Det Sociala redivisningen 2022
Det socialt bokslut består av mål samt indikatorer som visar utfallet av målen – verksamhetens resultat. Målen är indelade i målområden som täcker in verksamheten i sin helhet. Samordningsförbundets bokslut 2022 består av fem målområden:

1. Samhälls- och medlemsnytta
2. Jämlik samverkan
3. Deltagarnöjdhet
4. God samordning
5. Medarbetarnöjdhet

Så här ser den praktiska genomförandet ut:

SoR processen

Impact Index
Samordningsförbundet har under verksamhetsåret 2021 utvecklat ett nytt mått och ett nytt sätt att redovisa den finansiella samordningens samhällspåverkan – Impact Index. Det är andra året i följd som Umeåregionen redovisar måluppfyllelsen för verksamheten i sin helhet samt för de fem målområden var för sig med Impact Index.

Den gröna symbolen visar indikatorns indexvärde
samt att förväntat, budgeterat utfall uppnåtts.

Nara malet

Den orange symbolen visar att insatsen varit framgångsrik
då man är nära måluppfyllelsen.

Den röda symbolen visar att den budgeterade nivån
på indikatorn inte uppnåtts.

 

I enkäterna har nedanstående skalor använts

 • • I mycket stor utsträckning
 • • Till mycket stor del
 • • Mycket viktigt
 • • Mycket bra
 • • Ja
 • • I stor utsträckning
 • • Till stor del
 • • Viktigt
 • • Bra
 • • Nej
 • • I liten utsträckning
 • • Till liten del
 • • Inte så viktigt
 • • Dåligt
 • • I mycket liten utsträckning
 • • Inte alls
 • • Inte alls viktigt
 • • Mycket dåligt