Seminarier, konferenser

Socialt revisionssemiarium för Arbetsmarknadstorgens verksamhet 2021

De flesta organisationer har både ekonomiska och sociala mål. De ekonomiska är lätta att mäta, men det är svårare med de sociala. Social redovisning är en metod för att planera, mäta och utvärdera de sociala målen i en organisation. Från och med i år sammanställer vi det sociala bokslutet i en analysmodell där vi på ett mer överskådligt sätt kan granska och analysera våra resultat.

Syftet med seminariet är dialog och lärande runt metoden och resultaten.

 

Introduktion till HBTQI och normkritik samt normer och bemötande

120 medarbetare i samverkan har tagit del av en introduktionsutbildning, via RFSL. Utbildningen handlade om normer kring kön och sexualitet, övergripande kunskap om HBTQI-begreppen samt en inblick i vad det kan innebära att använda normkritik i arbetet för lika rättigheter och möjligheter.

Utbildningen fokuserade också på hur normer kring könsidentitet, könsuttryck och sexualitet påverkar hur vi bemöter andra. Vi fick kunskaper om vilka konsekvenser normativt bemötande kan ha för HBTQI-personer.

 

Fördjupningsutbildning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Våld i nära relation är ett folkhälsoproblem som påverkar hälsan och därmed också arbetsförmågan.
Syftet med utbildningen är att stärka det professionella bemötandet hos var och en som möter personer eller leder medarbetare i det dagliga arbetet inom området arbetslivsinriktad rehabilitering.
Utbildningspaketet ska utmynna i tydliga rutiner kring bemötandet i samverkan.
Målet är att i samverkan bidra till förändring, som gynnar de individer vi är till för, samt samhället i stort.

 

Workshop för Ungdomstorget och Vuxentorget

Tisdagen den 14/5 är det workshop för Ungdomstorget och Vuxentorget.
Samordningsförbundet bjuder tillsammans med sina samverkansparter in dig till en dag med fokus på kunskapsutbyte i samverkan.
Inför dagen ska ni organisationsvis ha förberett en presentation om ert respektive uppdrag i samverkan, vilket kan betyda tryckt material, bilder, samsyn kring uppdraget etc.

 

Välkommen till socialt revisionsseminarium

De flesta organisationer har både ekonomiska och sociala mål. De ekonomiska är lätta att mäta, men det är svårare med de sociala. Social redovisning är en metod för att planera, mäta och utvärdera de sociala målen i en organisation. Under åren har Samordningsförbundet tagit fram en intressentanalys, en social budget, mått och indikatorer. På detta sätt kan vi mäta sociala mål på ett sätt som vi inte har kunna göra tidigare.

2017 tillämpade vi social redovisning för första gången på hela förbundet såväl som för Ungdomstorget och respektive kranskommun. Vi lärde oss en hel del på detta och ambitionen denna gång är att göra detsamma men denna gång även för Vuxentorget.

Syftet med seminariet är dialog och lärande runt metoden och resultaten i sin helhet.

 

Utbildning i DFA kedjan

Försäkringskassan bjuder in socialsekreterare i Umeåregionen till utbildning i hur man skapar en DFA (Diagnos, funktion, arbete) kedja. Syftet med utbildningen är att öka kunskapen hos er som är socialsekreterare och mötet människor som står utanför arbetsmarknaden och som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom, men som inte är berättigad till sjukpenning.

I huvudsak kommer ni att få analysera läkarintyg utifrån DFA-kedjan.

 

Vilka sociala vinster ger samverkan?

Ovan frågeställning diskuteras ofta men det är allt för sällan som det mäts och redovisas. Vi har därför under två år arbetat med social redovisning i Steget vidare. Samordningsförbundet bjuder in till ett halvdagsseminarium där vi presenterar och värderar det social bokslutet för verksamhetsåret 2015.

Steget vidare är en verksamhet som bygger på samlokalisering och samorganisering av personal från Umeå kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Psykiatriska kliniken – NUS. Verksamheten har bedrivits sedan mars 2011 och fokus är att på ett holistiskt sätt stödja den enskildes inträde/återgång till egen försörjning.

De flesta organisationer har både ekonomiska och sociala mål. De ekonomiska är lätta att mäta, men det är svårare med de sociala. Social redovisning är en metod för att planera, mäta och utvärdera de sociala målen i en organisation. Under 2014 och 2015 har Steget vidare tagit fram en intressentanalys, en social budget, mått och indikatorer. På detta sätt kan vi mäta deltagarnas upplevelser av att ta del av Steget vidares tjänster på ett sätt som inte gjort tidigare. Vid seminariet presenteras bokslutet varpå en grupp sociala revisorer kritiskt granskar det. Syftet är att utveckla verktyget social redovisning samt ge klart och tydlig feedback till verksamheten för att den ska kunna vidareutvecklas.

 

Varmt välkomna till Samordningsförbundets 10-årsjubileum!

Samordningsförbundet fyller 10 år och därför bjuder styrelse in till jubileumskonferens där ni som på olika sätt har bidragit till att utveckla den finansiella samordningen i Umeå och Vännäs är varmt välkomna. Vi bjuder även in er från kommuner som ännu inte fattat beslut om att ansluta till vårt Samordningsförbund och er som gjort det, men ännu inte blivit medlem.

Den finansiella samordningen inom ramen för Samordningsförbund har växt fram lokalt runt om i landet och är idag en kraft att räkna med som välfärdsbyggare. Det finns idag 83 Samordningsförbund och de täcker cirka 230 av landets kommuner. För varje år startas nya Samordningsförbund och/eller att nya kommuner ansluter till de befintliga förbunden.

Syftet med dagen är i första hand att fira 10 år av lokalt utvecklad samverkan. Det gör vi genom att sammanfatta vad vi gjort så här långt, se på samverkan och dess sociala och ekonomiska effekter samt därifrån ta sikte på framtiden. Det görs via en kombination av föreläsning och samtal i olika former.

Konferensens huvudtalare är nationalekonomen Ingvar Nilsson som har långvarig erfarenhet av att forska om samverkan och dess effekter. Ingvar har följt Samordningsförbunden nära under de tio år som de funnits och är en god inspiratör vad gäller den fortsatta utvecklingen av finansiell samordning. Föreläser gör även Sofie Wennberg som berättar om sin väg tillbaka efter att hon fick en hjärnskada när hon var 25 år.

 

Varför svänger sjukskrivningstalen?

Samordningsförbundet Umeå–Vännäs och Försäkringskassan bjuder in till utbildningsdag med Ulf Hallgårde.

Ulf Hallgårde är överläkare och projektledare i sjukskrivningsprojektet i Region Skåne och ansvarig för rehabgarantin. Han har mångårig erfarenhet av samverkan med Försäkringskassan och Socialstyrelsen kring sjukskrivningsfrågor.

Målgrupp för föreläsningen är primärt personliga handläggare på Försäkringskassan, men eftersom det finns ca 100 platser till bjuder vi även in NAFS-teamen, personal på Ungdomstorget och Steget Vidare. Tyvärr är platserna begränsade och därför gäller ”först till kvarn”.

 

Vilka sociala vinster ger samverkan?

Ovan frågeställning diskuteras ofta men det är sällan som det mäts och redovisas. Det är dags att vi gör det och därför bjuder Samordningsförbundet in till ett halvdagsseminarium där vi presenterar och värderar Steget Vidares social bokslut för verksamhetsåret 2014.

Steget Vidare är en ordinarie verksamhet som bygger på samlokalisering och samorganisering av personal från Umeå kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Psykiatriska kliniken – NUS. Verksamheten har bedrivits sedan mars 2011 och fokus är att på ett holistiskt sätt stödja den enskildes inträde/återgång till egen försörjning.

De flesta organisationer har både ekonomiska och sociala mål. De ekonomiska är lätta att mäta, men det är svårare med de sociala. Social redovisning är en metod för att planera, mäta och utvärdera de sociala målen i en organisation.

Under året har Steget Vidare tagit fram en intressentanalys, en social budget, mått och indikatorer. På detta sätt kan vi mäta deltagarnas upplevelser av att ta del av Steget Vidares tjänster på ett sätt som inte gjorts tidigare. Vid seminariet presenteras bokslutet varpå en grupp sociala revisorer kritiskt granskar det. Syftet med det är att utveckla verktyget social redovisning, ge klart och tydlig feedback till verksamheten för att den ska kunna vidareutvecklas.

 

Seminarium om att hantera svåra ärenden samt nuläge i NAFS

Årets NAFS-seminarium kommer att delas upp i två delar. Den ena kommer att handla om uppföljning av arbetet i NAFS. Styrgruppen har under hösten gått ut med en uppföljningsenkät som kommer att redovisas och ni får därefter möjlighet att diskutera resultatet.

Den andra delen blir i form av föreläsning och diskussion om hur man hanterar svåra ärenden. Hur bemöter man människor som mår dåligt, är besvikna och i vissa fall visar aggressivitet som riktas mot dig personligen. Hur kan man ”kommunicera” avslag eller besvärliga besked. Behöver vi någonsin be om ursäkt och hur gör man då?

Interaktiv föreläsning och smågruppdiskussioner varvat.

Föreläsare är Doktor Ulf Lindström som har stor erfarenhet av att föreläsa i ämnet, bland annat på läkarprogrammet.

 

Att vara professionell i gränslandet mellan livets svårigheter och psykisk sjukdom – vilken kunskap behövs för det?

Samordningsförbundet och Försäkringskassan bjuder in till föreläsning med Åsa Kadowaki om utmattningssyndrom.

Åsa Kadowaki är psykiatriker med uppdrag för bland annat socialstyrelsen. Som exempel ingår hon i den grupp specialister som haft i uppdrag att ta fram de aktuella beslutsstöden och rekommendationerna för sjukskrivning.

Målgrupp för föreläsningen är primärt personliga handläggare på Försäkringskassan men eftersom det finns ca 100 platser till bjuder vi även in NAFS-teamen, personal på Ungdomstorget och Steget vidare. Tyvärr är platserna begränsade och därför gäller ”först till kvarn”.

 

Seminarium om tidiga rehabiliteringsinsatser

I december arrangerar styrgruppen för NAFS ett halvdagsseminarium gällande tidiga rehabiliteringsinsatser. Seminariet utgår från respektive organisations uppdrag och syn på tidiga insatser, därefter kommer det att ges tid för gruppdiskussioner som senare kommer att ligga till grund för fortsatt förbättringsarbete.

Vi vill också ge exempel på hur man i Sundsvall arbetar med tidig samverkan samt hur man kan använda videokonferensteknik för att underlätta samverkan.

 

KUR-projektet – en myndighetsgemensam kunskapssatsning om rehabilitering för personer med psykisk diagnos-funktionsnedsättning

KUR står för ”Kompetensutveckling inom Rehabilitering”, rehabilitering för personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. Regeringen har gett Försäkringskassan i uppdrag att stimulera gemensam kunskapsutveckling om rehabilitering för personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. Det har resulterat i Kurprojektet – en satsning som syftar till att höja kvaliteten på arbetet med rehabilitering och förbättra samarbetet mellan myndigheterna.

Under november och december erbjuds i första hand NAFS-teamen en processinriktad utbildning med syfte att skapa en gemensam grund/synsätt kring parternas bemötande och samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning.

Utbildningen kommer att genomföras som tre temadagar (halvdagar) enligt de datum som anges nedan. Vid varje tillfälle kombineras föreläsning i storgrupp med dialoger i smågrupper med stöd av en processledare.

Målgrupp för satsningen är i första hand NAFS-teamen i Umeå-regionen samt berörda chefer.

 

KUR-projektet – en myndighetsgemensam kunskapssatsning om rehabilitering för personer med psykisk diagnos-funktionsnedsättning

KUR står för ”Kompetensutveckling inom Rehabilitering”, rehabilitering för personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. Regeringen har gett Försäkringskassan i uppdrag att stimulera gemensam kunskapsutveckling om rehabilitering för personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. Det har resulterat i Kurprojektet – en satsning som syftar till att höja kvaliteten på arbetet med rehabilitering och förbättra samarbetet mellan myndigheterna.

Under november och december erbjuds i första hand NAFS-teamen en processinriktad utbildning med syfte att skapa en gemensam grund/synsätt kring parternas bemötande och samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning.

Utbildningen kommer att genomföras som tre temadagar (halvdagar) enligt de datum som anges nedan. Vid varje tillfälle kombineras föreläsning i storgrupp med dialoger i smågrupper med stöd av en processledare.

Målgrupp för satsningen är i första hand NAFS-teamen i Umeå-regionen samt berörda chefer.

 

KUR-projektet – en myndighetsgemensam kunskapssatsning om rehabilitering för personer med psykisk diagnos-funktionsnedsättning

KUR står för ”Kompetensutveckling inom Rehabilitering”, rehabilitering för personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. Regeringen har gett Försäkringskassan i uppdrag att stimulera gemensam kunskapsutveckling om rehabilitering för personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. Det har resulterat i Kurprojektet – en satsning som syftar till att höja kvaliteten på arbetet med rehabilitering och förbättra samarbetet mellan myndigheterna.

Under november och december erbjuds i första hand NAFS-teamen en processinriktad utbildning med syfte att skapa en gemensam grund/synsätt kring parternas bemötande och samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning.

Utbildningen kommer att genomföras som tre temadagar (halvdagar) enligt de datum som anges nedan. Vid varje tillfälle kombineras föreläsning i storgrupp med dialoger i smågrupper med stöd av en processledare.

Målgrupp för satsningen är i första hand NAFS-teamen i Umeå-regionen samt berörda chefer.