Praktiksteget/Påfart Gymnasiet

Portfolio

Verksamhetsbeskrivning

Finsamprojektet Praktiksteget/Påfart gymnasiet erbjuder gymnasiestudier inom individuellt alternativ i Norsjö kompletterat med praktik samt möjlighet att läsa upp grundskolebetyg för att bli behörig till gymnasiet.

Målgrupper är elever som avbrutit sina studier i ett nationellt program, ett studieavbrott kan bero på felval och en sådan deltagare kan vara mycket välmotiverad att fortsätta studera, medan en annan, som gjort avbrott på grund av skoltrötthet eller social fobi, kan ha andra behov. Påfart gymnasiet är en tänkbar lösning även för unga som av olika skäl inte sökt till gymnasiet. Därför finns möjligheten att läsa upp grundskolebetyg från F till E för att nå behörighet till gymnasiet.

Projektets främsta syfte är att elever ska bli motiverade att söka nationellt program. Ökad skolnärvaro, behörighet till gymnasiet och betyg i ämnesstudier är delmål i projektet. Projektet ska motverka långa studieuppehåll samt bidra till att eleverna skapar och behåller rutiner. Det är av största vikt att alla unga får möjlighet att slutföra ett gymnasieprogram för att undvika arbetslöshet, högre sjuktal och att bli beroende av försörjningsstöd. Ansvaret att hjälpa ligger på flera myndigheter och projektverksamheten kan minska den unges beroende av stöd från Arbetsförmedlingen samt kommunens Individ- och familjeomsorg.

Projektet har sin grund i DUA-överenskommelsen mellan Norsjö kommun, Skellefteå kommun och Arbetsförmedlingen. Delegationen för unga och nyanlända till arbete, DUA, har regeringens uppdrag att främja statlig och kommunal samverkan och utveckla nya samverkansformer.

BAKGRUND

Att unga kan ändra sig är bakgrunden till projektet Påfart gymnasiet. Under de år Norsjö gymnasium, NG, hade nationella program årskurs 1 återvände elever från gymnasieskolor i andra kommuner av orsaker som felvalda program, ovilja att bo på annan ort eller att pendla emellan och/eller otrivsel med en för stor skola. Eleverna hade möjlighet att komma till NG som var en liten skola där personalen kunde bemöta dem på ett bra sätt, anpassat till var och ens behov. När inget nationellt program startade på NG hösten 2015 uppstod behovet av att skapa detta individuella alternativ för de unga.

Ett annat skäl är att kommunen har ett aktivitetsansvar (KAA) för unga upp till 19 år. Unga med olika behov som finns i kommunen behöver en träffpunkt där lärare/personal kan motivera dem till studier på nationellt program. Unga kan behöva draghjälp när de mår dåligt, har psykisk ohälsa eller sociala problem som gör det svårt för dem att ta steget till gymnasieskolan. I Norsjö finns också unga som inte fullföljer grund- och gymnasieskolan på grund av etnisk/kulturell bakgrund.

GENOMFÖRANDE

Eleven erbjuds tre-fyra innedagar för teoretiska studier. De erbjuds ett grundutbud av de gymnasiegemensamma ämnena matematik, svenska/svenska som andra språk och engelska, men även andra kurser kan erbjudas. Individen styr nivån på kurserna, i vissa fall behövs grundskolenivå i andra fall gymnasienivå. Ämnesstudierna kompletteras med studieteknik samt självbildsstärkande och motivationshöjande verksamhet. Projektet bidrar även till en sysselsättning som hjälper de unga att skapa och behålla rutiner. En kontaktperson/lärare gör praktikbesök och hjälper deltagande elever att definiera vad de vill ha ut av sin praktik. En studie- och yrkesvägledare ger eleven information så att denne kan söka till nationellt program. Kurserna sker dels via Folkuniversitetets lärplattform Moodle, dels på skolan i samarbete med elever på Påfart gymnasiet, lärare eller elever på Språkintroduktion eller Vuxdistanselever. Deltagarna ska kunna jobba tillsammans utifrån sina behov. Lärare i de olika momenten ansvarar för att deltagande elever arbetar mot uppsatta mål samt får hjälp och stöd.

Utvärderingskriterier:

 • andel elever som påbörjar nytt/samma nationellt- eller introduktionsprogram som året/terminen innan,
  närvaro
 • meritvärde, betyg i matematik, svenska och engelska

Strävansmål/kriterier:

 • upplevd anknytning, gott bemötande i skolmiljön
 • jämställdhetsaspekter, upplevt bemötande av personal, inflytande på planering/undervisning, skillnad pojkar/flickor

KONTAKT

Jenny Lindmark, projektledare
Tel: 0918-14 218; växel: 0918-14 000
E-post:

Verksamhetsdetaljer

 • Projektperiod2016-08-01–2019-06-30
 • ProjektägareNorsjö kommun
 • SamverkansparterProjektet har sin grund i DUA-överenskommelsen mellan kommunerna Norsjö och Skellefteå samt Arbetsförmedlingen. Dessutom sker samverkan med Norsjö kommun/Individ- och familjeomsorgen och Försäkringskassan.
 • StyrgruppElever som gjort avbrott i sina gymnasiestudier i nationellt program på annan ort och unga som inte sökt till gymnasiet
 • MålgruppJenny Lindmark, projektledare, tel: 0918-14 218
X