Flerpartssamverkan

Portfolio

Verksamhetsbeskrivning

Flerpartssamverkan

Samordningsförbundets huvudsakliga uppdrag är att underlätta för medlemskommunerna att samverka inom rehabiliteringsområdet kring individer i arbetsför ålder som behöver ett samordnat stöd från flera rehabiliteringsaktörer. Samordningsförbundet i södra Lappland fick under 2021 i uppdrag att ta fram ett förslag på hur man kan stärka och utveckla flerpartssamverkan inom rehabiliteringsområdet i södra Lappland. För att kunna bygga en ny samverkansmodell pågick projektet ”Flerpartssamverkan i södra Lappland” under perioden 2022-01-01 – 2023-12-31.

Sammanfattande slutsatser från projektet:

Södra Lappland har särskilda förutsättningar till flerpartssamverkan på grund av avstånd, litet befolkningsunderlag och därmed begränsade möjligheter till insatser.

Det som har framkommit under projekttiden är att det inte finns någon gemensam grundsyn gällande myndighetssamverkan i medlemskommunerna, varken på ledning- eller på handläggarnivå. Då samverkan bygger på kunskap, respekt och tillit till varandras organisationer och kompetenser har det genomförts utbildningsinsatser via projektet i syfte att stärka samverkanskompetensen samt kunskapen om varandras respektive verksamheter. Utbildningsinsatserna i form av samverkansutbildning och informationsdagar har haft ett stort intresse och fått fina utvärderingar där det framgår vilka uppskattade tillfällen dessa har varit.

Vid omvärldsbevakning som är gjord inom ramen för projektet har det framkommit att många Samordningsförbund arbetar med regelbunden utbildning i samverkan för effektivt upprätthålla kunskap och nätverk gällande samverkan. I södra Lappland finns det ett stort behov av en regelbundenhet och kontinuitet gällande både kunskap och arbete med samsyn gällande samverkan. Vidare finns ett behov av att skapa en gemensam struktur för samverkan som utgår från verksamheternas behov och förutsättningar.

Utifrån de behov som finns gällande att utveckla ett strukturerat och långsiktigt arbete med samverkan finns det behov av en processledare/verksamhetsutvecklare inom Samordningsförbundet i södra Lappland.

 

Verksamhetsdetaljer