Människor utanför arbetsmarknaden i Umeåregionen
Samordningsförbundet anser att det är viktigt att följa effekterna av den finansiella samordningen på
samhällsnivå och har därför beslutat att följa utvecklingen av SCB:s helårsekvivalenter. Samordningsförbundets
ambition är att bidra till människor får arbete och på så sätt minska helårsekvivalenterna. Dock påverkas
helårsekvivalenterna av många andra saker såsom konjunktur och politiska reformer. Detta sannolikt i högre grad än vad samordningen gör.


SCB redovisar statistik över antalet helårsekvivalenter i åldrarna 20 – 64 som försörjs genom sociala ersättningar
och bidrag. Det innefattar sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning (tidigare kallat förtidspension),
ersättning vid arbetslöshet, ekonomiskt bistånd och etableringsersättning. Varje ersättningssystem mäts i helårspersoner, så kallade helårsekvivalenter. Detta görs för att skapa jämförbarhet mellan olika typer av ersättningar.


Med helårsekvivalenter avses det antal individer som skulle kunna försörjas under ett helt år med full ersättning.
Exempelvis blir två personer, som varit heltidsarbetslösa ett halvår var, tillsammans en helårsekvivalent. Det finns
tillgänglig statistik för alla svenska kommuner sedan 2014 och framåt. Nedan följer redovisning av
helårsekvivalenterna som avser året 2022. Nedan används en helårsperson utanför arbetsmarknaden som uttryck för en helårsekvivalent.

Helars tabeller