Analysgruppen

Analysgruppens uppdrag

Analysgruppens uppdrag är att på ett övergripande plan beskriva och analysera det lokala utanförskapet i Samordningsförbundets 6 medlemskommuner. Det vill säga de människor som kommer i kontakt med förbundets medlemmar och som av något skäl står utanför arbetsmarknaden.  Detta avser människor som uppbär försörjning i trygghetssystemet men kan även i vissa fall röra människor utan offentlig ersättning, till exempel ofrivilligt hemmasittande.

Vidare ska gruppen analysera registerdata, trender och mönster. Baserat på detta föreslå samverkansinitiativ som avser insatser/aktiviteter för individer i behov av samverkan i 2 – 4 part för sitt inträde eller återinträde på arbetsmarknaden.

Analysgruppen består av tjänstepersoner från förbundets medlemsorganisationer som i sitt grunduppdrag arbetar med utvecklingsfrågor och samverkan. Att ha verksamhetskunskap och god förankring i sin hemorganisation är centralt för att analysarbetet ska leda till skarpa utvecklingsförslag.

Analysgruppen ska lägga fram de initiativ som de anser vara lämpliga för att uppnå de övergripande målen att så många människor som möjligt i Umeåregionen får eller återgår till ett arbete.

Arbetet ska bedrivas faktabaserat, oberoende och inte begränsas av politik eller styrning i de olika organisationerna.

Analysgruppens sammansättning

Förbundschef, Samordningsförbundet Umeåregionen

Biträdande förbundschef, Samordningsförbundet Umeåregionen

Senior analytiker, Samordningsförbundet Umeåregionen

Samordningsansvarig, Försäkringskassan

Verksamhetssamordnare, Arbetsförmedlingen

Verksamhetsutvecklare inom Försäkringsmedicin, Region Västerbotten

Utvecklingsledare Arbetsmarknadsenheten, Umeå kommun

Utredare Socialtjänsten, Umeå kommun

Processledare Socialtjänsten, Umeå kommun

Utbildningsstrateg Gymnasiet och Arbetsmarknadsenheten, Umeå kommun

Utvecklingsledare Frivården, Kriminalvården