Om oss

Bakgrund

För att möta ett växande behov av samordnad rehabilitering har det skapats ett samordningsförbund mellan Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt Umeå och Vännäs kommuner.

Syftet är bl.a. att uppnå en effektiv resursanvändning.

Målgruppen för denna satsning är i första hand personer mellan 18–64 år som bor i Umeå och Vännäs kommuner och som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden och är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Särskilt prioriterade är unga i åldern 18–30 år. Målet är att dessa individer ska förbättra eller helt återfå sin förmåga till förvärvsarbete och försörjning.

Genom att de olika huvudmännen lägger pengar i en gemensam kassa är tanken att man på ett bättre sätt ska kunna möta dessa individers behov av rehabilitering och samtidigt få en effektivare resursanvändning. Denna typ av finansiell samordning mellan flera huvudmän har möjliggjorts genom ny lagstiftning om Samordningsförbund.

De fem organisationerna som ingår i samordningsförbundet lägger årligen in medel i förbundet. Försäkringskassan bidrar med 50 % av anslaget. Umeå och Vännäs kommuner med 25 % och Västerbottens läns landsting med 25 %. Förbundets styrelse beslutar hur dessa medel ska fördelas inför varje verksamhetsår.

Alla verksamheter som tillhör någon av de fem huvudmännen får ansöka om medel för satsningar på rehabilitering av individer inom målgruppen. Ett krav är dock att de aktiviteter man ansöker medel till kräver samverkan mellan minst två av samordningsförbundets huvudmän.

 

Ekonomi

De fem medlemmarna i samordningsförbundet bidrar med totalt 10 600 kronor under år 2014. Förbundets styrelse beslutar hur dessa medel ska användas utifrån fastställda mål och de behov som identifieras.

 

Organisation

Syftet med samordningsförbundet är att förbättra samordningen av den arbetslivsinriktade rehabiliteringen för personer bosatta i Umeå och Vännäs. Förbundets huvudmän är Västerbottens läns landsting, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Umeå och Vännäs kommuner.

För att uppnå verksamhetens syfte förfogar förbundet över ca 10 mkr/år som tillskjuts från förbundets huvudmän. Dessa pengar fördelas sedan till olika verksamheter/projekt inom rehabiliteringsområdet.

Styrelsen

Samordningsförbundets styrelse består av representanter utsedda av respektive huvudman. För kommun och landsting utses politiker utifrån rådande majoritet i kommun- och landstingsfullmäktige med ersättare från oppositionen. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan representeras av respektive myndighets områdeschef. Dessa utser i sin tur tjänstemän som ersättare.

Styrelens viktigaste uppgifter är att besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen, besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande ska användas samt upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.

Kansli

Förbundets operativa verksamhet leds av en förbundschef. Dennes uppgift är att sprida kunskap och informera om Samordningsförbundet, bereda ärenden till styrelsen och att koordinera de aktiviteter som uppstår inom ramen för verksamheten. Förbundschefen har också till uppgift att kontinuerligt följa upp de projekt/verksamheter som finansieras av förbundet och bistå med stöd och kunskap till dem som ansöker om medel från Samordningsförbundet.

Förbundschefen arbetar på styrelsen uppdrag och i nära dialog med förbundets beredningsgrupp, arbetsgrupper och styrgrupper för de verksamheter som finansieras av förbundet. En ekonom från Umeå kommun hanterar enligt avtal förbundets ekonomi. Dessutom finns ett avtal med Umeå kommun om hantering av löner för anställda i förbundet och till dess styrelse

Beredningsgruppen

Som stöd till förbundet finns en beredningsgrupp bestående av chefstjänstemän från Samordningsförbundets huvudmän. Beredningsgruppen kan dels själva initiera aktiviteter/projekt, dels verka för att andra funktioner/verksamheter hos respektive huvudman initierar aktiviteter/projekt som stödjer syftet med förbundet.

Beredningsgruppen är även ett stöd/bollplank för förbundschefen. Försäkringskassans representant är ordförande för Beredningsgruppen.

Styrgrupper

Alla verksamheter/projekt som finansieras av Samordningsförbundet har en utsedd styrgrupp. Styrgrupperna sätts samman med representanter från de parter som deltar i verksamheten. Projektägarens representant är ordförande.

X