Förbundsordning

Samordningsförbundet Umeåregionen har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (FinsamL) mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun och landsting.

1 § Förbundets namn

Förbundets namn är Samordningsförbundet Umeåregionen.

2 § Förbundets säte

Förbundets säte är Umeå.

3 § Förbundets medlemmar

Förbundets medlemmar är Västerbottens läns landsting, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Umeå, Vännäs, Vindelns, Nordmalings, Robertsfors och Bjurholms kommuner.

4 § Förbundets ändamål

Förbundets ändamål är att inom Umeå, Vännäs, Vindelns, Nordmalings, Robertsfors och Bjurholms kommuners geografiska område svara för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västerbottens läns landsting och kommunerna i syfte är att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. I detta ligger att bidra till systemutveckling som säkrar funktioner och samverkansformer som är hållbara över tid och som främjar individens bästa utifrån dennes behov av samordnad rehabilitering. Resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser som syftar till att den enskilde ska få eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta.

Samverkan inom Samordningsförbundet är för människor vars behov ger kunskap för att dels bygga gemensamma insatser som kan möta behoven hos enskilda, men också förutsättningar för huvudmännen att arbeta med förbättringar i ordinarie verksamhetsstrukturer.

Samordningsförbundet utgör en gemensam plattform som ska underlätta samverkan mellan huvudmännen, en kunskap om varandras uppdrag och en möjlighet att gemensamt utveckla insatser för människor som har behov av att samhället mobiliserar gemensamma resurser.

Samordningsförbundets budget utgör ram och begränsning för vad som kan finansieras. Samordningsförbundet har förutsättningar att utgöra en arena för huvudmännens kunskapsutbyte, som kan bidra till systemutveckling, vilket inte begränsas av de ekonomiska ramarna.

Samordningsförbundet ska främja lika rättigheter och möjligheter för människor och motverka diskriminering kopplat till kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder.

5 § Styrelsen

Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Styrelsen ska bestå av 5 ledamöter och 8 ersättare. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västerbottens läns landsting och Umeå kommun utser en ledamot och en ersättare vardera. Övriga kommuner (Vännäs, Vindeln, Nordmaling, Robertsfors och Bjurholm) utser tillsammans 1 ledamot och 4 ersättare. Den gemensamt utsedda ledamoten utses för ett år i taget efter ett roterande schema för de 5 kommunerna enligt nedan.

Robertsfors 2019
Bjurholm 2020
Vännäs 2021
Vindeln 2022
Nordmaling 2023

Därefter gäller samma ordning från och med 2024.

Ersättare har närvaro- och yttranderätt. Ledamöter och ersättare väljs på fyra år från och med den 1 januari efter det att val av fullmäktige i landsting och kommuner har ägt rum. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande.

6 § Uppgifter och beslutanderätt

Förbundsstyrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Ägarna ska samråda innan beslut om budget fattas.

Förbundet har till uppgift att

  1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
  2. stödja samverkan mellan samverkansparterna
  3. finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser
  4. besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas
  5. svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder
  6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller att tillhandahålla tjänster som är avsedda för enskilda

7 § Personal

Förbundsstyrelsen kan utse en tjänsteman som ska leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar.

8 § Initiativrätt

En medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen (enligt respektive huvudmans beslutsordning).

9 § Samråd

Förbundsstyrelsen ska hålla förbundsmedlemmar underrättade om den allmänna planläggningen av förbundets verksamhet och om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmar få de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

10 § Kungörelser

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden skall anslås på Umeå, Vännäs, Vindelns, Nordmalings, Robertsfors, Bjurholms kommun och på Västerbottens läns landsting officiella anslagstavla.

11 § Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna.

Fördelningen mellan medlemmarna är att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, landstinget med en fjärdedel samt Umeå, Vännäs, Vindelns, Nordmalings, Robertsfors och Bjurholms kommuner gemensamt med en fjärdedel. Fördelningen av den kommunala delen fastställs utifrån antalet personer i yrkesverksam ålder (18-64 år) i respektive kommun per den 30 november året innan budget fastställs.

12 § Styrning och insyn

Förbundsstyrelsen ska upprätta tertialvisa uppföljningar med helårsprognos för verksamheten och ekonomin som skickas till medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska också årligen i samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall för medlemmarna. Förbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver vad som är sedvanliga krediter för verksamheten.

13 § Budget

Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de kommande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en preciserad årsbudget. Överskott eller underskott överförs till nästa verksamhetsår. Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för verksamheten.

Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande kalenderår. Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten. För första verksamhetsåret fastställs budgeten av medlemmarna i samband med att förbundet bildas.

14 § Revisorer och revision

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska Försäkringskassan utse en gemensam revisor. Umeå, Vännäs, Vindelns, Nordmalings, Robertsfors och Bjurholms kommuner samt landstinget ska utse en gemensam revisor. Den för kommunerna och landstinget gemensamma revisorn väljs av landstingsfullmäktige.

Revisorer utses i övrigt i enlighet med bestämmelser i 25 § FinsamL.

Revisorer utses för första gången för tiden från och med den 1 maj 2005 till och med den 31 december 2006. Därefter väljs revisorer för fyra år räknat från och med den 1 april året efter det att val av fullmäktige i landsting och kommuner har ägt rum. Mandattiden för statens revisor hanteras i särskild ordning. Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § FinsamL.

15 § Utträde

En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde.

Vid en förbundsmedlems utträde upplöses förbundet och medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden regleras enligt 11 § i denna förbundsordning. Om det efter utträde på den kommunala sidan återstår minst en kommun ska upplösning ske endast om det beslutas enligt 16 §

16 § Likvidation, upplösning och ändring av stadgar

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det eller om en eller flera medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut ska alltid föregås av ett samråd mellan medlemmarna.

När förbundet trätt i likvidation skall skulderna betalas och egendomen avyttras. Därefter ska kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § i denna förbundsordning. Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen.

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. Det görs genom att styrelsen visare en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet som redovisar betalning av skulder, försäljning av egendom och skiftet av resterande tillgångar därefter. Till berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Förbundet är upplöst när förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgivits medlemmarna.

17 § Tvister

Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid en allmän domstol i Sverige.

18 § Ersättning till ledamöter och revisorer

Ersättning för arvoden och ersättning till ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, ersättare och revisorer ska följa Umeå kommuns principer och betalas av Samordningsförbundet. För den revisor som Försäkringskassan utser betalas ersättning i särskild ordning.

19 § Arkivtillsyn

Kommunstyrelsen i Umeå kommun ansvarar för tillsynen av att Samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782)

20 § Förbundets bildande

Förbundet anses bildat den 1 maj 2005 under namnet Samordningsförbundet Umeå. Från och med den 1 januari 2014 utvidgades förbundet med Vännäs kommun då under namnet Samordningsförbundet Umeå-Vännäs.

Från och med den 1 januari 2016 utvidgades förbundet ytterligare med kommunerna Vindeln och Nordmaling under namnet Samordningsförbundet Umeåregionen. Från och med 1 januari 2017 ytterligare med Robertsfors kommun och från och med 1 januari 2019 med Bjurholms kommun, i enlighet med vad som anges i denna förbundsordning.