Om oss

Bakgrund

För att möta ett växande behov av samordnad rehabilitering har det skapats ett samordningsförbund mellan Region Västerbotten, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt Umeå och kranskommunerna, Vännäs, Vindeln, Robertsfors, Nordmaling och Bjurholm.

Syftet är bl.a. att uppnå en effektiv resursanvändning.

Målgruppen för denna satsning är i första hand personer mellan 18–64 år som bor i Umeå och kranskommunerna och som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden och är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Särskilt prioriterade är unga i åldern 18–29 år. Målet är att dessa individer ska förbättra eller helt återfå sin förmåga till förvärvsarbete och försörjning.

Genom att de olika huvudmännen lägger pengar i en gemensam kassa är tanken att man på ett bättre sätt ska kunna möta dessa individers behov av rehabilitering och samtidigt få en effektivare resursanvändning. Denna typ av finansiell samordning mellan flera huvudmän har möjliggjorts genom lagstiftning om Samordningsförbund.

De nio organisationerna som ingår i samordningsförbundet lägger årligen in medel i förbundet. Försäkringskassan bidrar med 50 % av anslaget. Umeå och kranskommunerna med 25 % och Region Västerbotten med 25 %. Förbundets styrelse beslutar hur dessa medel ska fördelas inför varje verksamhetsår.

Alla verksamheter som tillhör någon av de nio huvudmännen får ansöka om medel för satsningar på rehabilitering av individer inom målgruppen. Ett krav är dock att de aktiviteter man ansöker medel till kräver samverkan mellan minst två av samordningsförbundets huvudmän.

Ekonomi

Förbundets styrelse beslutar hur de ekonomiska medlen ska användas utifrån fastställda mål och de behov som identifieras.

Organisation

Syftet med samordningsförbundet är att förbättra samordningen av den arbetslivsinriktade rehabiliteringen för personer bosatta i Umeå och kranskommunerna. Förbundets huvudmän är Region Västerbottens, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Umeå och kranskommunerna.

För att uppnå verksamhetens syfte förfogar förbundet över ca 10 mkr/år som tillskjuts från förbundets huvudmän. Dessa pengar fördelas sedan till olika verksamheter/projekt inom rehabiliteringsområdet.

Styrelsen

Samordningsförbundets styrelse består av representanter utsedda av respektive huvudman. För kommun och region utses politiker utifrån rådande majoritet i kommun- och regionsfullmäktige med ersättare från oppositionen. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan representeras av respektive myndighets områdeschef. Dessa utser i sin tur tjänstemän som ersättare.

Styrelens viktigaste uppgifter är att besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen, besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande ska användas samt upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.

Kansli

Förbundets operativa verksamhet leds av en förbundschef. Dennes uppgift är att sprida kunskap och informera om Samordningsförbundet, bereda ärenden till styrelsen och att koordinera de aktiviteter som uppstår inom ramen för verksamheten. Förbundschefen har också till uppgift att kontinuerligt följa upp de projekt/verksamheter som finansieras av förbundet och bistå med stöd och kunskap till dem som ansöker om medel från Samordningsförbundet.

Förbundschefen arbetar på styrelsen uppdrag och i nära dialog med förbundets beredningsgrupp, arbetsgrupper och styrgrupper för de verksamheter som finansieras av förbundet. En ekonom från Umeå kommun hanterar enligt avtal förbundets ekonomi. Dessutom finns ett avtal med Umeå kommun om hantering av löner för anställda i förbundet och till dess styrelse.

I kansliet finns också biträdande förbundschef och administratör.

Strategiska samverkansgruppen

Som stöd till förbundet finns strategiska samverkansgruppen, bestående av verksamhetschefer från Samordningsförbundets huvudmän. Strategiska samverkansgruppen kan dels själva initiera aktiviteter/projekt, dels verka för att andra funktioner/verksamheter hos respektive huvudman initierar aktiviteter/projekt som stödjer syftet med förbundet.

Strategiska samverkansgruppen är även ett stöd/bollplank för förbundschefen. Förbundschefen är ordförande för strategiska samverkansgruppen.

Styrgrupper

Alla verksamheter/projekt som finansieras av Samordningsförbundet har en utsedd styrgrupp. Styrgrupperna sätts samman med representanter från de parter som deltar i verksamheten. Förbundschefen är ofta ordförande.