Plattform förebyggande insatser

Portfolio

Verksamhetsbeskrivning

Om Projektet

Under 2015 genomförde samordningsförbundet Umeåregionen en förstudie i syfte att analysera varför sjuktalen kopplat till stressrelaterad psykisk ohälsa inom olika typer av välfärdstjänster (s.k. kontaktyrken) ökar samt vad som behöver göras för att stoppa denna negativa utveckling.

Styrgruppen för förstudien lade i december 2016 fram ett förslag till Samordningsförbundet att berörda kommuner borde teckna en överenskommelse för att gemensamt arbeta med de utvecklingsbehov som finns hos dem som arbetsgivare.
Överenskommelse har tecknats för perioden 2017-2019 och syftar till att skapa en utvecklingsarena för insatser och åtgärder som bidrar till att motverka sjukskrivningar inom kontaktyrken. Berörda kommuner är Nordmaling, Vindeln, Vännäs, Robertsfors och Umeå.

Genomförande

Styrgruppen har arbetat fram ett koncept för 11 olika utvecklingsinsatser som berörda kommuner därefter fått ta ställning till. Styrgruppen har sedan beslutat om vilken/vilka kommuner som ska genomföra de olika insatserna. Respektive kommun/kommuner genomför utvecklingsinsatsen med stöd från utvecklingsledaren utifrån den inriktning som beslutats av styrgruppen. De olika insatserna beskrivs nedan:

1. Förebyggande insatser med förebyggande sjukpenning – ”Torsby modellen”
Syftet är att ta fram ett koncept för förebyggande insatser samt hitta former för samarbetet mellan Försäkringskassan och aktuell kommun vad gäller beslut om förebyggande sjukpenning. Därefter prövas modellen i en pilotverksamhet.

2. Fokus långa sjukfall och systemfaktorer
Utgångspunkten är att nuvarande längre pågående sjukfall kan lära oss mycket om vilka systemfaktorer som påverkar sjukskrivningens längd och individens möjlighet till återgång i arbete. Syftet är utifrån detta att ta fram en modell för ett effektivt samarbete i sjukskrivningsprocessen mellan berörd arbetsgivare och Försäkringskassan samt övriga berörda parter om behov finns.

3. Hälsofrämjande ledarskap
Syftet är att i samverkan ta fram ett gemensamt kompetensutvecklingskoncept för att uppnå ett mer hälsofrämjande ledarskap. Insatsen riktar sig till första linjens chefer i kontaktyrken inom kranskommunerna.

4. Mindfulness
Genomföra mindfulness systematiskt i syfte att utröna om detta är en effektiv förebyggande insats för att uppnå en bättre upplevd hälsa och välbefinnande.

5. Teamutveckling medarbetare – kraftkartan
”Kraftkartan” är en framgångsrik metod för att arbetsgrupper ska kunna arbeta systematiskt med sin arbetsmiljö. Denna metod används idag av Umeå och Vännäs kommun. Syftet med denna aktivitet är att stödja en implementering av metoden för genomförandekommunerna.

6. Teamutveckling chefer – kraftkartan
Se föregående insats

7. Ledning och styrning
Identifiera vilka systemfaktorer som inom kommunerna är viktigast att beakta för att skapa bäst förutsättningar för hälsofrämjande arbetsplatser.

8. Sjuk men inte sjukskriven
Syftet är att ta fram en metod för att i så hög utsträckning som det är möjligt bibehålla sjuka medarbetare på arbetsplatsen, utan eller med så låg grad av sjukskrivning som möjligt.

9. Struktur i vardagen
Ta fram en metod för att chefer och administrativ personal som har behov av att förbättra kontrollen över sin arbetssituation kan ges dess verktyg och därigenom förbättra sin arbetsmiljö.

10. Förändring i livet
Det kan finnas medarbetare som inte mår bra på sin nuvarande arbetsplats och är beredd att göra förändringar men som inte har de redskap som krävs för att gå in i denna process. Syftet är att ta fram ett stödjande koncept för de medarbetare som har detta behov.

11. Långa sjukfall där det inte är aktuell med åtgärder för att förkorta sjukfallet
Enligt Försäkringskassans klassificering finns det sjukskrivna där arbetsförmågan är nedsatt men det är inte aktuell med åtgärder för att förkorta sjukfallet. Denna grupp bedöms således inte ha behov av stöd och har inte heller en varaktig nedsatt arbetsförmåga som berättigar till sjukersättning. Syftet med denna aktivitet är att få en bättre bild av denna grupps situation samt säkerställa att gruppen fått det stöd de har haft behov av.

Resultat

Inga resultat finns ännu att redovisa.

Verksamhetsdetaljer

  • PartnersFörsäkringskassan, Vindeln, Vännäs, Nordmaling, Robertsfors och Umeå kommuner
  • StyrgruppMikael Broman Försäkringskassan Ordförande Ann-Christin Fjellman Nordmalings kommun Mikael Holmlund Samordningsförbundet Umeåregionen Katarina Häggström Vännäs kommun Patrik Carlsson Umeå kommun Tom Norrgård Vindelns kommun Karin Rönnblom Robertsfors kommun
  • MålgruppSjukskrivna där arbetsförmågan är nedsatt men det är inte aktuellt med åtgärder för att förkorta sjukfallet.
  • KontaktpersonCamilla Nilsson
X