SIKT 2.0

Portfolio

Verksamhetsbeskrivning

SIKT 2.0

För att uppnå ett maximalt resursutnyttjande och kunna kraftigt förstärka arbetet i medlemskommunerna kommer förbundet att delta som medfinansiär i det av Region Västerbotten initierade projektet med arbetsnamnet SIKT 2.0. Projektet som är kopplat till en ESF-utlysning med sista ansökningsdag 20-03-18 och startdatum 20-08-30 är 30 månader långt inklusive analys-genomförande och avslutsfas. Målet med projektet som kommer att drivas i nära samverkan med Region 10 är att målgrupperna, unga 16-24 år, nyanlända, långtidsarbetslösa, personer med funktionsvariationer och nedsatt arbetsförmåga samt personer som är eller har varit sjukskrivna och har behov av stöd för återgång i arbete, så snart som möjligt ska komma i arbete, utbildning eller närmat sig arbetsmarknaden. Region Västerbotten kommer att ansvara för den administrativa delen (projektledning) medan det operativa ansvaret ligger på kommunerna (för förbundets medlemskommuner med beredningsgruppen som sammanhållande länk). Varje kommun får möjlighet att avsätta en resurs motsvarande heltid finansierad av projektet för att driva arbetet i sin kommun. Projektet bygger på samverkan mellan kommunerna och samordningsförbundet, spridning och utveckling av metoder både nya och beprövade med focus på resultat utifrån individens förutsättningar.

Verksamhetsdetaljer