Samordningsförbundet Södra Lappland

Inledning

Samordningsförbundet Södra Lappland bildades den 9 juni 2005 och är en fristående juridisk person.

Lagstiftningen om finansiell samordning ger Samordningsförbundet Södra Lappland en möjlighet att utveckla huvudmännens förebyggande och rehabiliterande verksamhet. Den gemensamma arena som tillskapats genom lagstiftningen där samtliga myndigheter kan verka tillsammans och ta ett samlat ansvar utifrån individens behov har förbättrat förutsättningarna för att utveckla det lokala välfärdsarbetet.

Uppdrag

Samordningsförbundets uppdrag är att underlätta för medlemmarna att samverka inom rehabiliteringsområdet kring individer i arbetsför ålder som behöver ett samordnat stöd från flera rehabiliteringsaktörer.

Förbundet ska underlätta samverkan genom att besluta om mål och riktlinjer, finansiera, följa upp samt upprätta verksamhetsplan och årsredovisning. De insatser som genomförs skall ha sin grund i gemensamma överenskommelser mellan berörda parter.

Huvuddelen av de finansierade aktiviteterna ska avse insatser till enskilda individer och bygga på gemensamma kartläggningar, analyser och utvärderingar. Samordningsförbundet skall också verka för en fortsatt utveckling av den lokala samarbetsgruppen LSG.

Organisation

Förbundets medlemmar är Lycksele, Malå, Sorsele, Åsele, Storuman, Dorotea, Vilhelmina kommuner, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Västerbotten. Huvudmännen har antagit en förbundsordning för verksamheten. Förbundet leds av en styrelse, den operativa verksamheten leds av en förbundschef. I arbetsuppgifterna ingår bl.a. planering, beredning, information, verkställighet, uppföljning, m.m.