Ungdomstorget

Portfolio

Verksamhetsbeskrivning

Ungdomstorget Erbjuder ett samlat, anpassat och behovsstyrt stöd som innebär att varje person finner rätt plats av rätt aktör i rätt tid med rätt förutsättningar.

 

Deltagarorganisationer

 • Arbetsförmedlingen
 • Försäkringskassan
 • Umeå kommun
 • Region Västerbotten

 

Vilka kan aktualisera till fördjupad samverkan?

 • Arbetsförmedlingen
 • Försäkringskassan
 • Region Västerbotten; Psykiatrin, Ungdomshälsan, Ungdoms -och vuxenhabiliteringen råd och stöd, Nafs
 • Umeå kommun; Socialtjänsten, Kommunala aktivitetsansvaret, Hikikomori
 • Vännäs-Nordmaling-Vindeln-Robertsfors- och Bjurholms beredningsgrupp

Skolans kontaktyta är KAA; Kommunala aktivitetsansvaret eller Arbetsförmedlingen

OBS! En enskild person kan själv inte söka stöd genom Ungdoms- eller Vuxentorget, utan det föregås alltid utifrån en bedömning från handläggare och därefter i den tvärorganisatoriska beredningsgruppen.

 

Ansvar

Den organisation som aktualiserar individen tar ett första ansvar över att driva processen framåt till dess annan ansvarsfördelning är beslutad vid planeringsträffen ärendebärare. Den organisation som har huvudansvar över ekonomi tar också ärendebäraransvaret.

 

Målgrupp

Ungdomstorget erbjuder stöd till unga i behov av fördjupat och samordnat stöd från flera aktörer för att återgå eller etablera sig på arbetsmarknaden.

 • 16-20 år: KAA; Kommunala aktivitetsansvaret
 • 18–24 år: Arbetssökande /försörjningsstöd/sjukpenning/sjukskrivna (SGI/SGI=0)
 • 19–29 år: Aktivitetsersättning (Funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga i minst ett år).

 

Förhållningssätt och arbetssätt

Arbetsmarknadstorgen i Umeå har över tid utvecklats som en integrerad samverkansarena där medarbetare från de olika huvudmännen samordnar sina reguljära uppdrag genom samordningsteam. Samarbetet är strukturerat och tar hänsyn till de olika målsättningarna och uppdragen som råder inom varje organisation.

Syftet med samordningen är att tidigt erbjuda unga och vuxna i behov av fördjupat stöd en samordnad planering, träffsäkra (parallella) insatser samt tät uppföljning.

Genom att samarbeta och därigenom optimera samhällsstödet kan olika slags konkurrens och/eller dubbelarbete minskas och förhoppningsvis leda till långsiktigt hållbara lösningar för individen och samhället.

Styrkan i samordningen och samarbetet är summan av den kunskap och erfarenhet medarbetarnas professioner utgör samt den tillit och helhetssyn som ligger till grund för olika bedömningar. Även ledning och styrning utgår ifrån ett starkt individfokus. Samordningsförbundet ger förutsättningar till att hålla ihop de olika samverkansprocesserna som bl.a. består av stödstrukturer, lokalkostnader, kompetensutveckling samt särskilt riktade behovsanpassade insatser på individ- och gruppnivå osv.

Resultaten i samordningsteamen är och har varit mycket goda både vad gäller volymmål och resultatmål. Många går vidare till arbete där målsättningen är 35 % och studier där målsättningen är 25 %, men många går också vidare till andra behovsanpassade lösningar som är positiva för individen.

Ungdoms- och Vuxentorget har över tid utvecklat ett strukturerat arbetssätt som bygger på gemensamma rutiner, policys, kompetensutveckling och god dokumentation.

Ingången består av ett gemensamt aktualiseringsdokument och en medgivandeblankett. Via dessa dokument kan samtliga deltagarorganisationer aktualisera en individ till beredning.

När individen gett sitt medgivande till att häva sekretess och sitt samtycke till personuppgiftsbehandling gör beredningsgruppen en bedömning om Ungdoms- eller Vuxentorget kan tillgodose det stöd som förväntas. Därefter blir individen överflyttad till samordningsteamet. I samordningsteamet samordnas individens process genom att varje organisation tar fram underlag och diskuterar alternativa lösningar som kan vara framåtsyftande för ungdomen.

Individen blir därefter kallad till ett flerpartsmöte, en planeringsträff av ärendebärare. Vid flerpartsmötet beslutar den drivande parten tillsammans med individen och relevanta inbjudna utförande aktörer vilket första steg som är lämpligt för att närma sig personens individuella mål. Planen ska innehålla vilka steg som förväntas av individen och vad som förväntas av varje enskild samverkanspart. Planen ska också ha tydliga tidsangivelser.

Viktigt är att varje enskild aktör tar ansvar över att själva informera om sina respektive insatser och uppdrag.

Uppföljning kan ske på olika sätt beroende på vilken rehabilitering och insats som är aktuell, men uppföljningen ska ske minst var tredje månad. De utförande aktörerna återkopplar till ärendebärare däremellan om läget kontinuerligt.

Varje process ska alltid dokumenteras av enskild part och överlämnas till ärendebärare när så efterfrågas.

När en person fått ett arbete, börjat studera släpper Ungdoms- eller Vuxentorget ansvaret och personen avslutas i samverkan. Om personen avslutar eller avbryter sina studier eller arbete måste den åter besöka den myndighet som erbjuder det stöd de för tillfället har behov av. Bedömer den myndigheten att personen har fortsatt behov av samverkan får de aktualisera personen på nytt till beredningsgruppen.


Kontaktperson

Katarina Hansson
Utvecklingsledare Ungdoms- och Vuxentorget

Johanna Huuva
Processledare Ungdoms- och Vuxentorget

 

Verksamhetsdetaljer

 • PartnersArbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Umeå kommun och Region Västerbotten
 • StyrgruppViva Kompetenscentrum, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialtjänsten, Umeå kommun, Region Västerbotten, Psykiatrin, Primärvården.
 • MålgruppUnga vuxna med sammansatta behov där samverkan mellan olika parter är en förutsättning för ett framgångsrikt stöd.
 • KontaktpersonKatarina Hansson, utvecklingsledare, 070-315 55 14. Johanna Huuva, processledare, 090-16 49 92
 • Hemsidahttp://ungdomstorget.nu http://www.facebook.com/ungdomstorget.umea http://www.umea.se/ungdomstorget