Flerpartssamverkan

Portfolio

Verksamhetsbeskrivning

Flerpartssamverkan

Flerpartssamverkan i rehabiliteringsplanering är en väl fungerande och beprövad samverkansplattform. Flerpartssamverkan jobbar i team och leds av en rehabiliteringskoordinator på hälsocentralerna. Flerpartssamverkan bygger nätverk vilket skapar snabbare kontaktvägar in i respektive myndighet, ger smidigare flöden, skapar förståelse och kunskap om varandras roller vilket är till gagn för den enskildes rehabilitering.

Rehabiliteringskoordinatorer finns idag på hälsocentraler i våra medlemskommuner, för att utveckla arbetet med Flerpartssamverkan kommer förbundet avsätta medel för en resurs som har till uppgift att hålla samman, stödja alla aktörer, följa upp och utveckla arbetet. Att utveckla och förstärka insatser i ett tidigt skede i sjukskrivningsprocessen kommer att vara till gagn för den enskilde men även för samhället.

Verksamhetsdetaljer