Arbetssökande som är utrikesfödda

Portfolio

Verksamhetsbeskrivning

Arbetslösheten bland utrikes födda är minst fem gånger högre inom kommunerna i regionen än för inrikes födda. I målgruppen utrikes födda, är kvinnor särskilt utsatta och blir i högre utsträckning långtidsarbetslösa än de utrikes födda männen.

Utbildnings- och arbetsnära insatser för utrikes födda (särskilt kvinnor) bör prioriteras eftersom insatser för målgruppen har visat sig vara mycket effektiva för etablering på arbetsmarknaden och därmed egen försörjning.

Styrgruppen för samverkan etablering som har uppdrag kring målgruppen nyanlända, bör utvecklar arbetet med utgångspunkt bl.a. i arbetsmetoder som tagits fram i projekten Jämställd etablering samt Hälsofrämjande etablering

Jobbfokuset inom etableringen av nyanlända bör förstärkas t.ex. genom att nyttja befintliga jobbspår i högre grad, särskilt fokus på kortutbildade nyanlända

Utveckla samarbetet med kommunerna för att hitta samordnande lösningar för individen genom samarbete med socialtjänsterna i regionen.

Verksamhetsdetaljer