En väg vidare

Portfolio

Verksamhetsbeskrivning

En väg vidare

För att stärka stödet till människor i försörjningsstöd är förbundet med och finansierar projektet En Väg Vidare som med samtliga faser pågår mellan Aug –22 och Jul – 24. Även Region Västerbotten är med och bidrar till projektet genom uppdrag psykisk hälsa samt god och nära vård.

Genom projektet prövas ett nytt arbetssätt där individer får en personlig arbetsförmågebedömning och möjlighet till en mer samordnad insats mellan olika myndigheter. Kommunerna Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Åsele och Dorotea delar på en arbetsterapeutresurs som stöd i sitt uppdrag, där Vilhelmina kommun utgör projektägare. 

Målet med projektet är att genomföra arbetsförmågebedömningar som leder till en väg vidare för deltagaren. Vägen vidare ur försörjningsstöd kan handla om exempelvis arbete, studier, arbetsmarknadspolitiska insatser och rehabiliteringsinsatser. Den vägledande bedömningsprocessen planeras tillsammans med deltagaren och utifrån dennes livssituation. Flerpartssamverkan blir därmed en naturlig del av processen.  

Projektet vänder sig till de som har svårt att få fäste på arbetsmarknaden och som har behov av omfattande och samordnade insatser. Det kan, men behöver inte finnas en diagnostiserad funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa. Personerna finns helt eller delvis inom ekonomiskt bistånd och ska stå utanför insatser eller möjliga insatser inom ramen för arbetsförmedlingens verksamhet.  

Ambitionen är att utveckla ett väl fungerande arbetssätt som kan implementeras i ordinarie verksamheter efter projektets slut. För implementeringsarbetet har en arbetsgrupp skapats bestående av handläggare inom individ- och familjeomsorgen, arbetsmarknadshandläggare, arbetsterapeut och projektledare. Även en vårdutvecklare inom psykiatri erbjuds deltagande på samtliga möten med arbetsgruppen. 

Projektets styrgrupp består av chefer inom kommunernas individ- och familjeomsorg, projektledare, projektägare samt representant för samordningsförbundet. Styrgruppen följer projektet och är med och skapar förutsättningar för att projektet ska lyckas. Som stöd till projektet finns även tillgång till kontaktpersoner inom bland annat Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Primärvård och Psykiatri. 

Verksamhetsdetaljer