Social redovisning

Social redovisning är en metod för organisationer som vill redovisa sitt sociala resultat lika noggrant som det ekonomiska. De effekter som uppstår till följd av företags, föreningars och även andra organisationsformers verksamheter är alltid mycket mer omfattande än vad som kan beskrivas i enbart ekonomiska termer. Social redovisning är därför en metod för företag och organisationer att bokföra och redovisa sitt sociala resultat lika systematiskt och noggrant som sitt ekonomiska resultat. Genom metoden dokumenteras, mäts, analyseras och redovisas det sociala/samhälleliga resultatet. Liksom den ekonomiska bokföringen börjar den sociala med en budget. Kvalitativa och kvantitativa händelser dokumenteras i regelbunden bokföring. Bokföringsmaterialet analyseras och sammanställs i ett socialt bokslut som granskas genom en social revision. Allt detta presenteras senare i en årsberättelse. Samordningsförbundet Umeåregionen har provat denna metod under tre års tid på en verksamhet (Steget vidare). Under verksamhetsåret 2017 prövades metoden på hela förbundet såväl som på var och en av kranskommunerna och Ungdomstorget. Från och med 2018 kommer sociala bokslut att presenteras för förbundet i sin helhet, Ungdomstorget, Vuxentorget samt var och en av kranskommunerna. Här kommer du att kunna ladda ner de sociala boksluten för respektive verksamhet.

Ungdomstorgets sociala bokslut

Socialt bokslut 2018

Socialt bokslut 2017

Vuxentorgets sociala bokslut

Socialt bokslut 2018

 

Vännäs sociala bokslut

Socialt bokslut 2018

Socialt bokslut 2017