”Förbundet har i den sociala budgeten för 2022 identifierat 3 mål och till dem 22 indikatorer som man bedömer att på ett relevant sätt beskriver den påverkan – impact – man vill uppnå i målområdet.

Indikator
Verksamheten ska uppnå 40 % genomströmning. Antalet årliga avslut i förhållande till det totala antalet deltagare under hela året ska vara 40 %.

 • Nara maletUtfall
  38 % genomströmning, 271 avslut av totalt 705 deltagare under hela året.

Indikator
80% av de som avslutat insatsen ska avslutas till en för individen positiv lösning.

 • Utfall
  66 %, 179 deltagare av de 271 som avslutat insatsen har avslutat till en för individen positiv lösning

Indikator
Av de som avslutat insatsen med en positiv lösning ska 35 % gå vidare till arbete.

 • Utfall
  38 %, 68 deltagare av de 179 som avslutat insatsen med en positiv lösning har gått vidare till arbete.

Indikator
Av de som avslutat insatsen med en positiv lösning ska 25 % gå vidare till studier.

 • Neg 10 2Utfall
  19 %, 27 deltagare av de 179 som avslutat insatsen med en positiv lösning har gått vidare till studier.

Indikator
I en sammanfattande beskrivning presenteras olika typer av för individen positiva lösningar, utöver arbete och studier, som genererats under verksamhetsåret. Fördelningen mellan typerna redovisas procentuellt i tabellform.

• Utfall

Indikator
Med fyra (4) fallstudier presenteras exempel på positiva individuella lösningar utöver arbete och studier som enskilda deltagare har funnit under verksamhetsåret. Individprocessen redovisas illustrativt via en tidslinje som redovisar delinsatserna i helhetsbilden.

Utfall

Indikator
Andelen människor som är beroende av ersättning från det offentliga trygghetssystemet har minskat i förhållande till föregående år mätt i halvårsekvivalenter (1 januari — 30 juni).

• Utfall
Andelen människor, utryckt i halvårsekvivalenter, som är beroende av det offentliga trygghetssystemet har minskat i samtliga medlemskommuner första halvåret 2022.

1 Helarsekvi kommunerna

Skarmavbild 2023 03 16 kl. 15.48.50

Målet för året var Impact Index 70.
Utfallet blev 46 av det maximalt möjliga indexvärdet 84. Måluppfyllelsen för målområdet blev således 55 %. Impact Index 55 är 15 indexpunkter sämre resultat än budgeterat.

Index visare 1