Mångfaldsdriven Samhällservice – MDSS

Portfolio

Verksamhetsbeskrivning

Om Projektet

MDSS är ett kompetensutvecklingsprojekt för personal och chefer/ledare anställda vid Försäkringskassan Umeå och Lycksele, Arbetsförmedlingen Umeå samt kranskommuner, Umeå kommun VIVA, Umeå kommun Socialtjänst, Västerbottens läns landsting – psykiatri samt några hälsocentraler.

Projektets övergripande syfte är att höja kvaliteten i de tjänster som deltagande organisationer erbjuder medborgare. Målet är att myndigheterna ska arbeta för ökad likabehandling och motverka diskriminering. MDSS vill flytta fokus från att tala om diskriminering i tredje person, “d.v.s. hur de diskriminerade har det och vilka de är”, till att tala om (be)mötande och att likabehandling handlar om att våga möta varje person som unika individer. Ibland kan hinder bero på “osynliga” innarbetade rutiner och tjänsteutövning där myndigheten eller den anställde är omedveten om effekterna.

Förutom den relation som finns mellan myndigheternas anställda och dess brukare, har organisationerna ett ansvar att anställda inte diskrimineras eller kränks på sitt arbete. all ovan myndigheter har anställda som kan uppleva negativ särbehandling p.g.a. att den anställda tillskrivs egenskaper som personen inte själv har valt eller att den anställde mår dåligt över en jargong som snarare utesluter än inkluderar. I MDSS utbildar vi om mångfald och arbetsmiljö.

 

Genomförande

Modellen som MDSS använder bygger på är att vi antar att samverkan vad gäller mångfaldsarbete kan utmynna i att de olika myndigheterna och dess anställda kan samarbeta för att höja kvaliteten i sin service och skapa en “god” arbetsplats.

Projektet består av följande insatser:

  1. Test och enkät till anställda – Ett Ett utprövat frågebatteri distribueras där resultatet används för att skapa en anpassad grundläggande basutbildning.
  2. Basutbildningen till anställda – Utbildningen genomförs på arbetsplatsen under två timmar där diskrimineringslagen, mångfald och begrepp som kränkning och diskriminering samt bemötande behandlas.
  3. Ledarforum – Chefer och ledare genomgår utbildning gällande internt och externt mångfaldsarbete i form av workshops och seminarier.
  4. MDSS Mångfaldsforum – Insatsen avslutas med föreläsningar och seminarier där anställda som genomgått basutbildningen och ledarforum deltar. Föreläsningarnas innehåll ska spegla olika aspekter om mångfald, diskriminering, likabehandling och mänskliga rättigheter.

Resultat

Sedan projektet startade har cirka 450 anställda deltagit. Förutom de personal från de samverkade myndigheterna har även samordningsförbundets styrelse och beredningsgrupp deltagit

deltgarna har satt betyg på basutbildningen och snittbetyget ligger nära fyra (4) både vad gäller innehåll och utbildare (där 1 är mycket dåligt och 5 är högsta betyg). Under våren 2012 har Ledarforum och MDSS Mångfaldsforum varit en stor succé. En prossessutvärdering gällande projektets genomförande har genomförts och går att ladda ner.

Projektet har mött projektets övergripande mål och syfte, budget samt hållit tids- och aktivitetsplan med en viss tidsförskjtning. Antalet deltagare är färre än definierat i ursprunglig plan från 2010, då hälsocentraler inte har tids- eller personella resurser att delta i projektet. I övriga organisationer har fler anställda än planerat deltagit i kompetensutvecklingsinsatsen.

 

Dokument

Verksamhetsdetaljer

  • PartnersArbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Umeå kommun och Västerbottens läns landsting
  • StyrgruppLinda Lund; Försäkringskassan, Mikael Holmlund; Samordningsförbundet, Carola Larsson; Arbetsförmedlingen, Leif Karlsson; Socialtjänsten, Christina Wennberg-Granberg; Västerbottens läns landsting, Psykiatri, Lars-Olof Åström; VIVA Resurs, Anki Andersson; Västerbottens läns landsting, Ersboda HC VLL.
  • MålgruppAnställda vid de samverkande myndigheterna
  • KontaktpersonMona Åström
X