Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö

Bakgrund

Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö bildades den 1 januari 2014 då Norsjö kommun blev medlem i Samordningsförbundet Skellefteå som hade grundats år 2005. Förbundet är en fristående juridisk person som utgörs gemensamt av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Skellefteå kommun, Norsjö kommun och Region Västerbotten.

De fyra huvudmännen har som vision att alla personer i förvärvsaktiv ålder har arbete och egen försörjning. Strategin är att genom strukturell samverkan, gemensamma insatser och effektiv resursanvändning öka funktions- och arbetsförmågan hos personer i åldern 16–64 år i behov av samordnad rehabilitering så att de kan erhålla arbete och egen försörjning. Unga personer i åldern 16–30 år är prioriterad målgrupp.

Viktiga mål är att utveckla gemensam kunskap inom området hälsa, arbete, och försörjning samt att framgångsrika arbetssätt och samverkansformer implementeras i ordinarie verksamhet. Förbundet vill även utveckla långsiktiga former för samordnad styrning och ledning av projekt. Innovativa arbetssätt ska prioriteras i samordnad rehabilitering.

Samordningsförbundet genomför även utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser för anställda hos de fyra myndigheterna.

Ekonomi

De fem medlemmarna i samordningsförbundet bidrar med totalt 6 028 000 kronor under år 2014. Förbundets styrelse beslutar hur dessa medel ska användas utifrån fastställda mål och de behov som identifieras.

Ledning

Samordningsförbundets styrelse beslutar om verksamhetens mål och inriktning inom sitt ansvarsområde. Förbundet är en ny form av offentligrättslig juridisk person med egen rättskapacitet. Varje medlem utser en ledamot och en ersättare till samordningsförbundets styrelse.