var Impact Index 70.
Utfallet blev 17 av det maximalt möjliga indexvärdet 25. Måluppfyllelsen för målområdet blev således 68 %. Impact Index 68 är 2 indexpunkter sämre resultat än budgeterat.

Index Visare 5. Medarbetarnojdhet